: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  อื่นๆ
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
2701.13 มีนาคม 2550
16 มีนาคม 2550
โครงการประกันคุณภาพและยุทธศาสตร์ประเทือง  โมราราย
2702.10 มีนาคม 2550
23 มีนาคม 2550
อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงจำรัส  ปลากัดทอง
2703.7 มีนาคม 2550
7 มีนาคม 2550
เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการเลือกนำเสนอรายงานและความรู้ในงานผ่านบล็อกฯนุชนารถ   แก้วแดง
2704.5 มีนาคม 2550
5 มีนาคม 2550
เข้ารับการอบรมเรื่องกฎหมายปกครองกับการบริหารงานพัสดุแนวใหม่ฐิติภรณ์  โตจุ้ย
2705.5 มีนาคม 2550
5 มีนาคม 2550
อบรมความรู้ด้านกฎหมายเรื่องกฎหมายปกครองกับการบริหารงานพัสดุแนวใหม่ชุติมา   สุดประเสริฐ
2706.5 มีนาคม 2550
5 มีนาคม 2550
อบรมเรื่องกฎหมายปกครองกับการบริหารงานพัสดุแนวใหม่มณีรัตน์   สีเขียว
2707.5 มีนาคม 2550
5 มีนาคม 2550
อบรมความรู้ด้านกฎหมายเรื่อง กฎหมายปกครองกับการบริหารงานพัสดุแนวใหม่สารินทร์  เติมสุทา
2708.3 มีนาคม 2550
9 มีนาคม 2550
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลีจำรัส  ปลากัดทอง
2709.23 กุมภาพันธ์ 2550
25 กุมภาพันธ์ 2550
คณะกรรมการดำเนินการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับชาตินุชนารถ   แก้วแดง
2710.22 กุมภาพันธ์ 2550
24 กุมภาพันธ์ 2550
อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนางานด้านกิจการนิสิตนันทวัน   ดีอินทร์
2711.12 กุมภาพันธ์ 2550
2 มีนาคม 2550
อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงจำรัส  ปลากัดทอง
2712.9 กุมภาพันธ์ 2550
9 กุมภาพันธ์ 2550
แข่งขันสะพานเหล็กจำลองครั้งที่ 4ชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
2713.27 มกราคม 2550
31 มกราคม 2550
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯมณีรัตน์   สีเขียว
2714.25 มกราคม 2550
28 มกราคม 2550
โครงการฝึกอบรมฯ จ.เชียงใหม่อัมพรรัตน์  เหม็นแดง
2715.22 มกราคม 2550
22 มกราคม 2550
ศึกษาดูงานการก่อสร้างสะพานลูกน้ำ  มากลิ่น
2716.22 มกราคม 2550
22 มกราคม 2550
ศึกษาดูงานการก่อสร้างสะพานกาลไกล  วรินทร์
2717.15 มกราคม 2550
15 มกราคม 2550
ศึกษาดูงานการก่อสร้างสะพานลูกน้ำ  มากลิ่น
2718.15 มกราคม 2550
15 มกราคม 2550
ศึกษาดูงานการก่อสร้างสะพานกาลไกล  วรินทร์
2719.11 มกราคม 2550
12 มกราคม 2550
เข้าร่วมการบรรยายและสาธิตระบบสืบคืนข้อมูลสำหรับองค์กรด้วยสรรสาร -ลุคนุชนารถ   แก้วแดง
2720.15 ธันวาคม 2549
15 ธันวาคม 2549
พานิสิตไปรับทุนอายิโนะโมะโต๊ะนันทวัน   ดีอินทร์
2721.24 พฤศจิกายน 2549
27 พฤศจิกายน 2549
ควบคุมนิสิตเดินทางไปราชการเข้าร่วมแข่งขันโครงการประดิษฐ์รถประหยัดเชื้อเพลิงครั้งที่ 9โกศล  เหล็กกล้า
2722.23 พฤศจิกายน 2549
24 พฤศจิกายน 2549
ศึกษาดูงาน ม.ขอนแก่นจำรัส  ปลากัดทอง
2723.16 พฤศจิกายน 2549
17 พฤศจิกายน 2549
รับส่งคณบดีเดินทางไปกรุงเทพฯภัทร   ทับพิมล
2724.13 พฤศจิกายน 2549
17 พฤศจิกายน 2549
เข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดียศรีรัตน์   ทองล้ำ
