: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  ประชุม/สัมมนา ในประเทศ
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
301.12 กรกฏาคม 2559
15 กรกฏาคม 2559
ร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมโยธาณ จ.ระยองทัศพร  กนกพารา
302.12 กรกฏาคม 2559
15 กรกฏาคม 2559
ร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมโยธาณ จ.ระยองวิชญา  อิ่มกระจ่าง
303.12 กรกฏาคม 2559
15 กรกฏาคม 2559
ร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมโยธาณ จ.ระยองนิภาวรรณ   จันทะคุณ
304.12 กรกฏาคม 2559
15 กรกฏาคม 2559
ร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมโยธาณ จ.ระยองชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
305.12 กรกฏาคม 2559
15 กรกฏาคม 2559
ร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมโยธาณ จ.ระยองกฤษฎา  บุญศิริยะ
306.23 มิถุนายน 2559
25 มิถุนายน 2559
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลณ จ.ชลบุรีวาฤทธิ์  ภมร
307.23 มิถุนายน 2559
25 มิถุนายน 2559
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลณ จ.ชลบุรีแพรวไพลิน  เกษียรมาตุเรศ
308.23 มิถุนายน 2559
25 มิถุนายน 2559
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลณ จ.ชลบุรีเกดิษฐ์  กว้างตระกูล
309.23 มิถุนายน 2559
25 มิถุนายน 2559
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลณ จ.ชลบุรีโกศล  เหล็กกล้า
310.23 มิถุนายน 2559
25 มิถุนายน 2559
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลณ จ.ชลบุรีธงชัย   เลี่ยมสกุล
311.23 มิถุนายน 2559
25 มิถุนายน 2559
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลณ จ.ชลบุรีรัฐวิชญ์  เรืองพิพัฒน์
312.23 มิถุนายน 2559
25 มิถุนายน 2559
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลณ จ.ชลบุรีเอกชัย  คงธนโภไคย
313.21 มิถุนายน 2559
26 มิถุนายน 2559
ร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯณ จ.สุราษฎร์ธานี และจ.พังงาสารินทร์  เติมสุทา
314.21 มิถุนายน 2559
26 มิถุนายน 2559
ร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯณ จ.สุราษฎร์ธานี และจ.พังงาปวันรัตน์  มั่นนุช
315.21 มิถุนายน 2559
26 มิถุนายน 2559
ร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯณ จ.สุราษฎร์ธานี และจ.พังงามัทรียา  ราชบัวศรี
316.21 มิถุนายน 2559
26 มิถุนายน 2559
ร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯณ จ.สุราษฎร์ธานี และจ.พังงาธานี  โกสุม
317.21 มิถุนายน 2559
26 มิถุนายน 2559
ร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯณ จ.สุราษฎร์ธานี และจ.พังงาเผ่าพัฒน์  แสงอบ
318.21 มิถุนายน 2559
26 มิถุนายน 2559
ร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯณ จ.สุราษฎร์ธานี และจ.พังงากรรณิกา  จำปาทอง
319.21 มิถุนายน 2559
26 มิถุนายน 2559
ร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯณ จ.สุราษฎร์ธานี และจ.พังงายม   ปานมณี
320.1 มิถุนายน 2559
3 มิถุนายน 2559
สัมมนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการณ จ.ชลบุรีชุติมา   สุดประเสริฐ
321.1 มิถุนายน 2559
3 มิถุนายน 2559
สัมมนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการณ จ.ชลบุรีรัชนก  แจงป้อม
322.1 มิถุนายน 2559
3 มิถุนายน 2559
สัมมนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการณ จ.ชลบุรีฐิติภรณ์  โตจุ้ย
323.1 มิถุนายน 2559
3 มิถุนายน 2559
สัมมนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการณ จ.ชลบุรีณิชนันทน์  ขวัญสูงเนิน
324.1 มิถุนายน 2559
3 มิถุนายน 2559
สัมมนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการณ จ.ชลบุรีรณกฤต  แสงผ่อง
325.1 มิถุนายน 2559
3 มิถุนายน 2559
สัมมนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการณ จ.ชลบุรีธวัชชัย  ชุลบุตร
326.1 มิถุนายน 2559
3 มิถุนายน 2559
สัมมนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการณ จ.ชลบุรีนันทวัน   ดีอินทร์
327.3 พฤษภาคม 2559
4 พฤษภาคม 2559
ร่วมประชุมพิจารณารายงานฉบับกลาง โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)5 โครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำผาแดง จังหวัดลำพูน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จังหวัดสุโขทัย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก จังหวัดอุตรดิตถ์ณ กรมชลประทาน กรุงเทพฯศรีรัตน์   ทองล้ำ
328.29 เมษายน 2559
29 เมษายน 2559
ร่วมฟังการชี้แจง "ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ"ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 1 มหาวิทยาลัยนเรศวรกฤษฎา  บุญศิริยะ
329.29 เมษายน 2559
29 เมษายน 2559
ร่วมฟังการชี้แจง "ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ"ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 1 มหาวิทยาลัยนเรศวรศุภวรรณ   วรนุช
330.14 มีนาคม 2559
16 มีนาคม 2559
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ตามโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)5 โครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำผาแดง จังหวัดลำพูน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จังหวัดสุโขทัย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก จังหวัดอุตรดิตถ์ณ อบต.บ่อทอง จ.อุตรดิตถ์, อบต.บ้านดง จ.พิษณุโลก และอบต.บ้านตึก จ.สุโขทัยศรีรัตน์   ทองล้ำ
331.14 มีนาคม 2559
16 มีนาคม 2559
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ตามโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)5 โครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำผาแดง จังหวัดลำพูน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จังหวัดสุโขทัย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก จังหวัดอุตรดิตถ์ณ อบต.บ่อทอง จ.อุตรดิตถ์, อบต.บ้านดง จ.พิษณุโลก และอบต.บ้านตึก จ.สุโขทัยวิสุทธิ์   แก้วป้องปก
332.14 มีนาคม 2559
16 มีนาคม 2559
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ตามโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)5 โครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำผาแดง จังหวัดลำพูน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จังหวัดสุโขทัย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก จังหวัดอุตรดิตถ์ณ อบต.บ่อทอง จ.อุตรดิตถ์, อบต.บ้านดง จ.พิษณุโลก และอบต.บ้านตึก จ.สุโขทัยกรรณิกา  จำปาทอง
333.3 มีนาคม 2559
4 มีนาคม 2559
