: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  อื่นๆ
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
2851.29 มิถุนายน 2548
29 มิถุนายน 2548
ไปราชการเกี่ยวกับการเข้าร่วมรับเสด็จพระเทพฯภัทร   ทับพิมล
2852.29 มิถุนายน 2548
29 มิถุนายน 2548
ไปราชการเกี่ยวกับเข้าร่วมรับเสด็จพระเทพฯเพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์
2853.29 มิถุนายน 2548
29 มิถุนายน 2548
ไปราชการเกี่ยวกับการเข้าร่วมรับเสด็จพระเทพฯมณีรัตน์   สีเขียว
2854.29 มิถุนายน 2548
29 มิถุนายน 2548
ไปราชการเกี่ยวกับการเข้าร่วมรับเสด็จพระเทพฯจำรัส  ปลากัดทอง
2855.14 มิถุนายน 2548
15 มิถุนายน 2548
รับ-ส่งคณบดีภัทร   ทับพิมล
2856.30 พฤษภาคม 2548
3 มิถุนายน 2548
จัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามข้อกำหนดมาตรฐานสากลอภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
2857.29 พฤษภาคม 2548
31 พฤษภาคม 2548
การจัดทำรายงานการประเมินตนเองกรรณิกา  จำปาทอง
2858.29 พฤษภาคม 2548
31 พฤษภาคม 2548
การจัดทำรายงานการประเมินตนเองอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
2859.29 พฤษภาคม 2548
31 พฤษภาคม 2548
การจัดทำรายงานการประเมินตนเองณัฐชา   ฮุนพานิช
2860.29 พฤษภาคม 2548
31 พฤษภาคม 2548
การจัดทำรายงานการประเมินตนเองเพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์
2861.29 พฤษภาคม 2548
31 พฤษภาคม 2548
การจัดทำรายงานการประเมินตนเองทิวาโย  ธูปเทียน
2862.29 พฤษภาคม 2548
31 พฤษภาคม 2548
การจัดทำรายงานการประเมินตนเองมณีรัตน์   สีเขียว
2863.12 พฤษภาคม 2548
13 พฤษภาคม 2548
การประยุกต์ใช้ PLCธงชัย   เลี่ยมสกุล
2864.8 พฤษภาคม 2548
11 พฤษภาคม 2548
สัมมนาภาควิชาลูกน้ำ  มากลิ่น
2865.8 พฤษภาคม 2548
11 พฤษภาคม 2548
สัมมนาภาควิชาทิวาโย  ธูปเทียน
2866.4 พฤษภาคม 2548
6 พฤษภาคม 2548
สัมมนาและประกันคุณภาพภาควิชาศรีรัตน์   ทองล้ำ
2867.4 พฤษภาคม 2548
6 พฤษภาคม 2548
สัมมนาและประกันคุณภาพภาควิชาโกศล  เหล็กกล้า
2868.4 พฤษภาคม 2548
6 พฤษภาคม 2548
สัมมนาและประกันคุณภาพภาควิชาเกดิษฐ์  กว้างตระกูล
2869.4 พฤษภาคม 2548
6 พฤษภาคม 2548
สัมมนาและประกันคุณภาพภาควิชาเอกชัย  คงธนโภไคย
2870.4 พฤษภาคม 2548
6 พฤษภาคม 2548
สัมมนาและประกันคุณภาพภาควิชาวาฤทธิ์  ภมร
2871.25 เมษายน 2548
26 เมษายน 2548
โครงการศึกษาดูงานจัดการศึกษาภูมิปัญญากรรณิกา  จำปาทอง
2872.25 เมษายน 2548
26 เมษายน 2548
โครงการศึกษาดูงานจัดการศึกษาภูมิปัญญานันทวัน   ดีอินทร์
2873.19 เมษายน 2548
22 เมษายน 2548
ศึกษาดูงานนอกสถานที่กรรณิกา  จำปาทอง
2874.19 เมษายน 2548
22 เมษายน 2548
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ฐิติภรณ์  โตจุ้ย
2875.19 เมษายน 2548
22 เมษายน 2548
ศึกษาดูงานนอกสถานที่อัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
2876.19 เมษายน 2548
19 เมษายน 2548
ไปราชการอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
2877.19 เมษายน 2548
22 เมษายน 2548
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ลูกน้ำ  มากลิ่น
2878.19 เมษายน 2548
22 เมษายน 2548
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ยม   ปานมณี
2879.19 เมษายน 2548
22 เมษายน 2548
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ธวัชชัย  ชุลบุตร
2880.19 เมษายน 2548
22 เมษายน 2548
ศึกษาดูงานนอกสถานที่รณกฤต  แสงผ่อง
2881.19 เมษายน 2548
22 เมษายน 2548
ศึกษาดูงานนอกสถานที่นันทวัน   ดีอินทร์
2882.19 เมษายน 2548
19 เมษายน 2548
ไปราชการนันทวัน   ดีอินทร์
2883.19 เมษายน 2548
22 เมษายน 2548
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ประโพธ   พรวนต้นไทร
2884.19 เมษายน 2548
22 เมษายน 2548
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ณัฐชา   ฮุนพานิช
2885.19 เมษายน 2548
22 เมษายน 2548
ศึกษาดูงานนอกสถานที่เพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์
2886.19 เมษายน 2548
22 เมษายน 2548
ศึกษาดูงานนอกสถานที่วิสุทธิ์   แก้วป้องปก
2887.19 เมษายน 2548
22 เมษายน 2548
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ประเทือง  โมราราย
2888.19 เมษายน 2548
22 เมษายน 2548
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ทิวาโย  ธูปเทียน
2889.19 เมษายน 2548
22 เมษายน 2548
ศึกษาดูงานนอกสถานที่มณีรัตน์   สีเขียว
2890.5 เมษายน 2548
7 เมษายน 2548
รับ-ส่งคณบดีภัทร   ทับพิมล
2891.3 เมษายน 2548
6 เมษายน 2548
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยกรรณิกา  จำปาทอง
2892.3 เมษายน 2548
6 เมษายน 2548
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยภัทร   ทับพิมล
2893.30 มีนาคม 2548
7 เมษายน 2548
โครงการฝึกงานสำรวจนอกสถานที่ทิวาโย  ธูปเทียน
2894.29 มีนาคม 2548
31 มีนาคม 2548
โครงการประกันคุณภาพธวัชชัย  ชุลบุตร
2895.29 มีนาคม 2548
31 มีนาคม 2548
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา จ.ระยองรณกฤต  แสงผ่อง
2896.29 มีนาคม 2548
31 มีนาคม 2548
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา จ.ระยองประเทือง  โมราราย
2897.23 มีนาคม 2548
30 มีนาคม 2548
โครงการฝึกงานสำรวจนอกสถานที่ลูกน้ำ  มากลิ่น
2898.23 มีนาคม 2548
23 มีนาคม 2548
โครงการฝึกงานสำรวจนอกสถานที่ภัทร   ทับพิมล
2899.23 มีนาคม 2548
7 เมษายน 2548
โครงการฝึกงานสำรวจนอกสถานที่อภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
2900.21 มีนาคม 2548
23 มีนาคม 2548
โครงการศึกษาดูงานสถานที่ชุติมา   สุดประเสริฐ


blank