: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  อื่นๆ
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
2601.19 ตุลาคม 2550
19 ตุลาคม 2550
เข้าร่วมชมรมวิศวอาสาภัทร   ทับพิมล
2602.19 ตุลาคม 2550
19 ตุลาคม 2550
เข้าร่วมชมรมวิศวอาสาเพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์
2603.19 ตุลาคม 2550
19 ตุลาคม 2550
เข้าร่วมชมรมวิศวอาสาทิวาโย  ธูปเทียน
2604.19 ตุลาคม 2550
19 ตุลาคม 2550
ร่วมโครงการชมรมวิศวอาสาจำรัส  ปลากัดทอง
2605.19 ตุลาคม 2550
19 ตุลาคม 2550
เข้าร่วมชมรมวิศวอาสาพนารัตน์   กิตติจารุขจร
2606.19 ตุลาคม 2550
19 ตุลาคม 2550
เข้าร่วมชมรมวิศวะอาสาสุกัญญา  ผนึกทอง
2607.17 ตุลาคม 2550
17 ตุลาคม 2550
ศึกษาดูงานนอกสถานที่นิสิตระดับปริญญาตรีเกดิษฐ์  กว้างตระกูล
2608.17 ตุลาคม 2550
17 ตุลาคม 2550
ศึกษาดูงานนอกสถานที่นิสิตระดับปริญญาตรีเอกชัย  คงธนโภไคย
2609.16 ตุลาคม 2550
18 ตุลาคม 2550
อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการผู้ประสานงานวิจัยหลักสูตร KM Workshopฐิติภรณ์  โตจุ้ย
2610.16 ตุลาคม 2550
16 ตุลาคม 2550
ศึกษาดูงานนอกสถานที่นิสิตระดับปริญญาตรีโกศล  เหล็กกล้า
2611.16 ตุลาคม 2550
16 ตุลาคม 2550
ศึกษาดูงานนอกสถานที่นิสิตระดับปริญญาตรีวาฤทธิ์  ภมร
2612.14 ตุลาคม 2550
20 ตุลาคม 2550
ออกค่ายวิศวะอาสา อ.วัดโบสถ์ประเทือง  โมราราย
2613.12 ตุลาคม 2550
12 ตุลาคม 2550
ศึกษาดูงานนอกสถานที่นิสิตระดับปริญญาตรีโกศล  เหล็กกล้า
2614.12 ตุลาคม 2550
12 ตุลาคม 2550
เข้าร่วมโครงการ CE สู่ชุมชน ครั้งที่ 4อภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
2615.12 ตุลาคม 2550
12 ตุลาคม 2550
ศึกษาดูงานนอกสถานที่นิสิตระดับปริญญาตรีวาฤทธิ์  ภมร
2616.12 ตุลาคม 2550
12 ตุลาคม 2550
เข้าร่วมโครงการ CE สู่ชุมชน ครั้งที่ 4ทิวาโย  ธูปเทียน
2617.11 ตุลาคม 2550
11 ตุลาคม 2550
ศึกษาดูงานนอกสถานที่นิสิตระดับปริญญาตรีเกดิษฐ์  กว้างตระกูล
2618.11 ตุลาคม 2550
11 ตุลาคม 2550
ศึกษาดูงานนอกสถานที่นิสิตระดับปริญญาตรีเอกชัย  คงธนโภไคย
2619.28 กันยายน 2550
29 กันยายน 2550
อบรมหลักสูตรการทำพิมพ์ซิลิโคนสำหรับใช้กับสบู่ เทียนรณกฤต  แสงผ่อง
2620.15 กันยายน 2550
16 กันยายน 2550
ทำเรซิ่นแบบใสใส่วัสดุในเนื้องานรณกฤต  แสงผ่อง
2621.14 กันยายน 2550
15 กันยายน 2550
ราชการต่างจังหวัดภัทร   ทับพิมล
2622.8 กันยายน 2550
9 กันยายน 2550
ทำผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปโดยใช้เรซิ่นที่ใช้ในอุตสาหกรรมไฟเบอร์กลาสซึ่งมีน้ำหนักเบารณกฤต  แสงผ่อง
2623.2 กันยายน 2550
6 กันยายน 2550
ัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมการบริหารคณะฯเพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์
2624.2 กันยายน 2550
6 กันยายน 2550
ัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมการบริหารคณะฯจำรัส  ปลากัดทอง
2625.29 สิงหาคม 2550
29 สิงหาคม 2550
เข้าร่วมประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ในการตัดสินข้อเสนอโครงการและรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 10ทัศพร  กนกพารา
2626.26 สิงหาคม 2550
26 สิงหาคม 2550
