: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  อื่นๆ
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
2801.25 พฤษภาคม 2549
27 พฤษภาคม 2549
สัมมนาคณะนันทวัน   ดีอินทร์
2802.25 พฤษภาคม 2549
27 พฤษภาคม 2549
สัมมนาคณะประโพธ   พรวนต้นไทร
2803.25 พฤษภาคม 2549
27 พฤษภาคม 2549
สัมมนาคณะธีรภพ   เกตุเพ็ชร
2804.25 พฤษภาคม 2549
27 พฤษภาคม 2549
สัมมนาคณะเพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์
2805.25 พฤษภาคม 2549
27 พฤษภาคม 2549
สัมมนาคณะประเทือง  โมราราย
2806.25 พฤษภาคม 2549
27 พฤษภาคม 2549
สัมมนาคณะอภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
2807.25 พฤษภาคม 2549
27 พฤษภาคม 2549
สัมมนาคณะทิวาโย  ธูปเทียน
2808.25 พฤษภาคม 2549
27 พฤษภาคม 2549
สัมมนาคณะมณีรัตน์   สีเขียว
2809.25 พฤษภาคม 2549
27 พฤษภาคม 2549
สัมมนาคณะฯจำรัส  ปลากัดทอง
2810.25 พฤษภาคม 2549
27 พฤษภาคม 2549
สัมมนาคณะกาลไกล  วรินทร์
2811.25 พฤษภาคม 2549
27 พฤษภาคม 2549
สัมมนาคณะชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
2812.25 พฤษภาคม 2549
27 พฤษภาคม 2549
สัมมนาคณะอัมพรรัตน์  เหม็นแดง
2813.21 พฤษภาคม 2549
23 พฤษภาคม 2549
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาลูกน้ำ  มากลิ่น
2814.21 พฤษภาคม 2549
23 พฤษภาคม 2549
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาทิวาโย  ธูปเทียน
2815.21 พฤษภาคม 2549
23 พฤษภาคม 2549
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชากาลไกล  วรินทร์
2816.21 พฤษภาคม 2549
23 พฤษภาคม 2549
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
2817.20 พฤษภาคม 2549
21 พฤษภาคม 2549
เข้ารับการฝึกอบรม จ.เชียงใหม่มณีรัตน์   สีเขียว
2818.20 พฤษภาคม 2549
21 พฤษภาคม 2549
เข้ารับการอบรม จ.เชียงใหม่อัมพรรัตน์  เหม็นแดง
2819.19 พฤษภาคม 2549
22 พฤษภาคม 2549
เข้ารับการฝึกอบรม จ.เชียงใหม่อัมพรรัตน์  เหม็นแดง
2820.15 พฤษภาคม 2549
17 พฤษภาคม 2549
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำรายงานการประเมินตนเองกรรณิกา  จำปาทอง
2821.15 พฤษภาคม 2549
17 พฤษภาคม 2549
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำรายงานการประเมินตนเองอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
2822.15 พฤษภาคม 2549
17 พฤษภาคม 2549
ดูงานนอกสถานที่ในส่วนโรงงานอุตสาหกรรมรณกฤต  แสงผ่อง
2823.15 พฤษภาคม 2549
17 พฤษภาคม 2549
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำรายงานการประเมินตนเองณัฐชา   ฮุนพานิช
2824.15 พฤษภาคม 2549
17 พฤษภาคม 2549
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรืองการจัดทำรายงานการประเมินตนเองเพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์
