: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  ประชุม/สัมมนา ในประเทศ
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
251.5 มกราคม 2560
5 มกราคม 2560
ร่วมประชุมหารือและวางแผนการปรับปรุงระบบการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา และห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมณ แทนรัก ทะเลหมอก รีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์ชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
252.5 มกราคม 2560
5 มกราคม 2560
ร่วมประชุมหารือและวางแผนการปรับปรุงระบบการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา และห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมณ แทนรัก ทะเลหมอก รีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์กาลไกล  วรินทร์
253.15 ธันวาคม 2559
18 ธันวาคม 2559
ร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "สวัสดี พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ"ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่มณีรัตน์   สีเขียว
254.14 ธันวาคม 2559
16 ธันวาคม 2559
ร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง "Step by step arduino programming and internet of things (IoT)"ณ อาคารเอเชีย กรุงเทพฯธานี  โกสุม
255.30 พฤศจิกายน 2559
1 ธันวาคม 2559
ร่วมสัมมนาการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สำหรับสาขาวิศวกรรมเครื่องกลณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯแพรวไพลิน  เกษียรมาตุเรศ
256.18 พฤศจิกายน 2559
19 พฤศจิกายน 2559
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการณ จ.นครปฐมรัชนก  แจงป้อม
257.18 พฤศจิกายน 2559
19 พฤศจิกายน 2559
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการณ จ.นครปฐมฐิติภรณ์  โตจุ้ย
258.18 พฤศจิกายน 2559
19 พฤศจิกายน 2559
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการณ จ.นครปฐมณิชนันทน์  ขวัญสูงเนิน
259.18 พฤศจิกายน 2559
19 พฤศจิกายน 2559
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการณ จ.นครปฐมรณกฤต  แสงผ่อง
260.18 พฤศจิกายน 2559
19 พฤศจิกายน 2559
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการณ จ.นครปฐมธวัชชัย  ชุลบุตร
261.18 ตุลาคม 2559
18 ตุลาคม 2559
ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีเพื่อการวิจัย พัฒนา และการควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการ(Evaporation Kjeldahl System and Solvent Extraction System)ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลกวิชญา  อิ่มกระจ่าง
262.13 ตุลาคม 2559
14 ตุลาคม 2559
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 ตามโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)5 โครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำผาแดง จังหวัดลำพูน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จังหวัดสุโขทัย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก จังหวัดอุตรดิตถ์ณ ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ และศาลาการเปรียญวัดต้นสน จ.สุโขทัยวิสุทธิ์   แก้วป้องปก
263.13 ตุลาคม 2559
14 ตุลาคม 2559
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 ตามโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)5 โครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำผาแดง จังหวัดลำพูน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จังหวัดสุโขทัย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก จังหวัดอุตรดิตถ์ณ ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ และศาลาการเปรียญวัดต้นสน จ.สุโขทัยกรรณิกา  จำปาทอง
264.13 ตุลาคม 2559
14 ตุลาคม 2559
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 ตามโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)5 โครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำผาแดง จังหวัดลำพูน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จังหวัดสุโขทัย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก จังหวัดอุตรดิตถ์ณ ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ และศาลาการเปรียญวัดต้นสน จ.สุโขทัยศรีรัตน์   ทองล้ำ
265.20 กันยายน 2559
20 กันยายน 2559
จัดประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร โครงการพัฒนาหลักสูตรภาควิชาวิศวกรรมโยธาณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร อาคารเพรสซิเด้นท์ทาวเวอร์ กรุงเทพฯทัศพร  กนกพารา
266.16 กันยายน 2559
16 กันยายน 2559
ประชุมพิจารณาร่างรายงานฉบับสุดท้าย โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)5 โครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำผาแดง จังหวัดลำพูน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จังหวัดสุโขทัย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก จังหวัดอุตรดิตถ์ณ กรมชลประทาน กรุงเทพฯศรีรัตน์   ทองล้ำ
267.13 กันยายน 2559
13 กันยายน 2559
