: หน้าหลัก > บุคลากร > อบรม/สัมมนา/ประชุม << Backward || Forward >>

อบรมฯ/สัมมนา/ประชุมฯ

 
  ประชุม/สัมมนา ในประเทศ
ที่ ระยะเวลา หัวข้อ/หลักสูตร จัดโดย/สถานที่ ผู้เข้าร่วม
401.29 สิงหาคม 2557
29 สิงหาคม 2557
ร่วมโครงการประชุมวิชาการศัลยกรรมประจำปี เรื่อง ห่างไกลคมมีด ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรนันทวัน   ดีอินทร์
402.2 สิงหาคม 2557
2 สิงหาคม 2557
ร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ และประชุมผลการดำเนินการในรอบ 6 เดือน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลกณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ จ.พิษณุโลกประเทือง  โมราราย
403.21 กรกฏาคม 2557
21 กรกฏาคม 2557
ร่วมประชุม ตามโครงการเผยแพร่นโยบายส่งเสริมความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรวิชญา  อิ่มกระจ่าง
404.9 กรกฏาคม 2557
12 กรกฏาคม 2557
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.นครราชสีมากรรณิกา  จำปาทอง
405.9 กรกฏาคม 2557
12 กรกฏาคม 2557
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.นครราชสีมาธานี  โกสุม
406.9 กรกฏาคม 2557
12 กรกฏาคม 2557
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.นครราชสีมาเกดิษฐ์  กว้างตระกูล
407.9 กรกฏาคม 2557
12 กรกฏาคม 2557
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.นครราชสีมาโกศล  เหล็กกล้า
408.9 กรกฏาคม 2557
12 กรกฏาคม 2557
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.นครราชสีมารณกฤต  แสงผ่อง
409.9 กรกฏาคม 2557
12 กรกฏาคม 2557
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.นครราชสีมาอภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์
410.9 กรกฏาคม 2557
12 กรกฏาคม 2557
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.นครราชสีมาชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม
411.9 กรกฏาคม 2557
12 กรกฏาคม 2557
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.นครราชสีมาประโพธ   พรวนต้นไทร
412.9 กรกฏาคม 2557
12 กรกฏาคม 2557
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.นครราชสีมาธงชัย   เลี่ยมสกุล
413.9 กรกฏาคม 2557
12 กรกฏาคม 2557
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.นครราชสีมากฤษฎา  บุญศิริยะ
414.9 กรกฏาคม 2557
12 กรกฏาคม 2557
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.นครราชสีมาวิสุทธิ์   แก้วป้องปก
415.9 กรกฏาคม 2557
12 กรกฏาคม 2557
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.นครราชสีมายม   ปานมณี
416.9 กรกฏาคม 2557
12 กรกฏาคม 2557
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.นครราชสีมาประเทือง  โมราราย
417.9 กรกฏาคม 2557
12 กรกฏาคม 2557
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.นครราชสีมารัฐวิชญ์  เรืองพิพัฒน์
418.9 กรกฏาคม 2557
12 กรกฏาคม 2557
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.นครราชสีมาพรเทพ  นาถึง
419.9 กรกฏาคม 2557
12 กรกฏาคม 2557
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.นครราชสีมาทิวาโย  ธูปเทียน
420.9 กรกฏาคม 2557
12 กรกฏาคม 2557
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.นครราชสีมาแพรวไพลิน  เกษียรมาตุเรศ
421.9 กรกฏาคม 2557
12 กรกฏาคม 2557
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.นครราชสีมานันทวัน   ดีอินทร์
422.9 กรกฏาคม 2557
12 กรกฏาคม 2557
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.นครราชสีมาเพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์
423.9 กรกฏาคม 2557
12 กรกฏาคม 2557
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.นครราชสีมาอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
424.9 กรกฏาคม 2557
12 กรกฏาคม 2557
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.นครราชสีมาศุภวรรณ   วรนุช
425.9 กรกฏาคม 2557
12 กรกฏาคม 2557
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.นครราชสีมาฐิติภรณ์  โตจุ้ย
426.9 กรกฏาคม 2557
