: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  อื่นๆ
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
2451.10 ธันวาคม 2551
12 ธันวาคม 2551
โครงการโยธาและสิ่งแวดล้อมชุมชนครั้งที่ 5ชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
2452.8 ธันวาคม 2551
8 ธันวาคม 2551
โครงการโยธาและสิ่งแวดล้อมชุมชนครั้งที่ 5 จ.พิจิตรลูกน้ำ  มากลิ่น
2453.8 ธันวาคม 2551
10 ธันวาคม 2551
โครงการโยธาและสิ่งแวดล้อมชุมชนครั้งที่ 5อภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
2454.5 ธันวาคม 2551
5 ธันวาคม 2551
ไปราชการรับส่งคณบดีภัทร   ทับพิมล
2455.27 พฤศจิกายน 2551
28 พฤศจิกายน 2551
ไปราชการรับส่งคณบดีภัทร   ทับพิมล
2456.20 พฤศจิกายน 2551
20 พฤศจิกายน 2551
โครงการโยธาและสิ่งแวดล้อมชุมชนครั้งที่ 5กาลไกล  วรินทร์
2457.13 พฤศจิกายน 2551
14 พฤศจิกายน 2551
เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เชียงใหม่และสนง.อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)ศรีรัตน์   ทองล้ำ
2458.13 พฤศจิกายน 2551
14 พฤศจิกายน 2551
โครงการโยธาและสิ่งแวดล้อมชุมชนครั้งที่ 5กาลไกล  วรินทร์
2459.8 พฤศจิกายน 2551
9 พฤศจิกายน 2551
งานเปิดโลกวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 4ภัทร   ทับพิมล
2460.6 พฤศจิกายน 2551
9 พฤศจิกายน 2551
เข้าร่วมโครงการสัมมนาการจัดการความรู้เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ จ.เชียงใหม่กรรณิกา  จำปาทอง
2461.29 ตุลาคม 2551
31 ตุลาคม 2551
อบรมระบบการบริหารความเสี่ยงศรีรัตน์   ทองล้ำ
2462.29 ตุลาคม 2551
31 ตุลาคม 2551
อบรมระบบการบริหารความเสี่ยงมณีรัตน์   สีเขียว
2463.29 ตุลาคม 2551
31 ตุลาคม 2551
อบรมระบบการบริหารความเสี่ยงจำรัส  ปลากัดทอง
2464.23 ตุลาคม 2551
26 ตุลาคม 2551
ประชุมชี้แจงกรรมการคุมสอบสนามต่างจังหวัดนุชนารถ   แก้วแดง
2465.22 ตุลาคม 2551
22 ตุลาคม 2551
สัมมนาทางวิชาการเรื่องการลดค่าความผิดพลาดจากการวัดค่า phวิชญา  อิ่มกระจ่าง
2466.9 ตุลาคม 2551
10 ตุลาคม 2551
รับส่งคณบดีภัทร   ทับพิมล
2467.8 ตุลาคม 2551
10 ตุลาคม 2551
ศึกษาดูงานนอกสถานที่นิสิตระดับปริญญาตรีธวัชชัย  ชุลบุตร
2468.8 ตุลาคม 2551
10 ตุลาคม 2551
ศึกษาดูงานนอกสถานที่นิสิตระดับปริญญาตรีรณกฤต  แสงผ่อง
2469.8 ตุลาคม 2551
10 ตุลาคม 2551
ศึกษาดูงานนอกสถานที่นิสิตระดับปริญญาตรีอิสรีย์  วัตถุภาพ
2470.12 กันยายน 2551
13 กันยายน 2551
เข้าร่วมสัมมนาการสร้างความเข้าใจในแนวปฏิบัติของงานวิชาการมหาวิทยาลัยชุติมา   สุดประเสริฐ
2471.12 กันยายน 2551
13 กันยายน 2551
เข้าร่วมสัมมนาการสร้างความเข้าใจในแนวปฏิบัตาของงานวิชาการมหาวิทยาลัยทัศพร  กนกพารา
2472.12 กันยายน 2551
13 กันยายน 2551
เข้าร่วมสัมมนาการสร้างความเข้าใจในแนวปฏิบัติของงานวิชาการมหาวิทยาลัยทิวาโย  ธูปเทียน
2473.5 กันยายน 2551
5 กันยายน 2551
เพื่อขนย้ายเครื่องมือกาลไกล  วรินทร์
2474.3 กันยายน 2551
3 กันยายน 2551
เข้าร่วมพิธีรับทุนการศึกษามูลนิธิอีซูซุนันทวัน   ดีอินทร์
2475.1 กันยายน 2551
1 กันยายน 2551
เข้าร่วมพิธีรับทุนการศึกษาไทยบริดสโตนนันทวัน   ดีอินทร์
2476.25 สิงหาคม 2551
5 กันยายน 2551
เข้าร่วมประชุมโครงการสัญจรเยี่ยมชมผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทัศพร  กนกพารา
2477.25 สิงหาคม 2551
5 กันยายน 2551
เข้าร่วมประชุมโครงการสัญจรเยี่ยมชมผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายภัทร   ทับพิมล