ประชุมพิจารณาเล่มรายงานทบทวนการศึกษาเบื้องต้นโครงการจ้างสำรวจ ออกแบบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำในเขตลุ่มน้ำวัง จังหวัดตากณ สำนักชลประทานที่ 4 จ.กำแพงเพชรศรีรัตน์   ทองล้ำ
268.9 กันยายน 2559
9 กันยายน 2559
ประชุมพิจารณารายงานทบทวนการศึกษาเบื้องต้นโครงการจ้างสำรวจ ออกแบบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำในเขตลุ่มน้ำวัง จังหวัดตากณ สำนักชลประทานที่ 4 จ.กำแพงเพชรศรีรัตน์   ทองล้ำ
269.30 สิงหาคม 2559
30 สิงหาคม 2559
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามโครงการจ้างสำรวจ ออกแบบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำในเขตลุ่มน้ำวัง จังหวัดตากณ ที่ว่าการอำเภอสามเงา จ.ตาก ศรีรัตน์   ทองล้ำ
270.26 กรกฏาคม 2559
26 กรกฏาคม 2559
ประชุมใหญ่วิสามัญ และประชุมผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ในรอบ 6 เดือนณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จ.พิษณุโลกประเทือง  โมราราย
271.21 กรกฏาคม 2559
23 กรกฏาคม 2559
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.ระยองมณีรัตน์   สีเขียว
272.21 กรกฏาคม 2559
23 กรกฏาคม 2559
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.ระยองศรีรัตน์   ทองล้ำ
273.21 กรกฏาคม 2559
23 กรกฏาคม 2559
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.ระยองกรรณิกา  จำปาทอง
274.21 กรกฏาคม 2559
23 กรกฏาคม 2559
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.ระยองประโพธ   พรวนต้นไทร
275.21 กรกฏาคม 2559
23 กรกฏาคม 2559
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.ระยองอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
276.21 กรกฏาคม 2559
23 กรกฏาคม 2559
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.ระยองพนารัตน์   กิตติจารุขจร
277.21 กรกฏาคม 2559
23 กรกฏาคม 2559
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.ระยองนิชานาถ   พรหมประเสริฐ
278.21 กรกฏาคม 2559
23 กรกฏาคม 2559
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.ระยองนันทวัน   ดีอินทร์
279.21 กรกฏาคม 2559
23 กรกฏาคม 2559
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.ระยองเพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์
280.21 กรกฏาคม 2559
23 กรกฏาคม 2559
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.ระยองทิวาโย  ธูปเทียน
281.21 กรกฏาคม 2559
23 กรกฏาคม 2559
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.ระยองลูกน้ำ  มากลิ่น
282.21 กรกฏาคม 2559
23 กรกฏาคม 2559
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.ระยองทัศพร  กนกพารา
283.21 กรกฏาคม 2559
23 กรกฏาคม 2559
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.ระยองณัฐชา   ฮุนพานิช
284.21 กรกฏาคม 2559
23 กรกฏาคม 2559
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.ระยองอิสรีย์  วัตถุภาพ
285.21 กรกฏาคม 2559
23 กรกฏาคม 2559
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯ ณ จ.ระยองแพรวไพลิน  เกษียรมาตุเรศ
286.21 กรกฏาคม 2559
23 กรกฏาคม 2559
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.ระยองสารินทร์  เติมสุทา
287.21 กรกฏาคม 2559
23 กรกฏาคม 2559
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.ระยองปวันรัตน์  มั่นนุช
288.21 กรกฏาคม 2559
23 กรกฏาคม 2559
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.ระยองมัทรียา  ราชบัวศรี
289.21 กรกฏาคม 2559
23 กรกฏาคม 2559
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.ระยองธวัชชัย  ชุลบุตร
290.21 กรกฏาคม 2559
23 กรกฏาคม 2559
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.ระยองพรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์
291.21 กรกฏาคม 2559
23 กรกฏาคม 2559
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.ระยองวิสุทธิ์   แก้วป้องปก
292.21 กรกฏาคม 2559
23 กรกฏาคม 2559
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.ระยองรัฐวิชญ์  เรืองพิพัฒน์
293.21 กรกฏาคม 2559
23 กรกฏาคม 2559
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.ระยองธงชัย   เลี่ยมสกุล
294.21 กรกฏาคม 2559
23 กรกฏาคม 2559
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.ระยองรณกฤต  แสงผ่อง
295.21 กรกฏาคม 2559
23 กรกฏาคม 2559
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.ระยองธานี  โกสุม
296.21 กรกฏาคม 2559
23 กรกฏาคม 2559
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.ระยองเผ่าพัฒน์  แสงอบ
297.21 กรกฏาคม 2559
23 กรกฏาคม 2559
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.ระยองยม   ปานมณี
298.21 กรกฏาคม 2559
23 กรกฏาคม 2559
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.ระยองศุภวรรณ   วรนุช
299.21 กรกฏาคม 2559
23 กรกฏาคม 2559
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.ระยองกันตินันท์  มากมี
300.12 กรกฏาคม 2559
15 กรกฏาคม 2559
ร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมโยธาณ จ.ระยองลูกน้ำ  มากลิ่น


blank