: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  อื่นๆ
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
2751.16 พฤศจิกายน 2549
17 พฤศจิกายน 2549
รับส่งคณบดีเดินทางไปกรุงเทพฯภัทร   ทับพิมล
2752.13 พฤศจิกายน 2549
17 พฤศจิกายน 2549
เข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดียศรีรัตน์   ทองล้ำ
2753.1 พฤศจิกายน 2549
2 พฤศจิกายน 2549
เข้าร่วมอบรมเรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ ณ ม.รามกรรณิกา  จำปาทอง
2754.27 ตุลาคม 2549
27 ตุลาคม 2549
ร่วมโครงการรวมใจมน.สู่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครั้งที่ 2ลูกน้ำ  มากลิ่น
2755.25 ตุลาคม 2549
27 ตุลาคม 2549
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ธวัชชัย  ชุลบุตร
2756.25 ตุลาคม 2549
27 ตุลาคม 2549
ศึกษาดูงานนอกสถานที่รณกฤต  แสงผ่อง
2757.21 ตุลาคม 2549
27 ตุลาคม 2549
เข้าร่วมโครงการรวมใจมน.สู่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนกาลไกล  วรินทร์
2758.21 ตุลาคม 2549
27 ตุลาคม 2549
เข้าร่วมโครงการรวมใจมน.สู่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
2759.20 ตุลาคม 2549
20 ตุลาคม 2549
ตรวจเยี่ยมโครงการน้ำใจเลือดหมูสู่ชนบทฐิติภรณ์  โตจุ้ย
2760.20 ตุลาคม 2549
20 ตุลาคม 2549
ตรวจเยี่ยมโครงการน้ำใจเลือดหมูสู่ชนบทธวัชชัย  ชุลบุตร
2761.20 ตุลาคม 2549
20 ตุลาคม 2549
ตรวจเยี่ยมโครงการน้ำใจเลือดหมูสู่ชนบทรณกฤต  แสงผ่อง
2762.16 ตุลาคม 2549
18 ตุลาคม 2549
ปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 10ภัทร   ทับพิมล
2763.16 ตุลาคม 2549
18 ตุลาคม 2549
ปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 10จำรัส  ปลากัดทอง
2764.13 ตุลาคม 2549
15 ตุลาคม 2549
อบรมเครือข่ายสุขภาพของบุคลากรกรรณิกา  จำปาทอง
2765.13 ตุลาคม 2549
15 ตุลาคม 2549
ผู้ดำเนินงานกิจกรรมสันทนาการ จ.นครราชสีมามณีรัตน์   สีเขียว
2766.2 ตุลาคม 2549
3 ตุลาคม 2549
เข้าร่วมโครงการ Kmณัฐชา   ฮุนพานิช
2767.2 ตุลาคม 2549
3 ตุลาคม 2549
ไปราชการรับ- ส่งคณบดีภัทร   ทับพิมล
2768.21 กันยายน 2549
21 กันยายน 2549
สำรวจพื้นที่ประสบอุทกภัย อ.บางระกำอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
2769.21 กันยายน 2549
21 กันยายน 2549
เป็นผู้แทนนิสิตในการรับทุนจากมูลนิธิกลุ่มอีซูซุนันทวัน   ดีอินทร์
2770.21 กันยายน 2549
21 กันยายน 2549
สำรวจพื้นที่ประสบอุทกภัย อ.บางระกำประเทือง  โมราราย
2771.13 กันยายน 2549
13 กันยายน 2549
การดำเนินการทดสอบกำลังรับแรงอัดของดินอภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
2772.13 กันยายน 2549
13 กันยายน 2549
การดำเนินการทดสอบกำลังรับแรงอัดของดินกาลไกล  วรินทร์
2773.13 กันยายน 2549
13 กันยายน 2549