2725.1 พฤศจิกายน 2549
2 พฤศจิกายน 2549
เข้าร่วมอบรมเรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ ณ ม.รามกรรณิกา  จำปาทอง
2726.27 ตุลาคม 2549
27 ตุลาคม 2549
ร่วมโครงการรวมใจมน.สู่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครั้งที่ 2ลูกน้ำ  มากลิ่น
2727.25 ตุลาคม 2549
27 ตุลาคม 2549
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ธวัชชัย  ชุลบุตร
2728.25 ตุลาคม 2549
27 ตุลาคม 2549
ศึกษาดูงานนอกสถานที่รณกฤต  แสงผ่อง
2729.21 ตุลาคม 2549
27 ตุลาคม 2549
เข้าร่วมโครงการรวมใจมน.สู่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนกาลไกล  วรินทร์
2730.21 ตุลาคม 2549
27 ตุลาคม 2549
เข้าร่วมโครงการรวมใจมน.สู่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
2731.20 ตุลาคม 2549
20 ตุลาคม 2549
ตรวจเยี่ยมโครงการน้ำใจเลือดหมูสู่ชนบทฐิติภรณ์  โตจุ้ย
2732.20 ตุลาคม 2549
20 ตุลาคม 2549
ตรวจเยี่ยมโครงการน้ำใจเลือดหมูสู่ชนบทธวัชชัย  ชุลบุตร
2733.20 ตุลาคม 2549
20 ตุลาคม 2549
ตรวจเยี่ยมโครงการน้ำใจเลือดหมูสู่ชนบทรณกฤต  แสงผ่อง
2734.16 ตุลาคม 2549
18 ตุลาคม 2549
ปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 10ภัทร   ทับพิมล
2735.16 ตุลาคม 2549
18 ตุลาคม 2549
ปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 10จำรัส  ปลากัดทอง
2736.13 ตุลาคม 2549
15 ตุลาคม 2549
อบรมเครือข่ายสุขภาพของบุคลากรกรรณิกา  จำปาทอง
2737.13 ตุลาคม 2549
15 ตุลาคม 2549
ผู้ดำเนินงานกิจกรรมสันทนาการ จ.นครราชสีมามณีรัตน์   สีเขียว
2738.2 ตุลาคม 2549
3 ตุลาคม 2549
เข้าร่วมโครงการ Kmณัฐชา   ฮุนพานิช
2739.2 ตุลาคม 2549
3 ตุลาคม 2549
ไปราชการรับ- ส่งคณบดีภัทร   ทับพิมล
2740.21 กันยายน 2549
21 กันยายน 2549
สำรวจพื้นที่ประสบอุทกภัย อ.บางระกำอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
2741.21 กันยายน 2549
21 กันยายน 2549
เป็นผู้แทนนิสิตในการรับทุนจากมูลนิธิกลุ่มอีซูซุนันทวัน   ดีอินทร์
2742.21 กันยายน 2549
21 กันยายน 2549
สำรวจพื้นที่ประสบอุทกภัย อ.บางระกำประเทือง  โมราราย
2743.13 กันยายน 2549
13 กันยายน 2549
การดำเนินการทดสอบกำลังรับแรงอัดของดินอภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
2744.13 กันยายน 2549
13 กันยายน 2549
การดำเนินการทดสอบกำลังรับแรงอัดของดินกาลไกล  วรินทร์
2745.13 กันยายน 2549
13 กันยายน 2549
การดำเนินการทดสอบกำลังรับแรงอัดของดินชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
2746.30 สิงหาคม 2549
31 สิงหาคม 2549
ไปราชการทัศพร  กนกพารา
2747.28 สิงหาคม 2549
28 สิงหาคม 2549
เป็นผู้แทนในการรับทุนนิสิตไทยบริดจสโตน จำกัดนันทวัน   ดีอินทร์
2748.26 สิงหาคม 2549
26 สิงหาคม 2549
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ป.โทธวัชชัย  ชุลบุตร
2749.26 สิงหาคม 2549
26 สิงหาคม 2549
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ป.โทรณกฤต  แสงผ่อง
2750.26 สิงหาคม 2549
26 สิงหาคม 2549
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ป.โทประเทือง  โมราราย


blank