: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  อื่นๆ
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
2901.19 เมษายน 2548
22 เมษายน 2548
ศึกษาดูงานนอกสถานที่กรรณิกา  จำปาทอง
2902.19 เมษายน 2548
22 เมษายน 2548
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ฐิติภรณ์  โตจุ้ย
2903.19 เมษายน 2548
22 เมษายน 2548
ศึกษาดูงานนอกสถานที่อัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
2904.19 เมษายน 2548
19 เมษายน 2548
ไปราชการอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
2905.19 เมษายน 2548
22 เมษายน 2548
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ลูกน้ำ  มากลิ่น
2906.19 เมษายน 2548
22 เมษายน 2548
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ยม   ปานมณี
2907.19 เมษายน 2548
22 เมษายน 2548
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ธวัชชัย  ชุลบุตร
2908.19 เมษายน 2548
22 เมษายน 2548
ศึกษาดูงานนอกสถานที่รณกฤต  แสงผ่อง
2909.19 เมษายน 2548
22 เมษายน 2548
ศึกษาดูงานนอกสถานที่นันทวัน   ดีอินทร์
2910.19 เมษายน 2548
19 เมษายน 2548
ไปราชการนันทวัน   ดีอินทร์
2911.19 เมษายน 2548
22 เมษายน 2548
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ประโพธ   พรวนต้นไทร
2912.19 เมษายน 2548
22 เมษายน 2548
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ณัฐชา   ฮุนพานิช
2913.19 เมษายน 2548
22 เมษายน 2548
ศึกษาดูงานนอกสถานที่เพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์
2914.19 เมษายน 2548
22 เมษายน 2548
ศึกษาดูงานนอกสถานที่วิสุทธิ์   แก้วป้องปก
2915.19 เมษายน 2548
22 เมษายน 2548
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ประเทือง  โมราราย
2916.19 เมษายน 2548
22 เมษายน 2548
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ทิวาโย  ธูปเทียน
2917.19 เมษายน 2548
22 เมษายน 2548
ศึกษาดูงานนอกสถานที่มณีรัตน์   สีเขียว
2918.5 เมษายน 2548
7 เมษายน 2548
รับ-ส่งคณบดีภัทร   ทับพิมล
2919.3 เมษายน 2548
6 เมษายน 2548
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยกรรณิกา  จำปาทอง
2920.3 เมษายน 2548
6 เมษายน 2548
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยภัทร   ทับพิมล
2921.30 มีนาคม 2548
7 เมษายน 2548
โครงการฝึกงานสำรวจนอกสถานที่ทิวาโย  ธูปเทียน
2922.29 มีนาคม 2548
31 มีนาคม 2548
โครงการประกันคุณภาพธวัชชัย  ชุลบุตร
2923.29 มีนาคม 2548
31 มีนาคม 2548
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา จ.ระยองรณกฤต  แสงผ่อง
2924.29 มีนาคม 2548
31 มีนาคม 2548
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา จ.ระยองประเทือง  โมราราย
2925.23 มีนาคม 2548
30 มีนาคม 2548
โครงการฝึกงานสำรวจนอกสถานที่ลูกน้ำ  มากลิ่น
2926.23 มีนาคม 2548
23 มีนาคม 2548
โครงการฝึกงานสำรวจนอกสถานที่ภัทร   ทับพิมล
2927.23 มีนาคม 2548
7 เมษายน 2548
โครงการฝึกงานสำรวจนอกสถานที่อภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
2928.21 มีนาคม 2548
23 มีนาคม 2548
โครงการศึกษาดูงานสถานที่ชุติมา   สุดประเสริฐ
2929.21 มีนาคม 2548
21 มีนาคม 2548
ไปราชการอุตรดิตถ์ภัทร   ทับพิมล
2930.16 มีนาคม 2548
18 มีนาคม 2548
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เอกชัย  คงธนโภไคย
2931.16 มีนาคม 2548
18 มีนาคม 2548
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่วาฤทธิ์  ภมร
2932.14 มีนาคม 2548
16 มีนาคม 2548
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่โกศล  เหล็กกล้า
2933.14 มีนาคม 2548
16 มีนาคม 2548
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิตเกดิษฐ์  กว้างตระกูล
2934.12 มีนาคม 2548
21 มีนาคม 2548
โครงการฝึกงานสำรวจนอกสถานที่ทิวาโย  ธูปเทียน
2935.8 มีนาคม 2548
12 มีนาคม 2548
ประชุมชี้แจงกรรมการคุมสอบสนามต่างจังหวัดนุชนารถ   แก้วแดง
2936.6 มีนาคม 2548
11 มีนาคม 2548
โครงการฝึกงานสำรวจนอกสถานที่ลูกน้ำ  มากลิ่น
2937.6 มีนาคม 2548
6 มีนาคม 2548
โครงการฝีกงานสำรวจนอกสถานที่ภัทร   ทับพิมล
2938.6 มีนาคม 2548
21 มีนาคม 2548
โครงการฝึกงานสำรวจนอกสถานที่อภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
2939.25 กุมภาพันธ์ 2548
25 กุมภาพันธ์ 2548
โครงการฝึกงานสำรวจนอกสถานที่ลูกน้ำ  มากลิ่น
2940.24 กุมภาพันธ์ 2548
24 กุมภาพันธ์ 2548
โครงกรฝึกงานสำรวจนอกสถานที่ฐิติภรณ์  โตจุ้ย
2941.24 กุมภาพันธ์ 2548
24 กุมภาพันธ์ 2548
โครงการฝึกงานสำรวจนอกสถานที่ทิวาโย  ธูปเทียน
2942.14 กุมภาพันธ์ 2548
19 กุมภาพันธ์ 2548
เข้าอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำวาฤทธิ์  ภมร
2943.28 มกราคม 2548
30 มกราคม 2548
ร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดพลังงาน กรุงเทพฯโกศล  เหล็กกล้า
2944.28 มกราคม 2548
28 มกราคม 2548
ไปราชการอภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
2945.24 มกราคม 2548
24 มกราคม 2548
ไปราชการลูกน้ำ  มากลิ่น
2946.24 มกราคม 2548
24 มกราคม 2548
ไปราชการอภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
2947.5 มกราคม 2548
5 มกราคม 2548
ไปราชการเกี่ยวกับการทำทำนบป้องกันตลิ่งแม่น้ำน่านอภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
2948.25 พฤศจิกายน 2547
28 พฤศจิกายน 2547
ไปราชการอบรมเรื่องแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ จ.เชียงใหม่มณีรัตน์   สีเขียว
2949.19 พฤศจิกายน 2547
19 พฤศจิกายน 2547
ไปราชการเกี่ยวกับการเททองหล่อองค์พระวิษณุอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
2950.27 ตุลาคม 2547
29 ตุลาคม 2547
ไปราชการดูงานนอกสถานที่ จ.ชลบุรีรณกฤต  แสงผ่อง


blank