: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  อื่นๆ
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
3001.28 เมษายน 2546
30 เมษายน 2546
โครงการประกันคุณภาพ จ. เพชรบูรณ์รณกฤต  แสงผ่อง
3002.28 เมษายน 2546
30 เมษายน 2546
โครงการประกันคุณภาพ จ. เพชรบูรณ์ประเทือง  โมราราย
3003.24 เมษายน 2546
25 เมษายน 2546
โครงการเยี่ยมบ้านนิสิตกองุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในเขตจังหวัดพิษณุโลกอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
3004.22 เมษายน 2546
25 เมษายน 2546
ฝึกอบรมการใช้เครื่องมือ CNC ที่ได้รับเครื่องมือจากสำนักงานโครงการเงินกู้ ณ ม. เกษตรศาสตร์ธวัชชัย  ชุลบุตร
3005.22 เมษายน 2546
25 เมษายน 2546
ฝึกอบรมการใช้เครื่องมือ CNC ที่ได้รับเครื่องมือจากสำนักงานโครงการเงินกู้ ณ ม. เกษตรศาสตร์รณกฤต  แสงผ่อง
3006.22 เมษายน 2546
25 เมษายน 2546
การฝึกอบรมการใช้เครื่องมือ CNC ที่ได้รับเครื่องมือจากสำนักงานโครงการเงินกู้ ณ ม. เกษตรศาสตร์ประเทือง  โมราราย
3007.28 มีนาคม 2546
28 มีนาคม 2546
ประชุมชี้แจงการจัดทำโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนในแต่ละภูมิภาค ในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ณ อาคารสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มน.ณัฐชา   ฮุนพานิช
3008.13 มีนาคม 2546
13 มีนาคม 2546
ฝึกอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การจัดประชุมเชิงประสิทธิผล" ณ ตึก ITฐิติภรณ์  โตจุ้ย
3009.13 มีนาคม 2546
13 มีนาคม 2546
ฝึกอบรมหลักสูตร"กลยุทธ์การจัดประชุมเชิงประสิทธิผล" ณ ตึก ITศรีรัตน์   ทองล้ำ
3010.13 มีนาคม 2546
13 มีนาคม 2546
ฝึกอบรมหลักสูตร " กลยุทธ์การจัดประชุมเชิงประสิทธิผล" ณ ตึก ITลูกน้ำ  มากลิ่น
3011.13 มีนาคม 2546
13 มีนาคม 2546
ฝึกอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การจัดประชุมเชิงประสิทธิผล" ณ ตึก ITณัฐชา   ฮุนพานิช
3012.7 มีนาคม 2546
12 มีนาคม 2546
ประชุมชี้แจงกรรมการคุมสอบต่างจังหวัด พิจิตรชุติมา   สุดประเสริฐ
3013.4 มีนาคม 2546
5 มีนาคม 2546
ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับ ว.ส.ท. ณ กทม.ณัฐชา   ฮุนพานิช
3014.1 มีนาคม 2546
16 มีนาคม 2546
SUrvey Camp จ. พะเยาลูกน้ำ  มากลิ่น
3015.1 มีนาคม 2546
16 มีนาคม 2546
Survey Camp จ. พะเยาภัทร   ทับพิมล
3016.1 มีนาคม 2546
16 มีนาคม 2546
Survey Camp จ. พะเยาอภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
3017.21 กุมภาพันธ์ 2546
21 กุมภาพันธ์ 2546
ประสานงานเรื่องสถานที่โครงการสำรวจนอกสถานที่ พะเยาภัทร   ทับพิมล
3018.5 กุมภาพันธ์ 2546
7 กุมภาพันธ์ 2546
นิเทศนิสิตฝึกงาน จ. ชลบุรี และระยองภัทร   ทับพิมล
3019.30 มกราคม 2546
31 มกราคม 2546
โครงการฝึกภาคปฏิบัติการที่ศูนย์เครื่องจัการกลการเกษตรแห่งชาติ ณ ม. เกษตรศาสตร์โกศล  เหล็กกล้า
3020.22 มกราคม 2546
22 มกราคม 2546
โครงการคลีนิกเทคโนโลยี ม. เกษตรศาสตร์ กทม.ภัทร   ทับพิมล
3021.24 ธันวาคม 2545
24 ธันวาคม 2545
ดูงานนอกสถานที่ในรายวิชา 301417 ณ โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดอุตรดิตถ์ , สุโขทัย ,พิษณุโลกรณกฤต  แสงผ่อง
3022.18 ธันวาคม 2545