12 กรกฏาคม 2557
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.นครราชสีมารัชนก  แจงป้อม
427.9 กรกฏาคม 2557
12 กรกฏาคม 2557
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.นครราชสีมาลูกน้ำ  มากลิ่น
428.9 กรกฏาคม 2557
12 กรกฏาคม 2557
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.นครราชสีมาณัฐชา   ฮุนพานิช
429.9 กรกฏาคม 2557
12 กรกฏาคม 2557
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.นครราชสีมาศรีรัตน์   ทองล้ำ
430.9 กรกฏาคม 2557
12 กรกฏาคม 2557
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.นครราชสีมาจำรัส  ปลากัดทอง
431.9 กรกฏาคม 2557
12 กรกฏาคม 2557
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.นครราชสีมาภัทร   ทับพิมล
432.9 กรกฏาคม 2557
12 กรกฏาคม 2557
สัมมนานอกสถานที่ของคณะฯณ จ.นครราชสีมามณีรัตน์   สีเขียว
433.27 มิถุนายน 2557
27 มิถุนายน 2557
ประชุมสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2557ณ บ้านสวนคลาสสิค จ.พิษณุโลกชุติมา   สุดประเสริฐ
434.18 มิถุนายน 2557
18 มิถุนายน 2557
ประชุมหารือ และสืบค้นข้อมูลดำเนินการโครงการจ้างสำรวจ ออกแบบโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำในเขตลุ่มน้ำยม จ.แพร่ และ จ.สุโขทัยณ สำนักชลประทานที่ 4 จ.กำแพงเพชรศรีรัตน์   ทองล้ำ
435.2 มิถุนายน 2557
5 มิถุนายน 2557
สัมมนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการณ จ.ประจวบคีรีขันธ์มณีรัตน์   สีเขียว
436.2 มิถุนายน 2557
5 มิถุนายน 2557
สัมมนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ณัฐชา   ฮุนพานิช
437.2 มิถุนายน 2557
5 มิถุนายน 2557
สัมมนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการณ จ.ประจวบคีรีขันธ์รณกฤต  แสงผ่อง
438.2 มิถุนายน 2557
5 มิถุนายน 2557
สัมมนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ธวัชชัย  ชุลบุตร
439.2 มิถุนายน 2557
5 มิถุนายน 2557
สัมมนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการณ จ.ประจวบคีรีขันธ์รัชนก  แจงป้อม
440.2 มิถุนายน 2557
5 มิถุนายน 2557
สัมมนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ฐิติภรณ์  โตจุ้ย
441.29 พฤษภาคม 2557
30 พฤษภาคม 2557
ร่วมสัมมนาวิชาการ "การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเตรียมความพร้อมสู่อาเชียน"ณ วิทยาลัยอาชีพแม่สอด จ.ตากกรรณิกา  จำปาทอง
442.29 พฤษภาคม 2557
30 พฤษภาคม 2557
ร่วมสัมมนาวิชาการ "การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเตรียมความพร้อมสู่อาเชียน"ณ วิทยาลัยอาชีพแม่สอด จ.ตากอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม
443.29 พฤษภาคม 2557
30 พฤษภาคม 2557
ร่วมสัมมนาวิชาการ "การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเตรียมความพร้อมสู่อาเชียน"ณ วิทยาลัยอาชีพแม่สอด จ.ตากณัฐชา   ฮุนพานิช
444.29 พฤษภาคม 2557
30 พฤษภาคม 2557
ร่วมสัมมนาวิชาการ "การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเตรียมความพร้อมสู่อาเชียน"ณ วิทยาลัยอาชีพแม่สอด จ.ตากพนารัตน์   กิตติจารุขจร
445.27 พฤษภาคม 2557
27 พฤษภาคม 2557
ร่วมประชุมนำเสนอรายงานฉบับสุดท้าย โครงการศึกษาจัดทำแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ จังหวัดแพร่ณ สำนักชลประทานที่ 4 จ.กำแพงเพชรศรีรัตน์   ทองล้ำ
446.20 พฤษภาคม 2557
23 พฤษภาคม 2557
ร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่่องกลณ จ.กระบี่แพรวไพลิน  เกษียรมาตุเรศ
447.20 พฤษภาคม 2557
23 พฤษภาคม 2557
ร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่่องกลณ จ.กระบี่วาฤทธิ์  ภมร
448.20 พฤษภาคม 2557
23 พฤษภาคม 2557
ร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่่องกลณ จ.กระบี่เกดิษฐ์  กว้างตระกูล
449.20 พฤษภาคม 2557
23 พฤษภาคม 2557
ร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่่องกลณ จ.กระบี่โกศล  เหล็กกล้า
450.20 พฤษภาคม 2557
23 พฤษภาคม 2557
ร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่่องกลณ จ.กระบี่ประโพธ   พรวนต้นไทร


blank