: หน้าหลัก > บุคลากร > แสดงข้อมูลตำแหน่งทางวิชาการ << Backward || Forward >>

ตำแหน่งทางวิชาการ

 
 
      ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่ง :
ที่ ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
1. กวิน  สนธิเพิ่มพูน sonkawin@nu.ac.th IE115 0-5596-4170
2. กุลยา  กนกจารุวิจิตร koonlayak@nu.ac.th IE213 0-5596-4210
3. ธนิต  มาลากร tanitm@nu.ac.th EE309 0-5596-4353
4. ธวัชชัย  เมธีวรัญญู thawatchaim@nu.ac.th EE208 055-96-4344
5. ปฐมศก  วิไลพล panotew@nu.ac.th IE411 0-5596-4261
6. ปิยะนันท์  เจริญสวรรค์ piyanunc@nu.ac.th IE408 0-5596-4240
7. พนัส  นัถฤทธิ์ panusn@nu.ac.th EE306 0-5596-4367, 0-5596-4109
8. พวงรัตน์  ขจิตวิชยานุกูล puangratk@nu.ac.th CE 434 0-5596-4100
9. มัทนี  สงวนเสริมศรี mathanees@nu.ac.th IE312 0-5596-4218
10. ศรินทร์ทิพย์  แทนธานี sarintipt@nu.ac.th - 0-5596-4063
11. สมบัติ  ชื่นชูกลิ่น sombatc@nu.ac.th - 0-5596-4055
12. สมร  หิรัญประดิษฐกุล samornh@nu.ac.th IE236 055-964198
13. สุชาติ  แย้มเม่น sucharty@nu.ac.th ห้อง EE411 055-964377, 055-964001
14. สุวิทย์  กิระวิทยา suwitki@nu.ac.th EE 317 0-5596-4356
15. อภิชัย  ฤตวิรุฬห์ apichair@nu.ac.th IE 314 0-5596-4219
blank