ไปราชการในโครงการต้นไม้เพื่อแม่อัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
2627.26 สิงหาคม 2550
30 สิงหาคม 2550
ัมมนานอกสถานที่เพื่อพัฒนาภาควิชาลูกน้ำ  มากลิ่น
2628.26 สิงหาคม 2550
26 สิงหาคม 2550
ไปราชการโครงการต้นไม้เพื่อแม่นันทวัน   ดีอินทร์
2629.26 สิงหาคม 2550
30 สิงหาคม 2550
ัมมนานอกสถานที่เพื่อพัฒนาภาควิชาอภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
2630.26 สิงหาคม 2550
30 สิงหาคม 2550
ัมมนานอกสถานที่เพื่อพัฒนาภาควิชาทิวาโย  ธูปเทียน
2631.26 สิงหาคม 2550
30 สิงหาคม 2550
ัมมนานอกสถานที่เพื่อพัฒนาภาควิชากาลไกล  วรินทร์
2632.26 สิงหาคม 2550
30 สิงหาคม 2550
ัมมนานอกสถานที่เพื่อพัฒนาภาควิชาชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
2633.23 สิงหาคม 2550
24 สิงหาคม 2550
การจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการวิชญา  อิ่มกระจ่าง
2634.23 สิงหาคม 2550
23 สิงหาคม 2550
นำนิสิตรับทุนไทยบริดสโตน จำกัด ประจำปี 2550นันทวัน   ดีอินทร์
2635.20 สิงหาคม 2550
20 สิงหาคม 2550
ัมมนาวิชาการเรื่องการบริหารราชการยุคใหม่และค่าตอบแทนที่เปลี่ยนไปไปมณีรัตน์   สีเขียว
2636.20 สิงหาคม 2550
20 สิงหาคม 2550
ัมมนาวิชาการเรื่องการบริหารราชการยุคใหม่และค่าตอบแทนที่เปลี่ยนไปอัมพรรัตน์  เหม็นแดง
2637.20 สิงหาคม 2550
20 สิงหาคม 2550
สัมมนาวิชาการเรื่องการบริหารราชการยุคใหม่และค่าตอบแทนที่เปลี่ยนไปพนารัตน์   กิตติจารุขจร
2638.19 สิงหาคม 2550
19 สิงหาคม 2550
โครงการสัมมนาวิชาการปริญญาโททิวาโย  ธูปเทียน
2639.19 สิงหาคม 2550
19 สิงหาคม 2550
โครงการสัมมนาวิชาการปริญญาโทชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
2640.17 สิงหาคม 2550
18 สิงหาคม 2550
เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรภาคพิเศษกรรณิกา  จำปาทอง
2641.17 สิงหาคม 2550
18 สิงหาคม 2550
เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรโครงการภาคพิเศษประโพธ   พรวนต้นไทร
2642.17 สิงหาคม 2550
18 สิงหาคม 2550
เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรโครงการภาคพิเศษเพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์
2643.17 สิงหาคม 2550
18 สิงหาคม 2550
เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรโครงการภาคพิเศษจำรัส  ปลากัดทอง
2644.14 สิงหาคม 2550
14 สิงหาคม 2550
ทำหนังสือเดินทางฯเพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์
2645.10 สิงหาคม 2550
10 สิงหาคม 2550
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เขื่อนภูมิพลสารินทร์  เติมสุทา
2646.7 สิงหาคม 2550
8 สิงหาคม 2550
ศึกษาดูงานนอกสถานที่สารินทร์  เติมสุทา
2647.3 สิงหาคม 2550
4 สิงหาคม 2550
รับส่งคณบดีภัทร   ทับพิมล
2648.25 กรกฏาคม 2550
25 กรกฏาคม 2550
บริการเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาสุขภาพและอาชีพวาฤทธิ์  ภมร
2649.24 กรกฏาคม 2550
24 กรกฏาคม 2550
ศึกษาดูงานและประชาสัมพันธ์กาประกวดโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ทัศพร  กนกพารา
2650.24 กรกฏาคม 2550
25 กรกฏาคม 2550
รับ-ส่งคณบดีภัทร   ทับพิมล


blank