: หน้าหลัก > บุคลากร > แสดงข้อมูลตำแหน่งทางวิชาการ << Backward || Forward >>

ตำแหน่งทางวิชาการ

 
 
      ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่ง :
ที่ ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
1. Yoseung  Kim kingrise@nu.ac.th CE302 055964086
2. กรกฎ  นุสิทธิ์ korakodn@nu.ac.th CE306 0-5596-4065
3. กฤษณา  พูลสวัสดิ์ kitsanap@nu.ac.th IE231 0-5596-4206
4. กานต์  ศุภจิตกุล kanl@nu.ac.th IE227 0-5596-4208
5. กำพล  ทรัพย์สมบูรณ์ kumpon@nu.ac.th - 0-5596-4084
6. เกตุชนา  บุญฤทธิ์ ketchanab@nu.ac.th IE227 0-5596-4207
7. จิรภัทร์  อนันต์ภัทรชัย jirapata@nu.ac.th - 0-5596-4056
8. จิรวดี  ผลประเสริฐ jirawadeep@nu.ac.th EE212 055-96-4351
9. จิราพร  พุกสุข jirapornpook@nu.ac.th EE214 0-5596-4345
10. จิรารัตน์  เอี่ยมสอาด jirarati@nu.ac.th EE409 05596
11. ชัยธำรง  พงศ์พัฒนศิริ chaitamlongp@nu.ac.th - 0-5596-4247
12. ชัยรัตน์   พินทอง chairatp@nu.ac.th EE206 0-5596-4343
13. ชุลีพรย์  ป่าไร่ chuleepornp@nu.ac.th IE331 0-5596-4228
14. ดุษฎี  สถิรเศรษฐทวี dussadees@nu.ac.th - 0-5596-4051, 0-5596-
15. ทรงศักดิ์  สุธาสุประดิษฐ songsaks@nu.ac.th - -
16. ธณิกานต์  ธงชัย tanikant@nu.ac.th IE329 0-5596-4229
17. ธนวัฒน์  พลพิทักษ์ชัย tanawatp@nu.ac.th - 0-5596-4030
18. นพวรรณ  โม้ทอง noppawanm@nu.ac.th IE510 0-5596-4267
19. นฤมล  สีพลไกร narumonse@nu.ac.th IE426 055-964202
20. บุญพล  มีไชโย boonponm@nu.ac.th CE209 0-5596-4062
21. ปองพันธ์  โอทกานนท์ opongpun@nu.ac.th 0-5596-4238
22. ปัญญวัณ  ลำเพาพงศ์ punyawanl@nu.ac.th IE222 0-5596-4185
23. ปิยนันท์  บุญพยัคฆ์ piyananb@nu.ac.th IE514 0-5596-4274
24. พิสุทธิ์  อภิชยกุล phisuta@nu.ac.th EE504 0-5596-4221, 0-5596-4108
25. ภมรรัตน์  จันธรรม pamornratc@nu.ac.th IE238 0-5596-4199
26. ภัคพงศ์  หอมเนียม phakphongh@nu.ac.th CE211 0-5596-4061
27. ภาณุ  พุทธวงศ์ panup@nu.ac.th TA107 อาคารมหาธรรมราชา 0-5596-8815
28. ภาณุพงศ์  สอนคม panupongs@nu.ac.th EE 213 0-5596-4350
29. ภูริภัส  สุนทรนนท์ puripuss@nu.ac.th CE206 05596
30. รัฐภูมิ  วรานุสาสน์ rattapoomw@nu.ac.th EE406 0-5596-4392
31. วรลักษณ์  คงเด่นฟ้า Woralakk@nu.ac.th EE313 0-5596-4355
32. วรางค์ลักษณ์  ซ่อนกลิ่น waranglucks@nu.ac.th -CE 217 0-5596-4059
33. วัชรพงษ์  ขาวดี watcharapongk@nu.ac.th IE425 055964204
34. วัฒนชัย  เยาวรัตน์ wattanachaiy@nu.ac.th 0-5596-4204
35. วิสาข์  สุพรรณไพบูลย์ Wisas@nu.ac.th
36. วิสาข์  เจ่าสกุล visaj@nu.ac.th IE437 และ IE425 0-5596-4256 และ 0-5596-4255
37. วีรวรรณ  วีรชัยพิเชษฐ์กุล weerawunw@nu.ac.th 4203 055964203
38. ศลิษา  วีรพันธุ์ salisav@nu.ac.th IE214 0-5596-4182
39. ศิริกาญจน์  ขันสัมฤทธิ์ sirikarnk@nu.ac.th IE 512 0-5596-4268
40. เศรษฐา  ตั้งค้าวานิช setthat@nu.ac.th EE215 0-5596-4324
41. สราวุฒิ  วัฒนวงค์พิทักษ์ sarawutw@nu.ac.th EE217 0-5596-4349
42. สุชาดา  อยู่แก้ว Suchadauk@gmail.com IE318 0-5596-4222
43. สุทธิพงษ์  ทรงประวัติ suttipongs@nu.ac.th IEXXX 055964256
44. สุภาวรรณ  ศรีรัตนา supawansri@nu.ac.th CE324 055964037
45. สุเมธ  เหมะวัฒนะชัย sumeth@nu.ac.th IE406 0-5596-4238
46. สุรเดช  จิตประไพกุลศาล Suradet@nu.ac.th EE 409 0-5596-4391
47. สุรพล  นาแตเนียล เจริญสุข suraponc@nu.ac.th EE109 055-96-4037
48. สุรัตน์  ปัญญาแก้ว suratpu@nu.ac.th 0-5596-4230
49. แสงชัย  มังกรทอง sangchaim@nu.ac.th EE209 0-5596-4348
50. อาภาภรณ์  จันทร์ปิรักษ์ arphaphonc@nu.ac.th 0-5596-4205 0956411521
51. อาวุธ  ลภิรัตนากูล arwutl@nu.ac.th IE323 055964230
52. อำพล  เตโชวาณิชย์ ampolt@nu.ac.th CE231 0-5596-4056
blank