: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  อื่นๆ
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
2501.29 กรกฏาคม 2551
29 กรกฏาคม 2551
โครงการดูงานนอกสถานที่ปริญญาโททิวาโย  ธูปเทียน
2502.25 กรกฏาคม 2551
25 กรกฏาคม 2551
ไปราชการต่างจังหวัดภัทร   ทับพิมล
2503.14 กรกฏาคม 2551
16 กรกฏาคม 2551
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการทำผลงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
2504.14 กรกฏาคม 2551
16 กรกฏาคม 2551
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการทำผลงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนเพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์
2505.14 กรกฏาคม 2551
16 กรกฏาคม 2551
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการทำผลงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิสุทธิ์   แก้วป้องปก
2506.14 กรกฏาคม 2551
16 กรกฏาคม 2551
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการทำผลงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเทือง  โมราราย
2507.14 กรกฏาคม 2551
16 กรกฏาคม 2551
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการทำผลงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนสันติ   อโหสิ
2508.14 กรกฏาคม 2551
16 กรกฏาคม 2551
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการทำผลงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนอัมพรรัตน์  เหม็นแดง
2509.9 กรกฏาคม 2551
13 กรกฏาคม 2551
สัมมนาวิชาการเครือข่ายระบบทะเบียนนักศึกษาปละประมวลผลทั่วประเทศ เรื่องการพัฒนาระบบทะเบียนและการบริการบริการศึกษาเพื่อคุณภาพการบริการชุติมา   สุดประเสริฐ
2510.9 กรกฏาคม 2551
13 กรกฏาคม 2551
สัมมนาวิชาการการศึกษาเพื่อคุณภาพการบริการ จ.ขอนแก่นทัศพร  กนกพารา
2511.9 กรกฏาคม 2551
9 กรกฏาคม 2551
คัดเลือกหนังสือที่มูลนิธิหนังสือเพื่อไทยนุชนารถ   แก้วแดง
2512.9 กรกฏาคม 2551
9 กรกฏาคม 2551
คัดเลือกหนังสือที่มูลนิธิหนังสือเพื่อไทยประโพธ   พรวนต้นไทร
2513.9 กรกฏาคม 2551
9 กรกฏาคม 2551
คัดเลือกหนังสือที่มูลนิธิหนังสือเพื่อไทยจำรัส  ปลากัดทอง
2514.9 กรกฏาคม 2551
9 กรกฏาคม 2551
คัดเลือกหนังสือที่มูลนิธิหนังสือเพื่อไทยพนารัตน์   กิตติจารุขจร
2515.22 พฤษภาคม 2551
24 พฤษภาคม 2551
สัมมนาคณะ ณ จ.ตราดฐิติภรณ์  โตจุ้ย
2516.22 พฤษภาคม 2551
24 พฤษภาคม 2551
สัมมนาคณะ ณ จ.ตราดลูกน้ำ  มากลิ่น
2517.22 พฤษภาคม 2551
24 พฤษภาคม 2551
สัมมนาคณะ ณ จ.ตราดทัศพร  กนกพารา
2518.22 พฤษภาคม 2551
24 พฤษภาคม 2551
สัมมนาคณะ ณ จ.ตราดธงชัย   เลี่ยมสกุล
2519.22 พฤษภาคม 2551
24 พฤษภาคม 2551
สัมมนาคณะ ณ จ.ตราดนุชนารถ   แก้วแดง
2520.22 พฤษภาคม 2551
24 พฤษภาคม 2551
สัมมนาคณะ ณ จ.ตราดยม   ปานมณี
2521.22 พฤษภาคม 2551
24 พฤษภาคม 2551
สัมมนาคณะ ณ จ.ตราดธวัชชัย  ชุลบุตร