20 ธันวาคม 2545
อบรมกลยุทธ์การเป็นหัวหน้างาน ม. เชียงใหม่กรรณิกา  จำปาทอง
3023.20 พฤศจิกายน 2545
24 พฤศจิกายน 2545
นิทรรศการนวัตกรรมงานวิศวกรรมเพื่ออุตสาหกรรม กทม.อัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
3024.20 พฤศจิกายน 2545
24 พฤศจิกายน 2545
นิทรรศการนวัตกรรมงานวิศวกรรมเพื่ออุตสาหกรรม กทม.ณัฐชา   ฮุนพานิช
3025.20 พฤศจิกายน 2545
24 พฤศจิกายน 2545
นิทรรศการนวัตกรรมงานวิศวกรรมเพื่ออุตสาหกรรม กทม.ภัทร   ทับพิมล
3026.7 พฤศจิกายน 2545
9 พฤศจิกายน 2545
จัดนิทรรศการงานวิจัยณัฐชา   ฮุนพานิช
3027.7 ตุลาคม 2545
8 ตุลาคม 2545
อบรมเตรียมความพร้อมกับอุบัติภัยยม   ปานมณี
3028.22 กันยายน 2545
26 กันยายน 2545
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Biomedical Imaging and Image Processingภัทร   ทับพิมล
3029.20 กันยายน 2545
20 กันยายน 2545
เข้าร่วมแข่งขันคอนกรีตกำลังสูงคอนกรีตพลังช้างครั้งที่ 3ภัทร   ทับพิมล
3030.15 สิงหาคม 2545
16 สิงหาคม 2545
อบรมระบบเครือข่าย ศรีปทุมวิสุทธิ์   แก้วป้องปก
3031.21 กรกฏาคม 2545
18 สิงหาคม 2545
ฝึกอบรมพัฒนาบุคคลด้านเครื่องปรับอากาศ ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่ 2โกศล  เหล็กกล้า
3032.21 กรกฏาคม 2545
18 สิงหาคม 2545
อบรม แอร์ธงชัย   เลี่ยมสกุล
3033.23 มิถุนายน 2545
27 มิถุนายน 2545
เทคนิคการเขียนบทเสนอโครงการสำหรับการประมูลนานาชาติ กทม.ณัฐชา   ฮุนพานิช
3034.26 พฤษภาคม 2545
28 พฤษภาคม 2545
ระบบรักษาความปลอดภัย Unixวิสุทธิ์   แก้วป้องปก
3035.17 พฤษภาคม 2545
22 พฤษภาคม 2545
ฝึกอบรม CNC ม. เกษตรศาสตร์รณกฤต  แสงผ่อง
3036.28 มีนาคม 2545
29 มีนาคม 2545
สัมมนา อ. วังทองธวัชชัย  ชุลบุตร
3037.28 มีนาคม 2545
29 มีนาคม 2545
สัมมนา อ. วังทองรณกฤต  แสงผ่อง
3038.28 มีนาคม 2545
29 มีนาคม 2545
สัมมนา อ. วังทองประเทือง  โมราราย
3039.24 มีนาคม 2545
29 มีนาคม 2545
ฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมวิชญา  อิ่มกระจ่าง
3040.23 มีนาคม 2545
24 มีนาคม 2545
สัมมนาหลักสูตร จ. พะเยาโกศล  เหล็กกล้า
3041.23 มีนาคม 2545
24 มีนาคม 2545
สัมมนาหลักสูตร จ.พะเยาเกดิษฐ์  กว้างตระกูล
3042.23 มีนาคม 2545
24 มีนาคม 2545
สัมมนาหลักสูตร จ. พะเยาภัทร   ทับพิมล
3043.14 มีนาคม 2545
15 มีนาคม 2545
ร่วมโครงการปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ พะเยาทัศพร  กนกพารา
3044.14 มีนาคม 2545
15 มีนาคม 2545
ร่วมโครงการปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ พะเยาณัฐชา   ฮุนพานิช
3045.11 มีนาคม 2545
14 มีนาคม 2545
ศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรมเกดิษฐ์  กว้างตระกูล
3046.7 มีนาคม 2545
22 มีนาคม 2545
survey Campภัทร   ทับพิมล
3047.7 มีนาคม 2545
22 มีนาคม 2545
Survey Campอภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
3048.24 กุมภาพันธ์ 2545
28 กุมภาพันธ์ 2545
อบรมผู้ดูแลระบบยูนิกส์โดยใช้ระบบปฏิบัติการ Linuxวิสุทธิ์   แก้วป้องปก
3049.22 กุมภาพันธ์ 2545
22 กุมภาพันธ์ 2545
Servey Camp จ. พะเยาภัทร   ทับพิมล
3050.14 กุมภาพันธ์ 2545
15 กุมภาพันธ์ 2545
สัมมนาในหัวข้อ Web Servier + Inter Operabilityวิสุทธิ์   แก้วป้องปก


blank