: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  อื่นๆ
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
2401.26 เมษายน 2552
30 เมษายน 2552
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรม Soid Works Essentials (Basic) ณ บริษัท อีทีซี เซอร์วิส จำกัดเกดิษฐ์  กว้างตระกูล
2402.26 เมษายน 2552
30 เมษายน 2552
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรม Soid Works Essentials (Basic) ณ บริษัท อีทีซี เซอร์วิส จำกัดเอกชัย  คงธนโภไคย
2403.26 เมษายน 2552
30 เมษายน 2552
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรม Soid Works Essentials (Basic) ณ บริษัท อีทีซี เซอร์วิส จำกัดวาฤทธิ์  ภมร
2404.23 เมษายน 2552
25 เมษายน 2552
โครงการสัมมนาถ่ายทอดงาน ณ ม. ขอนแก่น และ ม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
2405.23 เมษายน 2552
25 เมษายน 2552
โครงการสัมมนาถ่ายทอดงาน ณ ม. ขอนแก่น และ ม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนันทวัน   ดีอินทร์
2406.9 เมษายน 2552
10 เมษายน 2552
รับส่งคณบดีเดินทางไปประชุม ณ ว.ส.ท. กรุงเทพฯภัทร   ทับพิมล
2407.2 เมษายน 2552
4 เมษายน 2552
โครงการประกันคุณภาพและยุทธศาสตร์สารินทร์  เติมสุทา
2408.31 มีนาคม 2552
2 เมษายน 2552
รับส่งคณบดีภัทร   ทับพิมล
2409.26 มีนาคม 2552
27 มีนาคม 2552
รับส่งคณบดีภัทร   ทับพิมล
2410.25 มีนาคม 2552
27 มีนาคม 2552
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง KM Workshop เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ จ.กาญจนบุรีกรรณิกา  จำปาทอง
2411.25 มีนาคม 2552
27 มีนาคม 2552
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง KM Workshop เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ จ.กาญจนบุรีศรีรัตน์   ทองล้ำ
2412.25 มีนาคม 2552
25 มีนาคม 2552
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง KM Workshop เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ จ.กาญจนบุรีทัศพร  กนกพารา
2413.25 มีนาคม 2552
27 มีนาคม 2552
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง KM Workshop เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ จ.กาญจนบุรีณัฐชา   ฮุนพานิช
2414.25 มีนาคม 2552
27 มีนาคม 2552
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง KM Workshop เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ จ.กาญจนบุรีทิวาโย  ธูปเทียน
2415.25 มีนาคม 2552
27 มีนาคม 2552
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง KM Workshop เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ จ.กาญจนบุรีอัมพรรัตน์  เหม็นแดง
2416.19 มีนาคม 2552
23 มีนาคม 2552
อบรมโครงการพัฒนาช่างผู้ชำนาญการในการดัดแปลงและติดตั้งระบบเชื้อเพลิงก๊าชธรรมชาติในรถยนต์ประจำปี 2552โกศล  เหล็กกล้า
2417.18 มีนาคม 2552
20 มีนาคม 2552
จัดทำยุทธศาสตร์ของภาควิชาฐิติภรณ์  โตจุ้ย
2418.18 มีนาคม 2552
20 มีนาคม 2552
จัดทำยุทธศาสตร์ของภาควิชาธวัชชัย  ชุลบุตร
2419.18 มีนาคม 2552
20 มีนาคม 2552
จัดทำยุทธศาสตร์ของภาควิชารณกฤต  แสงผ่อง
2420.18 มีนาคม 2552
20 มีนาคม 2552
จัดทำยุทธศาสตร์ของภาควิชาอิสรีย์  วัตถุภาพ
2421.15 มีนาคม 2552
22 มีนาคม 2552
โครงการฝึกงานสำรวจลูกน้ำ  มากลิ่น
2422.15 มีนาคม 2552
22 มีนาคม 2552
โครงการฝึกงานสำรวจกาลไกล  วรินทร์
2423.12 มีนาคม 2552
13 มีนาคม 2552
