: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  ประชุม/สัมมนา ในประเทศ
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
351.28 กรกฏาคม 2558
28 กรกฏาคม 2558
ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการฯณ กรุงเทพมหานครอัมพรรัตน์  เหม็นแดง
352.25 กรกฏาคม 2558
27 กรกฏาคม 2558
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์อัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
353.25 กรกฏาคม 2558
27 กรกฏาคม 2558
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์เพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์
354.25 กรกฏาคม 2558
27 กรกฏาคม 2558
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์พนารัตน์   กิตติจารุขจร
355.25 กรกฏาคม 2558
27 กรกฏาคม 2558
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ณัฐชา   ฮุนพานิช
356.25 กรกฏาคม 2558
27 กรกฏาคม 2558
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ลูกน้ำ  มากลิ่น
357.25 กรกฏาคม 2558
27 กรกฏาคม 2558
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ทัศพร  กนกพารา
358.25 กรกฏาคม 2558
27 กรกฏาคม 2558
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์กรรณิกา  จำปาทอง
359.25 กรกฏาคม 2558
27 กรกฏาคม 2558
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ศรีรัตน์   ทองล้ำ
360.25 กรกฏาคม 2558
27 กรกฏาคม 2558
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ฐิติภรณ์  โตจุ้ย
361.25 กรกฏาคม 2558
27 กรกฏาคม 2558
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์รัชนก  แจงป้อม
362.25 กรกฏาคม 2558
27 กรกฏาคม 2558
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์สารินทร์  เติมสุทา
363.25 กรกฏาคม 2558
27 กรกฏาคม 2558
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์มัทรียา  ราชบัวศรี
364.25 กรกฏาคม 2558
27 กรกฏาคม 2558
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ชุติมา   สุดประเสริฐ
365.25 กรกฏาคม 2558
27 กรกฏาคม 2558
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์นุชนารถ   แก้วแดง
366.25 กรกฏาคม 2558
27 กรกฏาคม 2558
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์จำรัส  ปลากัดทอง
367.25 กรกฏาคม 2558
27 กรกฏาคม 2558
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์นันทวัน   ดีอินทร์
368.25 กรกฏาคม 2558
27 กรกฏาคม 2558
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ณิชนันทน์  ขวัญสูงเนิน
369.25 กรกฏาคม 2558
27 กรกฏาคม 2558
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์วิชญา  อิ่มกระจ่าง
370.25 กรกฏาคม 2558
27 กรกฏาคม 2558
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์วิสุทธิ์   แก้วป้องปก
371.25 กรกฏาคม 2558
27 กรกฏาคม 2558
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ธงชัย   เลี่ยมสกุล
372.25 กรกฏาคม 2558
27 กรกฏาคม 2558
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ธวัชชัย  ชุลบุตร
373.25 กรกฏาคม 2558
27 กรกฏาคม 2558
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์รณกฤต  แสงผ่อง
374.25 กรกฏาคม 2558
27 กรกฏาคม 2558
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์เกดิษฐ์  กว้างตระกูล
375.25 กรกฏาคม 2558
27 กรกฏาคม 2558
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ยม   ปานมณี
376.25 กรกฏาคม 2558
27 กรกฏาคม 2558
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์พรเทพ  นาถึง
377.25 กรกฏาคม 2558
27 กรกฏาคม 2558
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์กฤษฎา  บุญศิริยะ
378.25 กรกฏาคม 2558
27 กรกฏาคม 2558
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ธานี  โกสุม
379.25 กรกฏาคม 2558
27 กรกฏาคม 2558
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์เผ่าพัฒน์  แสงอบ
380.2 กรกฏาคม 2558
2 กรกฏาคม 2558
