: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  อื่นๆ
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
2651.2 กันยายน 2550
6 กันยายน 2550
ัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมการบริหารคณะฯเพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์
2652.2 กันยายน 2550
6 กันยายน 2550
ัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมการบริหารคณะฯจำรัส  ปลากัดทอง
2653.29 สิงหาคม 2550
29 สิงหาคม 2550
เข้าร่วมประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ในการตัดสินข้อเสนอโครงการและรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 10ทัศพร  กนกพารา
2654.26 สิงหาคม 2550
26 สิงหาคม 2550
ไปราชการในโครงการต้นไม้เพื่อแม่อัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
2655.26 สิงหาคม 2550
30 สิงหาคม 2550
ัมมนานอกสถานที่เพื่อพัฒนาภาควิชาลูกน้ำ  มากลิ่น
2656.26 สิงหาคม 2550
26 สิงหาคม 2550
ไปราชการโครงการต้นไม้เพื่อแม่นันทวัน   ดีอินทร์
2657.26 สิงหาคม 2550
30 สิงหาคม 2550
ัมมนานอกสถานที่เพื่อพัฒนาภาควิชาอภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
2658.26 สิงหาคม 2550
30 สิงหาคม 2550
ัมมนานอกสถานที่เพื่อพัฒนาภาควิชาทิวาโย  ธูปเทียน
2659.26 สิงหาคม 2550
30 สิงหาคม 2550
ัมมนานอกสถานที่เพื่อพัฒนาภาควิชากาลไกล  วรินทร์
2660.26 สิงหาคม 2550
30 สิงหาคม 2550
ัมมนานอกสถานที่เพื่อพัฒนาภาควิชาชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
2661.23 สิงหาคม 2550
24 สิงหาคม 2550
การจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการวิชญา  อิ่มกระจ่าง
2662.23 สิงหาคม 2550
23 สิงหาคม 2550
นำนิสิตรับทุนไทยบริดสโตน จำกัด ประจำปี 2550นันทวัน   ดีอินทร์
2663.20 สิงหาคม 2550
20 สิงหาคม 2550
ัมมนาวิชาการเรื่องการบริหารราชการยุคใหม่และค่าตอบแทนที่เปลี่ยนไปไปมณีรัตน์   สีเขียว
2664.20 สิงหาคม 2550
20 สิงหาคม 2550
ัมมนาวิชาการเรื่องการบริหารราชการยุคใหม่และค่าตอบแทนที่เปลี่ยนไปอัมพรรัตน์  เหม็นแดง
2665.20 สิงหาคม 2550
20 สิงหาคม 2550
สัมมนาวิชาการเรื่องการบริหารราชการยุคใหม่และค่าตอบแทนที่เปลี่ยนไปพนารัตน์   กิตติจารุขจร
2666.19 สิงหาคม 2550
19 สิงหาคม 2550
โครงการสัมมนาวิชาการปริญญาโททิวาโย  ธูปเทียน
2667.19 สิงหาคม 2550
19 สิงหาคม 2550
โครงการสัมมนาวิชาการปริญญาโทชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
2668.17 สิงหาคม 2550
18 สิงหาคม 2550
เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรภาคพิเศษกรรณิกา  จำปาทอง
2669.17 สิงหาคม 2550
18 สิงหาคม 2550
เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรโครงการภาคพิเศษประโพธ   พรวนต้นไทร
2670.17 สิงหาคม 2550
18 สิงหาคม 2550
เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรโครงการภาคพิเศษเพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์
2671.17 สิงหาคม 2550
18 สิงหาคม 2550
เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรโครงการภาคพิเศษจำรัส  ปลากัดทอง
2672.14 สิงหาคม 2550
14 สิงหาคม 2550
ทำหนังสือเดินทางฯเพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์
2673.10 สิงหาคม 2550
10 สิงหาคม 2550
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เขื่อนภูมิพลสารินทร์  เติมสุทา
2674.7 สิงหาคม 2550
8 สิงหาคม 2550
ศึกษาดูงานนอกสถานที่สารินทร์  เติมสุทา
2675.3 สิงหาคม 2550
4 สิงหาคม 2550
รับส่งคณบดีภัทร   ทับพิมล
2676.25 กรกฏาคม 2550
25 กรกฏาคม 2550
บริการเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาสุขภาพและอาชีพวาฤทธิ์  ภมร
2677.24 กรกฏาคม 2550
24 กรกฏาคม 2550
ศึกษาดูงานและประชาสัมพันธ์กาประกวดโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ทัศพร  กนกพารา
2678.24 กรกฏาคม 2550
25 กรกฏาคม 2550
รับ-ส่งคณบดีภัทร   ทับพิมล
2679.17 กรกฏาคม 2550
17 กรกฏาคม 2550
ศึกษาดูงานและประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ทัศพร  กนกพารา
2680.12 กรกฏาคม 2550
12 กรกฏาคม 2550
ศึกษาดูงานและประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ทัศพร  กนกพารา
2681.4 กรกฏาคม 2550
4 กรกฏาคม 2550
เข้าร่วมงาน Education Dayวาฤทธิ์  ภมร
2682.22 มิถุนายน 2550
22 มิถุนายน 2550
ขอรับกล้องสำรวจพร้อมอุปกรณ์ ณ กรมทางหลวงชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
2683.14 มิถุนายน 2550
14 มิถุนายน 2550
ไปราชการกรุงเทพฯภัทร   ทับพิมล
2684.21 พฤษภาคม 2550
29 พฤษภาคม 2550
โครงการฝึกงานสำรวจลูกน้ำ  มากลิ่น
2685.16 พฤษภาคม 2550
18 พฤษภาคม 2550
สัมมนาและดูงานเพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาศรีรัตน์   ทองล้ำ
2686.16 พฤษภาคม 2550
18 พฤษภาคม 2550
สัมมนาและดูงานเพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาเกดิษฐ์  กว้างตระกูล
2687.16 พฤษภาคม 2550
18 พฤษภาคม 2550
สัมมนาและดูงานเพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาเอกชัย  คงธนโภไคย
2688.14 พฤษภาคม 2550
29 พฤษภาคม 2550
โครงการฝึกงานสำรวจอภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
2689.14 พฤษภาคม 2550
22 พฤษภาคม 2550
โครงการฝึกงานสำรวจทิวาโย  ธูปเทียน
2690.9 พฤษภาคม 2550
11 พฤษภาคม 2550
สัมมนาคณะฐิติภรณ์  โตจุ้ย
2691.9 พฤษภาคม 2550
11 พฤษภาคม 2550
สัมมนาคณะลูกน้ำ  มากลิ่น
2692.9 พฤษภาคม 2550
11 พฤษภาคม 2550
สัมมนาคณะโกศล  เหล็กกล้า
2693.9 พฤษภาคม 2550
11 พฤษภาคม 2550
สัมมนาคณะทัศพร  กนกพารา
2694.9 พฤษภาคม 2550
11 พฤษภาคม 2550
สัมมนาคณะธงชัย   เลี่ยมสกุล
2695.9 พฤษภาคม 2550
11 พฤษภาคม 2550
สัมมนาคณะเกดิษฐ์  กว้างตระกูล
2696.9 พฤษภาคม 2550
11 พฤษภาคม 2550
สัมมนาคณะนุชนารถ   แก้วแดง
2697.9 พฤษภาคม 2550
11 พฤษภาคม 2550
สัมมนาคณะยม   ปานมณี
2698.9 พฤษภาคม 2550
11 พฤษภาคม 2550
สัมมนาคณะธวัชชัย  ชุลบุตร
2699.9 พฤษภาคม 2550
11 พฤษภาคม 2550
สัมมนาคณะรณกฤต  แสงผ่อง
2700.9 พฤษภาคม 2550
11 พฤษภาคม 2550
สัมมนาคณะนันทวัน   ดีอินทร์


blank