ร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับรองปริญญาของสภาวิศวกรณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯรัชนก  แจงป้อม
334.29 มกราคม 2559
29 มกราคม 2559
ร่วมประชุมพิจารณารายงานความก้าวหน้า และพิจารณาแก้ไขสัญญาโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)5 โครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำผาแดง จังหวัดลำพูน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จังหวัดสุโขทัย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก จังหวัดอุตรดิตถ์ณ กรมชลประทาน กรุงเทพฯศรีรัตน์   ทองล้ำ
335.24 มกราคม 2559
24 มกราคม 2559
โครงการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมวิทยากรอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประเทือง  โมราราย
336.22 มกราคม 2559
22 มกราคม 2559
ประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิษณุโลก ประจำปี 2558ประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิษณุโลก ประจำปี 2558ประเทือง  โมราราย
337.20 มกราคม 2559
20 มกราคม 2559
ประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิษณุโลก ประจำปี 2558ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จ.พิษณุโลกประเทือง  โมราราย
338.24 ธันวาคม 2558
24 ธันวาคม 2558
โครงการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมวิทยากรอัคคีภัย ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ประเทือง  โมราราย
339.15 ธันวาคม 2558
16 ธันวาคม 2558
จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 ตามโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)5 โครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำผาแดง จังหวัดลำพูน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จังหวัดสุโขทัย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก จังหวัดอุตรดิตถ์ณ ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ และศาลาการเปรียญวัดต้นสน จ.สุโขทัยศรีรัตน์   ทองล้ำ
340.9 ธันวาคม 2558
9 ธันวาคม 2558
ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ตามโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)5 โครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำผาแดง จังหวัดลำพูน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จังหวัดสุโขทัย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก จังหวัดอุตรดิตถ์ณ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จ.พิษณุโลกศรีรัตน์   ทองล้ำ
341.30 พฤศจิกายน 2558
30 พฤศจิกายน 2558
ร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจโครงการกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก จ.สุโขทัย ตามโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) 5 โครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำผาแดง จังหวัดลำพูน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จังหวัดสุโขทัย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก จ.สุโขทัยศรีรัตน์   ทองล้ำ
342.13 พฤศจิกายน 2558
13 พฤศจิกายน 2558
ร่วมประชุมพิจารณารายงานเริ่มงาน และรายงานประจำเดือนตุลาคม 2558 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)5 โครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำผาแดง จังหวัดลำพูน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จังหวัดสุโขทัย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก จังหวัดอุตรดิตถ์ณ กรมชลประทาน กรุงเทพฯศรีรัตน์   ทองล้ำ
343.12 พฤศจิกายน 2558
12 พฤศจิกายน 2558
ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ตามโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)5 โครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำผาแดง จังหวัดลำพูน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จังหวัดสุโขทัย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก จังหวัดอุตรดิตถ์ณ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จ.พิษณุโลกศรีรัตน์   ทองล้ำ
344.6 พฤศจิกายน 2558
6 พฤศจิกายน 2558
ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ตามโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)5 โครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำผาแดง จังหวัดลำพูน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จังหวัดสุโขทัย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก จังหวัดอุตรดิตถ์ณ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง จ.อุตรดิตถ์ศรีรัตน์   ทองล้ำ
345.30 ตุลาคม 2558
30 ตุลาคม 2558
ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก ตามโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)5 โครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำผาแดง จังหวัดลำพูน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จังหวัดสุโขทัย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก จังหวัดอุตรดิตถ์ณ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก จ.สุโขทัยศรีรัตน์   ทองล้ำ
346.21 ตุลาคม 2558
22 ตุลาคม 2558
เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแนวทางและวิธีการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานในอนาคตตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีพ.ศ. 2558ณ กรมชลประทาน กรุงเทพฯศรีรัตน์   ทองล้ำ
347.6 ตุลาคม 2558
6 ตุลาคม 2558
ร่วมประชุมกับคณะกรรมการดูแลกำกับที่ปรึกษาด้านวิชาการ ครั้งที่ 1/2558 ตามโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)5 โครงการ โครงการอ่างเก็บน้ำผาแดง จังหวัดลำพูน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จังหวัดสุโขทัย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก จังหวัดอุตรดิตถ์ณ กรมชลประทาน กรุงเทพฯศรีรัตน์   ทองล้ำ
348.1 ตุลาคม 2558
3 ตุลาคม 2558
ร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง PLC UNITRONIC กับการประยุกต์ใช้งานณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จ.ขอนแก่นธานี  โกสุม
349.23 สิงหาคม 2558
25 สิงหาคม 2558
ร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง การเขียนโปรแกรม PIC Networking & Beginning to Internet of Thingsณ Knowledge Exchange Center กรุงเทพฯธานี  โกสุม
350.7 สิงหาคม 2558
7 สิงหาคม 2558
ร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ และประชุมผลการดำเนินการในรอบ 6 เดือน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลกณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด จ.พิษณุโลกประเทือง  โมราราย


blank