2478.25 สิงหาคม 2551
5 กันยายน 2551
เข้าร่วมประชุมโครงการสัญจรเยี่ยมชมผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายสันติ   อโหสิ
2479.22 สิงหาคม 2551
22 สิงหาคม 2551
ศึกษาดูงานนอกสถานที่นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สารินทร์  เติมสุทา
2480.21 สิงหาคม 2551
22 สิงหาคม 2551
ไปราชการภัทร   ทับพิมล
2481.14 สิงหาคม 2551
15 สิงหาคม 2551
รับคณบดีภัทร   ทับพิมล
2482.13 สิงหาคม 2551
16 สิงหาคม 2551
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Uncertraintyอภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
2483.13 สิงหาคม 2551
15 สิงหาคม 2551
เข้าร่วมโครงการแข่งขันคอนกรีต ณ ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ทิวาโย  ธูปเทียน
2484.13 สิงหาคม 2551
15 สิงหาคม 2551
เข้าร่วมโครงการสนับสนุนิสิตเข้าแข่งขันคอนกรีตมวลเบาชิงแชมป์ระดับอุดมศึกษาทิวาโย  ธูปเทียน
2485.13 สิงหาคม 2551
15 สิงหาคม 2551
เข้าร่วมโครงการแข่งขันคอนกรีต ณ ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กาลไกล  วรินทร์
2486.13 สิงหาคม 2551
15 สิงหาคม 2551
เข้าร่วมโครงการสนับสนุนิสิตเข้าแข่งขันคอนกรีตมวลเบาชิงแชมป์ระดับอุดมศึกษากาลไกล  วรินทร์
2487.11 สิงหาคม 2551
11 สิงหาคม 2551
อบรมดครงการสัมมนาวิชาการการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานงานฐิติภรณ์  โตจุ้ย
2488.11 สิงหาคม 2551
11 สิงหาคม 2551
บรมดครงการสัมมนาวิชาการการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานงานศรีรัตน์   ทองล้ำ
2489.11 สิงหาคม 2551
11 สิงหาคม 2551
บรมดครงการสัมมนาวิชาการการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานงานมณีรัตน์   สีเขียว
2490.11 สิงหาคม 2551
11 สิงหาคม 2551
บรมดครงการสัมมนาวิชาการการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานงานอัมพรรัตน์  เหม็นแดง
2491.11 สิงหาคม 2551
11 สิงหาคม 2551
บรมดครงการสัมมนาวิชาการการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานงานสุกัญญา  ผนึกทอง
2492.11 สิงหาคม 2551
11 สิงหาคม 2551
ึกษาดูงานนอกสถานที่นิสิตระดับป.ตรี ณ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัดอิสรีย์  วัตถุภาพ
2493.9 สิงหาคม 2551
9 สิงหาคม 2551
ดูงานนอกสถานที่ปริญญาโท ณ โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภทิวาโย  ธูปเทียน
2494.9 สิงหาคม 2551
9 สิงหาคม 2551
ูงานนอกสถานที่ปริญญาโท ณ โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภกาลไกล  วรินทร์
2495.7 สิงหาคม 2551
7 สิงหาคม 2551
ประชุมสัมมนาวิชาการเรื่องการบริหารงานบุคคลระบบแท่งกรรณิกา  จำปาทอง
2496.7 สิงหาคม 2551
7 สิงหาคม 2551
ประชุมสัมมนาวิชาการเรื่องการบริหารงานบุคคลระบบแท่งจำรัส  ปลากัดทอง
2497.7 สิงหาคม 2551
7 สิงหาคม 2551
ึกษาดูงานป.ตรีสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุอิสรีย์  วัตถุภาพ
2498.6 สิงหาคม 2551
6 สิงหาคม 2551
ูงานนอกสถานที่นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสารินทร์  เติมสุทา
2499.29 กรกฏาคม 2551
30 กรกฏาคม 2551
สัมมนาเรื่องการศึกษาดัชนีวรรณกรรมนุชนารถ   แก้วแดง
2500.29 กรกฏาคม 2551
29 กรกฏาคม 2551
โครงการดูงานนอกสถานที่ปริญญาโทอภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์


blank