ร่วมสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ การวัดระบบการชั่งน้ำหนักเข้าสู่มาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลการชั่งน้ำหนักจัดโดย บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลกนิภาวรรณ   จันทะคุณ
381.24 พฤษภาคม 2558
27 พฤษภาคม 2558
สัมมนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการณ จ.จันทบุรีฐิติภรณ์  โตจุ้ย
382.24 พฤษภาคม 2558
27 พฤษภาคม 2558
สัมมนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการณ จ.จันทบุรีประเทือง  โมราราย
383.24 พฤษภาคม 2558
27 พฤษภาคม 2558
สัมมนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการณ จ.จันทบุรีรัชนก  แจงป้อม
384.24 พฤษภาคม 2558
27 พฤษภาคม 2558
สัมมนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการณ จ.จันทบุรีธวัชชัย  ชุลบุตร
385.24 พฤษภาคม 2558
27 พฤษภาคม 2558
สัมมนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการณ จ.จันทบุรีรณกฤต  แสงผ่อง
386.24 พฤษภาคม 2558
27 พฤษภาคม 2558
สัมมนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการณ จ.จันทบุรีอิสรีย์  วัตถุภาพ
387.6 มีนาคม 2558
7 มีนาคม 2558
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และเสวนาเชิงวิชาการในหัวข้อ "ลูกจ้างฯ ควรมีความก้าวหน้าในสายงานโดยการเลื่อนระดับปรับสถานภาพเป็นข้าราชการได้" และ "เมื่อเกษียณหรือลาออกจากราชการมีกฎหมายคุ้มครองสิทธิในหลักการ พ.ร.บ. บำนาญ 2494"ณ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จ.นนทบุรีภัทร   ทับพิมล
388.6 มีนาคม 2558
7 มีนาคม 2558
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และเสวนาเชิงวิชาการในหัวข้อ "ลูกจ้างฯ ควรมีความก้าวหน้าในสายงานโดยการเลื่อนระดับปรับสถานภาพเป็นข้าราชการได้" และ "เมื่อเกษียณหรือลาออกจากราชการมีกฎหมายคุ้มครองสิทธิในหลักการ พ.ร.บ. บำนาญ 2494"ณ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จ.นนทบุรีธีรภพ   เกตุเพ็ชร
389.13 มกราคม 2558
13 มกราคม 2558
ประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์ครูออมทรัพย์ครู พิษณุโลก ประจำปี 2557สหกรณ์ครูออมทรัพย์ครู พิษณุโลกประเทือง  โมราราย
390.19 ธันวาคม 2557
19 ธันวาคม 2557
โครงการการกลับมาใช้สิทธิบำเหน็จ บำนาญ พ.ร.บ. 2494 กองคลัง สำนักงานอะิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวรประเทือง  โมราราย
391.17 ธันวาคม 2557
20 ธันวาคม 2557
ร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ณ จ.พังงาสารินทร์  เติมสุทา
392.17 ธันวาคม 2557
20 ธันวาคม 2557
ร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ณ จ.พังงาปวันรัตน์  มั่นนุช
393.17 ธันวาคม 2557
20 ธันวาคม 2557
ร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ณ จ.พังงามัทรียา  ราชบัวศรี
394.17 ธันวาคม 2557
20 ธันวาคม 2557
ร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ณ จ.พังงากันตินันท์  มากมี
395.17 ธันวาคม 2557
20 ธันวาคม 2557
ร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ณ จ.พังงาธานี  โกสุม
396.17 ธันวาคม 2557
20 ธันวาคม 2557
ร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ณ จ.พังงาเผ่าพัฒน์  แสงอบ
397.17 ธันวาคม 2557
20 ธันวาคม 2557
ร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ณ จ.พังงาสุกัญญา  ผนึกทอง
398.17 ธันวาคม 2557
20 ธันวาคม 2557
ร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ณ จ.พังงาอัมพรรัตน์  เหม็นแดง
399.17 พฤศจิกายน 2557
20 พฤศจิกายน 2557
ร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ณ จ.พังงาอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
400.5 ตุลาคม 2557
7 ตุลาคม 2557
ร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง Basic Android for Embedded Systemณ อาคารสำนักงานเซ็นทรัลทาวเวอร์เอ ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯธานี  โกสุม


blank