การดำเนินการทดสอบกำลังรับแรงอัดของดินชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
2774.30 สิงหาคม 2549
31 สิงหาคม 2549
ไปราชการทัศพร  กนกพารา
2775.28 สิงหาคม 2549
28 สิงหาคม 2549
เป็นผู้แทนในการรับทุนนิสิตไทยบริดจสโตน จำกัดนันทวัน   ดีอินทร์
2776.26 สิงหาคม 2549
26 สิงหาคม 2549
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ป.โทธวัชชัย  ชุลบุตร
2777.26 สิงหาคม 2549
26 สิงหาคม 2549
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ป.โทรณกฤต  แสงผ่อง
2778.26 สิงหาคม 2549
26 สิงหาคม 2549
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ป.โทประเทือง  โมราราย
2779.21 สิงหาคม 2549
21 สิงหาคม 2549
ไปราชการรับ - ส่งคณบดีภัทร   ทับพิมล
2780.19 สิงหาคม 2549
20 สิงหาคม 2549
ดูงานนอกสถานที่ ป.โทลูกน้ำ  มากลิ่น
2781.19 สิงหาคม 2549
20 สิงหาคม 2549
ดูงานนอกสถานที่ป.โททิวาโย  ธูปเทียน
2782.5 สิงหาคม 2549
5 สิงหาคม 2549
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ป.โทธวัชชัย  ชุลบุตร
2783.5 สิงหาคม 2549
5 สิงหาคม 2549
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ป.โทรณกฤต  แสงผ่อง
2784.5 สิงหาคม 2549
5 สิงหาคม 2549
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ป.โทประเทือง  โมราราย
2785.13 กรกฏาคม 2549
14 กรกฏาคม 2549
อบรมนักประชาสัมพันธ์ "กลยุทธ์การประชาสัมพัน์ยุคใหม่"กรรณิกา  จำปาทอง
2786.29 มิถุนายน 2549
2 กรกฏาคม 2549
ประชุมสัมมนาวิชาการเรื่องทิศทางและทางเลือกในการพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติณัฐชา   ฮุนพานิช
2787.28 มิถุนายน 2549
28 มิถุนายน 2549
ไปราชการรร.ห้วยใต้ จ.อุตรดิตถ์ประเทือง  โมราราย
2788.5 มิถุนายน 2549
6 มิถุนายน 2549
ประกันคุณภาพการศึกษาและยุทธศาสตร์ฐิติภรณ์  โตจุ้ย
2789.5 มิถุนายน 2549
6 มิถุนายน 2549
ประกันคุณภาพและยุทธศาสตร์รณกฤต  แสงผ่อง
2790.28 พฤษภาคม 2549
2 มิถุนายน 2549
อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์วิสุทธิ์   แก้วป้องปก
2791.25 พฤษภาคม 2549
27 พฤษภาคม 2549
สัมมนาคณะอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
2792.25 พฤษภาคม 2549
27 พฤษภาคม 2549
สัมมนาคณะลูกน้ำ  มากลิ่น
2793.25 พฤษภาคม 2549
27 พฤษภาคม 2549
สัมมนาคณะชุติมา   สุดประเสริฐ
2794.25 พฤษภาคม 2549
27 พฤษภาคม 2549
สัมมนาคณะโกศล  เหล็กกล้า
2795.25 พฤษภาคม 2549
27 พฤษภาคม 2549
สัมมนาคณะธงชัย   เลี่ยมสกุล
2796.25 พฤษภาคม 2549
27 พฤษภาคม 2549
สัมมนาคณะเกดิษฐ์  กว้างตระกูล
2797.25 พฤษภาคม 2549
27 พฤษภาคม 2549
สัมมนาคณะนุชนารถ   แก้วแดง
2798.25 พฤษภาคม 2549
27 พฤษภาคม 2549
สัมมนาคณะยม   ปานมณี
2799.25 พฤษภาคม 2549
27 พฤษภาคม 2549
สัมมนาคณะธวัชชัย  ชุลบุตร
2800.25 พฤษภาคม 2549
27 พฤษภาคม 2549
สัมมนาคณะรณกฤต  แสงผ่อง


blank