: หน้าหลัก > บุคลากร > แสดงข้อมูลตำแหน่งทางวิชาการ << Backward || Forward >>

ตำแหน่งทางวิชาการ

 
 
      ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่ง :
ที่ ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
1. ขวัญชัย  ไกรทอง kwanchaik@nu.ac.th IE 410 0-5596-4239
2. ขวัญนิธิ  คำเมือง kwannitik@nu.ac.th - 0-5596-4226
3. ชูพงศ์  ช่วยเพ็ญ choopongc@nu.ac.th IE206 0-5596-4179
4. ดลเดช  ตั้งตระการพงษ์ dondejt@nu.ac.th CE 623 0-5596-4126, 0-5596-4129
5. ทวีศักดิ์  แตะกระโทก thaweesakt@nu.ac.th - 0-5596-4067
6. ทิพย์วิมล  แตะกระโทก tipwimolt@nu.ac.th - 0-5596-4064
7. ธนพล  เพ็ญรัตน์ tanaponph@nu.ac.th CE229 0-5596-4057
8. นพรัตน์   สีหะวงษ์ nopparatsi@nu.ac.th IE304 0-5596-4214
9. นินนาท  ราชประดิษฐ์ ninnart@hotmail.com IE209 0-5596-4212
10. นิพัทธ์  จันทรมินทร์ niphatj@nu.ac.th EE404 0-5596-4390
11. ปณัฐพงศ์  บุญนวล panatpongb@nu.ac.th IE439 055-96-4249
12. ปาจรีย์  ทองสนิท pajareet@nu.ac.th อาคารวิศวกรรมโยธา 0-5596-4089
13. ปิยดนัย  ภาชนะพรรณ์ piyadanip@nu.ac.th EE204 0-5596-4322
14. พงศ์พันธ์  กิจสนาโยธิน kphongph@nu.ac.th EE210 0-5596-4341
15. พงษ์ธร  จุฬพันธ์ทอง phongthornj@nu.ac.th CE204 055-964027
16. พนมขวัญ  ริยะมงคล panomkhawnr@nu.ac.th 0878067807
17. พรพิศุทธิ์  วรจิรันตน์ chonsirik@nu.ac.th EE304 0-5596-4369
18. โพธิ์งาม  สมกุล pongarmr@nu.ac.th IE240 0-5596-4200
19. ภาณุ  บูรณจารุกร panub@nu.ac.th 0-5596-4244
20. ภูพงษ์  พงษ์เจริญ pupongp@nu.ac.th IE425 0-5596-4256
21. มุฑิตา  สงฆ์จันทร์ mutitas@nu.ac.th EE222 0-5596-4339
22. รัฐภูมิ  ปริชาตปรีชา rattapoohmp@nu.ac.th ce227 0-5596-4058
23. รัตนา  การุญบุญญานันท์ rattanakar@nu.ac.th IE216 0-5596-4183
24. วิลาวัลย์  คณิตชัยเดชา wilawank@nu.ac.th CE224 4842, 4224
25. ศรีสัจจา  วิทยศักดิ์ srisatjav@nu.ac.th IE333 0-5596-4227
26. ศิริชัย  ตันรัตนวงศ์ sirichait@nu.ac.th - 0-5596-2255, 0-5596-4066
27. ศิริพร  เดชะศิลารักษ์ siripornd@nu.ac.th EE413 055964398
28. ศิษฎา  สิมารักษ์ sisdas@nu.ac.th 0-5596-4250
29. ศิษฐ์ภัณฑ์  แคนลา sitphank@nu.ac.th IE309 0-5596-4236
30. ศุภวรรณ  พลพิทักษ์ชัย supawanpo@nu.ac.th EE415 0-5596-4381
31. สมลักษณ์ วรรณฤมล  กีเยลาโรว่า somlakw@nu.ac.th - 0-5596-4223
32. สรัณกร  เหมะวิบูลย์ saranagonh@nu.ac.th CE406 0-5596-4088
33. สราวุฒิ  วัฒนวงค์พิทักษ์ sarawutw@nu.ac.th EE217 0-5596-4349
34. สสิกรณณ์  เหลืองวิชชเจริญ sasikorn@nu.ac.th CE244 0-5596-4053
35. สิทธิโชค  ผูกพันธุ์ sittichokepo@nu.ac.th IE415 0-5596-4259
36. สุธนิตย์  พุทธพนม sutanitp@nu.ac.th - 0-5596-4272
37. สุรเชษฐ์  กานต์ประชา surachetka@nu.ac.th 0-5596-4357
38. เสาวลักษณ์  ตองกลิ่น saowalakt@nu.ac.th IE337 0-5596-4225
39. อนันต์ชัย  อยู่แก้ว ananchaiu@nu.ac.th 0-5596-4234
40. อัครพันธ์  วงศ์กังแห akaraphuntv@nu.ac.th 0-5596-4323
41. อาวุธ  ลภิรัตนากูล arwutl@nu.ac.th IE323 055964230
42. อุปถัมภ์  นาครักษ์ auppathamn@nu.ac.th IE322 0-5596-4224
blank