2522.22 พฤษภาคม 2551
24 พฤษภาคม 2551
สัมมนาคณะ ณ จ.ตราดรณกฤต  แสงผ่อง
2523.22 พฤษภาคม 2551
24 พฤษภาคม 2551
สัมมนาคณะ ณ จ.ตราดประโพธ   พรวนต้นไทร
2524.22 พฤษภาคม 2551
24 พฤษภาคม 2551
สัมมนาคณะ ณ จ.ตราดณัฐชา   ฮุนพานิช
2525.22 พฤษภาคม 2551
24 พฤษภาคม 2551
สัมมนาคณะ ณ จ.ตราดรัฐวิชญ์  เรืองพิพัฒน์
2526.22 พฤษภาคม 2551
24 พฤษภาคม 2551
สัมมนาคณะ ณ จ.ตราดภัทร   ทับพิมล
2527.22 พฤษภาคม 2551
24 พฤษภาคม 2551
สัมมนาคณะ ณ จ.ตราดธีรภพ   เกตุเพ็ชร
2528.22 พฤษภาคม 2551
24 พฤษภาคม 2551
สัมมนาคณะ ณ จ.ตราดเพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์
2529.22 พฤษภาคม 2551
24 พฤษภาคม 2551
สัมมนาคณะ ณ จ.ตราดวิสุทธิ์   แก้วป้องปก
2530.22 พฤษภาคม 2551
24 พฤษภาคม 2551
สัมมนาคณะ ณ จ.ตราดทิวาโย  ธูปเทียน
2531.22 พฤษภาคม 2551
24 พฤษภาคม 2551
สัมมนาคณะ ณ จ.ตราดมณีรัตน์   สีเขียว
2532.22 พฤษภาคม 2551
24 พฤษภาคม 2551
สัมมนาคณะ ณ จ.ตราดจำรัส  ปลากัดทอง
2533.22 พฤษภาคม 2551
24 พฤษภาคม 2551
สัมมนาคณะ ณ จ.ตราดกาลไกล  วรินทร์
2534.22 พฤษภาคม 2551
24 พฤษภาคม 2551
สัมมนาคณะ ณ จ.ตราดชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
2535.22 พฤษภาคม 2551
24 พฤษภาคม 2551
สัมมนาคณะ ณ จ.ตราดอัมพรรัตน์  เหม็นแดง
2536.22 พฤษภาคม 2551
24 พฤษภาคม 2551
สัมมนาคณะ ณ จ.ตราดพนารัตน์   กิตติจารุขจร
2537.22 พฤษภาคม 2551
24 พฤษภาคม 2551
สัมมนาคณะ ณ จ.ตราดสารินทร์  เติมสุทา
2538.22 พฤษภาคม 2551
24 พฤษภาคม 2551
สัมมนาคณะ ณ จ.ตราดสุกัญญา  ผนึกทอง
2539.21 พฤษภาคม 2551
23 พฤษภาคม 2551
โครงการสัมมนาถ่ายทอดงานอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
2540.21 พฤษภาคม 2551
23 พฤษภาคม 2551
โครงการสัมมนาถ่ายทอดงานนันทวัน   ดีอินทร์
2541.14 พฤษภาคม 2551
17 พฤษภาคม 2551
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรจำรัส  ปลากัดทอง
2542.6 พฤษภาคม 2551
8 พฤษภาคม 2551
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาชุติมา   สุดประเสริฐ
2543.6 พฤษภาคม 2551
8 พฤษภาคม 2551
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสารินทร์  เติมสุทา
2544.30 เมษายน 2551
30 เมษายน 2551
ราชการทำหนังสือเดินทางลูกน้ำ  มากลิ่น
2545.30 เมษายน 2551
30 เมษายน 2551
ราชการทำหนังสือเดินทางวิชญา  อิ่มกระจ่าง
2546.30 เมษายน 2551
30 เมษายน 2551
ราชการทำหนังสือเดินทางอภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
2547.30 เมษายน 2551
30 เมษายน 2551
ราชการทำหนังสือเดินทางทิวาโย  ธูปเทียน
2548.30 เมษายน 2551
30 เมษายน 2551
ราชการทำหนังสือเดินทางกาลไกล  วรินทร์
2549.30 เมษายน 2551
30 เมษายน 2551
ราชการทำหนังสือเดินทางชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
2550.22 เมษายน 2551
25 เมษายน 2551
เข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพและยุทธศาสตร์ฐิติภรณ์  โตจุ้ย


blank