: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  อื่นๆ
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
2551.22 เมษายน 2551
25 เมษายน 2551
เข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพและยุทธศาสตร์ธวัชชัย  ชุลบุตร
2552.22 เมษายน 2551
25 เมษายน 2551
เข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพและยุทธศาสตร์รณกฤต  แสงผ่อง
2553.22 เมษายน 2551
25 เมษายน 2551
เข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพและยุทธศาสตร์ประเทือง  โมราราย
2554.22 เมษายน 2551
25 เมษายน 2551
เข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพและยุทธศาสตร์อิสรีย์  วัตถุภาพ
2555.21 เมษายน 2551
25 เมษายน 2551
อบรมพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุขอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
2556.18 เมษายน 2551
21 เมษายน 2551
เป็นวิทยากรโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมศีลจาริณีนุชนารถ   แก้วแดง
2557.18 เมษายน 2551
21 เมษายน 2551
เป็นวิทยากรโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมศีลจาริณีณัฐชา   ฮุนพานิช
2558.18 เมษายน 2551
21 เมษายน 2551
เป็นวิทยากรโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมศีลจาริณีมณีรัตน์   สีเขียว
2559.5 เมษายน 2551
6 เมษายน 2551
โครงการสัมมนาประกันคุณภาพภาควิชาฯทิวาโย  ธูปเทียน
2560.26 มีนาคม 2551
28 มีนาคม 2551
สัมมนาความรู้กฎหมายจำรัส  ปลากัดทอง
2561.25 มีนาคม 2551
26 มีนาคม 2551
อบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ทางกายภาพรณกฤต  แสงผ่อง
2562.21 มีนาคม 2551
22 มีนาคม 2551
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยสถาบันทัศพร  กนกพารา
2563.20 มีนาคม 2551
23 มีนาคม 2551
สัมมนาวิชาการเรื่องการบริหารงานพัสดุและข้อควรระวังความรับผิดทางละเมิดมณีรัตน์   สีเขียว
2564.20 มีนาคม 2551
23 มีนาคม 2551
ัมมนาวิชาการเรื่องการบริหารงานพัสดุและข้อควรระวังความรับผิดทางละเมิดมมณีรัตน์   สีเขียว
2565.20 มีนาคม 2551
23 มีนาคม 2551
สัมมนาวิชาการเรื่องการบริหารงานพัสดุและข้อควรระวังความรับผิดทางละเมิดอัมพรรัตน์  เหม็นแดง
2566.20 มีนาคม 2551
23 มีนาคม 2551
สัมมนาวิชาการเรื่องการบริหารงานพัสดุและข้อควรระวังความรับผิดทางละเมิดสุกัญญา  ผนึกทอง
2567.20 มีนาคม 2551
23 มีนาคม 2551
สัมมนาทางวิชาการเรื่องการบริหารงานพัสดุและข้อควรระวังความรับผิดทางละเมิดสุกัญญา  ผนึกทอง
2568.17 มีนาคม 2551
18 มีนาคม 2551
ไปราชการต่างจังหวัดภัทร   ทับพิมล
2569.13 มีนาคม 2551
17 มีนาคม 2551
โครงการพัฒนาบุคลากรในโครงการภาคพิเศษณัฐชา   ฮุนพานิช
2570.13 มีนาคม 2551
17 มีนาคม 2551
โครงการพัฒนาบุคลากรในโครงการภาคพิเศษธีรภพ   เกตุเพ็ชร
2571.13 มีนาคม 2551
17 มีนาคม 2551
โครงการพัฒนาบุคลากรในโครงการภาคพิเศษเพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์
2572.13 มีนาคม 2551
17 มีนาคม 2551
โครงการพัฒนาบุคลากรในโครงการภาคพิเศษจำรัส  ปลากัดทอง
2573.10 มีนาคม 2551
18 มีนาคม 2551
โครงการsurway campลูกน้ำ  มากลิ่น
2574.10 มีนาคม 2551
12 มีนาคม 2551
อบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยสถาบันทัศพร  กนกพารา