2825.15 พฤษภาคม 2549
17 พฤษภาคม 2549
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำรายงานการประเมินตนเองทิวาโย  ธูปเทียน
2826.15 พฤษภาคม 2549
17 พฤษภาคม 2549
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำรายงานการประเมินตนเองมณีรัตน์   สีเขียว
2827.15 พฤษภาคม 2549
17 พฤษภาคม 2549
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำรายงานการประเมินตนเองอัมพรรัตน์  เหม็นแดง
2828.11 พฤษภาคม 2549
12 พฤษภาคม 2549
ไปราชการ จ.นครราชสีมาภัทร   ทับพิมล
2829.10 พฤษภาคม 2549
12 พฤษภาคม 2549
สัมมนาภาควิชาฯศรีรัตน์   ทองล้ำ
2830.10 พฤษภาคม 2549
12 พฤษภาคม 2549
สัมมนาภาควิชาโกศล  เหล็กกล้า
2831.10 พฤษภาคม 2549
12 พฤษภาคม 2549
สัมมนาภาควิชาโกศล  เหล็กกล้า
2832.10 พฤษภาคม 2549
12 พฤษภาคม 2549
สัมมนาภาควิชาเกดิษฐ์  กว้างตระกูล
2833.10 พฤษภาคม 2549
12 พฤษภาคม 2549
สัมมนาภาควิชาเอกชัย  คงธนโภไคย
2834.10 พฤษภาคม 2549
12 พฤษภาคม 2549
สัมมนาภาควิชาวาฤทธิ์  ภมร
2835.4 พฤษภาคม 2549
6 พฤษภาคม 2549
รับส่งคณบดี จ.นครราชสีมาภัทร   ทับพิมล
2836.2 พฤษภาคม 2549
4 พฤษภาคม 2549
สัมมนาดูงานนอกสถานที่ ภาคพิเศษฯภัทร   ทับพิมล
2837.2 พฤษภาคม 2549
4 พฤษภาคม 2549
สัมมนาดูงานนอกสถานที่ ภาคพิเศษฯเพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์
2838.2 พฤษภาคม 2549
4 พฤษภาคม 2549
สัมมนาดูงานนอกสถานที่ ภาคพิเศษฯจำรัส  ปลากัดทอง
2839.22 เมษายน 2549
8 พฤษภาคม 2549
ฝึกอบรมยกระดับฝึมือแรงงานธวัชชัย  ชุลบุตร
2840.20 เมษายน 2549
22 เมษายน 2549
ไปราชการงานวิศวกรรมโยธาแห่งชาติกรรณิกา  จำปาทอง
2841.20 เมษายน 2549
22 เมษายน 2549
ไปราชการงานวิศวกรรมโยธาแห่งชาติลูกน้ำ  มากลิ่น
2842.20 เมษายน 2549
22 เมษายน 2549
ไปราชการงานวิศวกรรมโยธาแห่งชาติทิวาโย  ธูปเทียน
2843.20 เมษายน 2549
22 เมษายน 2549
ไปราชการงานวิศวกรรมโยธาแห่งชาติจำรัส  ปลากัดทอง
2844.20 เมษายน 2549
22 เมษายน 2549
ไปราชการงานวิศวกรรมโยธาแห่งชาติอัมพรรัตน์  เหม็นแดง
2845.28 กุมภาพันธ์ 2549
1 มีนาคม 2549
ดำเนินการศูนย์สอบ ม.นเรศวร จ.เพชรบูรณ์นุชนารถ   แก้วแดง
2846.24 กุมภาพันธ์ 2549
24 กุมภาพันธ์ 2549
เป็นกรรมการกลางประสานงานศูนย์สอบฯณัฐชา   ฮุนพานิช
2847.22 กุมภาพันธ์ 2549
22 กุมภาพันธ์ 2549
เป็นกรรมการกลางประสานงานศูนย์สอบฯณัฐชา   ฮุนพานิช
2848.17 กุมภาพันธ์ 2549
18 กุมภาพันธ์ 2549
ศึกษาดูงานกรรมการสภาข้าราชการจำรัส  ปลากัดทอง
2849.16 กุมภาพันธ์ 2549
16 กุมภาพันธ์ 2549
เข้าร่วมการอบรมความรู้ด้านกฎหมายกรรณิกา  จำปาทอง
2850.16 กุมภาพันธ์ 2549
16 กุมภาพันธ์ 2549
เข้าร่วมการอบรมความรู้ด้านกฎหมายจำรัส  ปลากัดทอง


blank