: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  ประชุม/สัมมนา ในประเทศ
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
201.20 กรกฏาคม 2560
22 กรกฏาคม 2560
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค จ.กาญจนบุรีปวันรัตน์  มั่นนุช
202.20 กรกฏาคม 2560
22 กรกฏาคม 2560
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค จ.กาญจนบุรีณัฐชา   ฮุนพานิช
203.20 กรกฏาคม 2560
22 กรกฏาคม 2560
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค จ.กาญจนบุรีนิภาวรรณ   จันทะคุณ
204.20 กรกฏาคม 2560
22 กรกฏาคม 2560
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค จ.กาญจนบุรีวิชญา  อิ่มกระจ่าง
205.20 กรกฏาคม 2560
22 กรกฏาคม 2560
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค จ.กาญจนบุรีพนารัตน์   กิตติจารุขจร
206.20 กรกฏาคม 2560
22 กรกฏาคม 2560
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค จ.กาญจนบุรีนิชานาถ   พรหมประเสริฐ
207.20 กรกฏาคม 2560
22 กรกฏาคม 2560
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค จ.กาญจนบุรีศุภวรรณ   วรนุช
208.20 กรกฏาคม 2560
22 กรกฏาคม 2560
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค จ.กาญจนบุรีกันตินันท์  มากมี
209.20 กรกฏาคม 2560
22 กรกฏาคม 2560
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค จ.กาญจนบุรีวิสุทธิ์   แก้วป้องปก
210.20 กรกฏาคม 2560
22 กรกฏาคม 2560
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค จ.กาญจนบุรีรัฐวิชญ์  เรืองพิพัฒน์
211.20 กรกฏาคม 2560
22 กรกฏาคม 2560
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค จ.กาญจนบุรีสมบูรณ์  พาสีชา
212.20 กรกฏาคม 2560
22 กรกฏาคม 2560
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค จ.กาญจนบุรีกฤษฎา  บุญศิริยะ
213.20 กรกฏาคม 2560
22 กรกฏาคม 2560
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค จ.กาญจนบุรีพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
214.20 กรกฏาคม 2560
22 กรกฏาคม 2560
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค จ.กาญจนบุรีศรัณย์  พร้อมเทพ
215.20 กรกฏาคม 2560
22 กรกฏาคม 2560
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค จ.กาญจนบุรีธงชัย   เลี่ยมสกุล
216.20 กรกฏาคม 2560
22 กรกฏาคม 2560
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค จ.กาญจนบุรีพรเทพ  นาถึง
217.20 กรกฏาคม 2560
22 กรกฏาคม 2560
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค จ.กาญจนบุรีธานี  โกสุม
218.20 กรกฏาคม 2560
22 กรกฏาคม 2560
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค จ.กาญจนบุรีเผ่าพัฒน์  แสงอบ
219.20 กรกฏาคม 2560
22 กรกฏาคม 2560
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค จ.กาญจนบุรีเกดิษฐ์  กว้างตระกูล
220.20 กรกฏาคม 2560
22 กรกฏาคม 2560
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค จ.กาญจนบุรีรณกฤต  แสงผ่อง
221.20 กรกฏาคม 2560
22 กรกฏาคม 2560
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค จ.กาญจนบุรีธวัชชัย  ชุลบุตร
222.20 กรกฏาคม 2560
22 กรกฏาคม 2560
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค จ.กาญจนบุรีประเทือง  โมราราย
223.20 กรกฏาคม 2560
22 กรกฏาคม 2560
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค จ.กาญจนบุรียม   ปานมณี
224.20 กรกฏาคม 2560
22 กรกฏาคม 2560
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค จ.กาญจนบุรีอัมพรรัตน์  เหม็นแดง
225.12 กรกฏาคม 2560
14 กรกฏาคม 2560
ร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลณ จ.เชียงใหม่แพรวไพลิน  เกษียรมาตุเรศ
226.12 กรกฏาคม 2560
14 กรกฏาคม 2560
ร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลณ จ.เชียงใหม่โกศล  เหล็กกล้า
227.12 กรกฏาคม 2560
14 กรกฏาคม 2560
ร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลณ จ.เชียงใหม่นิชานาถ   พรหมประเสริฐ
228.12 กรกฏาคม 2560
14 กรกฏาคม 2560
ร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลณ จ.เชียงใหม่ศุภวรรณ   วรนุช
229.8 กรกฏาคม 2560
10 กรกฏาคม 2560
ร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง การติดตั้งและดูแลรักษามอเตอร์ปั๊มน้ำเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา จ.พิษณุโลกธานี  โกสุม
230.29 มิถุนายน 2560
1 กรกฏาคม 2560
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 39 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติวิศวศึกษา ประจำปี พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 15)ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี จ.ชลบุรีจำรัส  ปลากัดทอง
231.29 มิถุนายน 2560
1 กรกฏาคม 2560
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 39 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติวิศวศึกษา ประจำปี พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 15)ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี จ.ชลบุรีอัมพรรัตน์  เหม็นแดง
232.29 มิถุนายน 2560
1 กรกฏาคม 2560
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 39 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติวิศวศึกษา ประจำปี พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 15)ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี จ.ชลบุรีศรีรัตน์   ทองล้ำ