2575.10 มีนาคม 2551
18 มีนาคม 2551
โครงการsurway campชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
2576.7 มีนาคม 2551
9 มีนาคม 2551
ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสูงa-netนุชนารถ   แก้วแดง
2577.7 มีนาคม 2551
8 มีนาคม 2551
ไปราชการ ม.พะเยาภัทร   ทับพิมล
2578.4 มีนาคม 2551
4 มีนาคม 2551
โครงการ CE สู่ชุมชนฯชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
2579.3 มีนาคม 2551
18 มีนาคม 2551
โครงการsurway campอภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
2580.3 มีนาคม 2551
11 มีนาคม 2551
โครงการsurway campทิวาโย  ธูปเทียน
2581.3 มีนาคม 2551
11 มีนาคม 2551
โครงการsurway campกาลไกล  วรินทร์
2582.28 กุมภาพันธ์ 2551
1 มีนาคม 2551
ประชุมชี้แจงกรรมการคุมสอบสนามต่างจังหวัดนุชนารถ   แก้วแดง
2583.24 กุมภาพันธ์ 2551
26 กุมภาพันธ์ 2551
สัมมนาเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพกรรณิกา  จำปาทอง
2584.24 กุมภาพันธ์ 2551
26 กุมภาพันธ์ 2551
สัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง KM Workshopเพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์
2585.24 กุมภาพันธ์ 2551
26 กุมภาพันธ์ 2551
สัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง KM Workshopทิวาโย  ธูปเทียน
2586.24 กุมภาพันธ์ 2551
26 กุมภาพันธ์ 2551
สัมมนาเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษามณีรัตน์   สีเขียว
2587.24 กุมภาพันธ์ 2551
26 กุมภาพันธ์ 2551
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาอัมพรรัตน์  เหม็นแดง
2588.19 กุมภาพันธ์ 2551
19 กุมภาพันธ์ 2551
ตรวจสอบข้อมูลน้ำฝนอภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
2589.19 กุมภาพันธ์ 2551
19 กุมภาพันธ์ 2551
ตรวจสอบข้อมูลน้ำฝนกาลไกล  วรินทร์
2590.13 กุมภาพันธ์ 2551
15 กุมภาพันธ์ 2551
เข้าอบรมสัมมนา km Workshopณัฐชา   ฮุนพานิช
2591.3 กุมภาพันธ์ 2551
3 กุมภาพันธ์ 2551
ึกษาดูงานการก่อสร้างสะพานพระนั่งเกล้าลูกน้ำ  มากลิ่น
2592.3 กุมภาพันธ์ 2551
3 กุมภาพันธ์ 2551
ึกษาดูงานการก่อสร้างสะพานพระนั่งเกล้าอภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
2593.30 มกราคม 2551
31 มกราคม 2551
โครงการประกันคุณภาพและยุทธศาสตร์ธวัชชัย  ชุลบุตร
2594.30 มกราคม 2551
31 มกราคม 2551
โครงการประกันคุณภาพและยุทธศาสตร์รณกฤต  แสงผ่อง
2595.30 มกราคม 2551
31 มกราคม 2551
โครงการประกันคุณภาพและยุทธศาสตร์ประเทือง  โมราราย
2596.30 มกราคม 2551
31 มกราคม 2551
โครงการประกันคุณภาพและยุทธศาสตร์อิสรีย์  วัตถุภาพ
2597.29 มกราคม 2551
30 มกราคม 2551
อบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร e-learning และหลักสูตร LMSศรีรัตน์   ทองล้ำ
2598.29 มกราคม 2551
1 กุมภาพันธ์ 2551
การจัดระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการอภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
2599.29 มกราคม 2551
1 กุมภาพันธ์ 2551
การจัดระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการอัมพรรัตน์  เหม็นแดง
2600.27 มกราคม 2551
27 มกราคม 2551
ึกษาดูงานการก่อสร้างสะพานพระนั่งเกล้าลูกน้ำ  มากลิ่น


blank