รับส่งคณบดีภัทร   ทับพิมล
2424.9 มีนาคม 2552
16 มีนาคม 2552
โครงการฝึกงานสำรวจอภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
2425.9 มีนาคม 2552
16 มีนาคม 2552
โครงการฝึกงานสำรวจทิวาโย  ธูปเทียน
2426.9 มีนาคม 2552
22 มีนาคม 2552
โครงการฝึกงานสำรวจชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
2427.2 มีนาคม 2552
4 มีนาคม 2552
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิตระดับปริญญาโท (ไตรภาค) สาขาวิชาการบริหารการศึกษาลูกน้ำ  มากลิ่น
2428.12 กุมภาพันธ์ 2552
16 กุมภาพันธ์ 2552
อบรมโครงการพัฒนาช่างผู้ชำนาญการในการดัดแปลงและติดตั้งระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติในรถยนต์ประจำปี 2552เกดิษฐ์  กว้างตระกูล
2429.12 กุมภาพันธ์ 2552
13 กุมภาพันธ์ 2552
รับส่งคณบดีภัทร   ทับพิมล
2430.11 กุมภาพันธ์ 2552
14 กุมภาพันธ์ 2552
เข้าร่วมรับการฝึกอบรมวิธีป้องกันความเสี่ยงมณีรัตน์   สีเขียว
2431.4 กุมภาพันธ์ 2552
6 กุมภาพันธ์ 2552
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการทำผลงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนนุชนารถ   แก้วแดง
2432.4 กุมภาพันธ์ 2552
6 กุมภาพันธ์ 2552
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการทำผลงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนณัฐชา   ฮุนพานิช
2433.29 มกราคม 2552
31 มกราคม 2552
เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัมนาช่างผู้ชำนาญการในการดัดแปลงและติดตั้งระบบเชื้อเพลิงก๊าบธรรมชาติในรถยต์ประจำปี 2552โกศล  เหล็กกล้า
2434.23 มกราคม 2552
23 มกราคม 2552
โครงการแข่งขันสะพานเหล็กลูกน้ำ  มากลิ่น
2435.23 มกราคม 2552
23 มกราคม 2552
โครงการแข่งขันสะพานเหล็กกาลไกล  วรินทร์
2436.15 มกราคม 2552
16 มกราคม 2552
อบรมเชิงวิชาการเรื่องการตรวจติดตามภายในห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำหนดมาตรฐานวิชญา  อิ่มกระจ่าง
2437.8 มกราคม 2552
9 มกราคม 2552
ฝึกอบรมโครงการพัฒนาช่างผู้ชำนาญการในการดัดแปลงและติดตั้งระบบเชื้อเพลิงก๊าชธรรมชาติในรถยนต์ประจำปี 2552เกดิษฐ์  กว้างตระกูล
2438.26 ธันวาคม 2551
27 ธันวาคม 2551
รับส่งคณบดีภัทร   ทับพิมล
2439.24 ธันวาคม 2551
24 ธันวาคม 2551
สำรวจสถานที่ออกค่ายโครงการน้ำใจเลือดหมูสู่ชนทครั้งที่ 10ประเทือง  โมราราย
2440.22 ธันวาคม 2551
22 ธันวาคม 2551
ไปราชการรับส่งคณบดีภัทร   ทับพิมล
2441.17 ธันวาคม 2551
19 ธันวาคม 2551
โครงการพัฒนาบุคลากร จ.เชียงใหม่ฐิติภรณ์  โตจุ้ย
2442.17 ธันวาคม 2551
19 ธันวาคม 2551
โครงการพัฒนาบุคลากร จ.เชียงใหม่ธวัชชัย  ชุลบุตร
2443.17 ธันวาคม 2551
19 ธันวาคม 2551
โครงการพัฒนาบุคลากร จ.เชียงใหม่รณกฤต  แสงผ่อง
2444.17 ธันวาคม 2551
19 ธันวาคม 2551
โครงการพัฒนาบุคลากร จ.เชียงใหม่ประเทือง  โมราราย
2445.17 ธันวาคม 2551
19 ธันวาคม 2551
โครงการพัฒนาบุคลากร จ.เชียงใหม่อิสรีย์  วัตถุภาพ
2446.14 ธันวาคม 2551
16 ธันวาคม 2551
โครงการประกันคุณภาพและยุทธศาสตร์ฐิติภรณ์  โตจุ้ย
2447.14 ธันวาคม 2551
16 ธันวาคม 2551
โครงการประกันคุณภาพและยุทธศาสตร์ธวัชชัย  ชุลบุตร
2448.14 ธันวาคม 2551
16 ธันวาคม 2551
โครงการประกันคุณภาพและยุทธศาสตร์รณกฤต  แสงผ่อง
2449.14 ธันวาคม 2551
16 ธันวาคม 2551
โครงการประกันคุณภาพและยุทธศาสตร์ประเทือง  โมราราย
2450.12 ธันวาคม 2551
15 ธันวาคม 2551
โครงการโยธาและสิ่งแวดล้อมชุมชนครั้งที่ 5กาลไกล  วรินทร์


blank