233.29 มิถุนายน 2560
1 กรกฏาคม 2560
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 39 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติวิศวศึกษา ประจำปี พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 15)ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี จ.ชลบุรีนุชนารถ   แก้วแดง
234.29 มิถุนายน 2560
1 กรกฏาคม 2560
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 39 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติวิศวศึกษา ประจำปี พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 15)ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี จ.ชลบุรีกรรณิกา  จำปาทอง
235.26 มิถุนายน 2560
28 มิถุนายน 2560
นำนิสิตเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "LINK Open Cabling Systems for the Future และร่วมโครงการแข่งขัน "Cabling Contest" ครั้งที่ 5ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ธานี  โกสุม
236.16 มีนาคม 2560
17 มีนาคม 2560
ร่วมประชุมนำเสนอรายงานฉบับสุดท้าย ของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จังหวัดสุโขทัย ในโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)5 โครงการฯณ กรมชลประทาน กรุงเทพฯศรีรัตน์   ทองล้ำ
237.8 มีนาคม 2560
8 มีนาคม 2560
ร่วมประชุมพิจารณาเล่มรายงานงวดสุดท้ายโครงการจ้างสำรวจ ออกแบบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำในเขตลุ่มน้ำวัง จังหวัดตากณ สำนักชลประทานที่ 4 จ.กำแพงเพชรศรีรัตน์   ทองล้ำ
238.27 กุมภาพันธ์ 2560
27 กุมภาพันธ์ 2560
ประชุมรายงานติดตามความก้าวหน้าโครงการสถาบันการศึกษานำร่องกับสภาวิศวกร ครั้งที่ 3ณ โรงแรมเอส ซี ปาร์ค กรุงเทพฯทัศพร  กนกพารา
239.15 กุมภาพันธ์ 2560
15 กุมภาพันธ์ 2560
ร่วมประชุมพิจารณาเล่มรายงานโครงการจ้างสำรวจ ออกแบบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำในเขตลุ่มน้ำวัง จังหวัดตากณ สำนักชลประทานที่ 4 จ.กำแพงเพชรศรีรัตน์   ทองล้ำ
240.1 กุมภาพันธ์ 2560
1 กุมภาพันธ์ 2560
ร่วมจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศ)โครงการจ้างสำรวจ ออกแบบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำในเขตลุ่มน้ำวัง จังหวัดตากณ ที่ว่าการอำเภอสามเงา จ.ตาก ศรีรัตน์   ทองล้ำ
241.20 มกราคม 2560
20 มกราคม 2560
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิษณุโลก ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จ.พิษณุโลกประเทือง  โมราราย
242.5 มกราคม 2560
5 มกราคม 2560
ร่วมประชุมหารือและวางแผนการปรับปรุงระบบการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา และห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมณ แทนรัก ทะเลหมอก รีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์ลูกน้ำ  มากลิ่น
243.5 มกราคม 2560
5 มกราคม 2560
ร่วมประชุมหารือและวางแผนการปรับปรุงระบบการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา และห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมณ แทนรัก ทะเลหมอก รีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์ทัศพร  กนกพารา
244.5 มกราคม 2560
5 มกราคม 2560
ร่วมประชุมหารือและวางแผนการปรับปรุงระบบการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา และห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมณ แทนรัก ทะเลหมอก รีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์วิชญา  อิ่มกระจ่าง
245.5 มกราคม 2560
5 มกราคม 2560
ร่วมประชุมหารือและวางแผนการปรับปรุงระบบการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา และห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมณ แทนรัก ทะเลหมอก รีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์นิภาวรรณ   จันทะคุณ
246.5 มกราคม 2560
5 มกราคม 2560
ร่วมประชุมหารือและวางแผนการปรับปรุงระบบการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา และห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมณ แทนรัก ทะเลหมอก รีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์อภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
247.5 มกราคม 2560
5 มกราคม 2560
ร่วมประชุมหารือและวางแผนการปรับปรุงระบบการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา และห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมณ แทนรัก ทะเลหมอก รีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์ชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
248.5 มกราคม 2560
5 มกราคม 2560
ร่วมประชุมหารือและวางแผนการปรับปรุงระบบการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา และห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมณ แทนรัก ทะเลหมอก รีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์กาลไกล  วรินทร์
249.15 ธันวาคม 2559
18 ธันวาคม 2559
ร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "สวัสดี พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ"ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่มณีรัตน์   สีเขียว
250.14 ธันวาคม 2559
16 ธันวาคม 2559
ร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง "Step by step arduino programming and internet of things (IoT)"ณ อาคารเอเชีย กรุงเทพฯธานี  โกสุม


blank