: หน้าหลัก > บุคลากร > แสดงข้อมูลตำแหน่งทางวิชาการ << Backward || Forward >>

ตำแหน่งทางวิชาการ

 
 
      ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่ง :
ที่ ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
1. Yoseung  Kim kingrise@nu.ac.th CE302 055964086
2. กรกฎ  นุสิทธิ์ korakodn@nu.ac.th CE306 0-5596-4065
3. กฤษณา  พูลสวัสดิ์ kitsanap@nu.ac.th IE231 0-5596-4206
4. กานต์  ศุภจิตกุล kanl@nu.ac.th IE227 0-5596-4208
5. กำพล  ทรัพย์สมบูรณ์ kumpon@nu.ac.th - 0-5596-4084
6. เกตุชนา  บุญฤทธิ์ ketchanab@nu.ac.th IE227 0-5596-4207
7. จิรวดี  ผลประเสริฐ jirawadeep@nu.ac.th EE212 055-96-4351
8. จิราพร  พุกสุข jirapornpook@nu.ac.th EE214 0-5596-4345
9. จิรารัตน์  เอี่ยมสอาด jirarati@nu.ac.th EE409 055964378
10. ชัยธำรง  พงศ์พัฒนศิริ chaitamlongp@nu.ac.th - 0-5596-4247
11. ชัยรัตน์   พินทอง chairatp@nu.ac.th EE206 0-5596-4343
12. ชุลีพร  ป่าไร่ chuleepornp@nu.ac.th IE331 0-5596-4228
13. ดุษฎี  สถิรเศรษฐทวี dussadees@nu.ac.th - 0-5596-4051, 0-5596-
14. ทรงศักดิ์  สุธาสุประดิษฐ songsaks@nu.ac.th - -
15. ธณิกานต์  ธงชัย tanikant@nu.ac.th IE329 0-5596-4229
16. ธนวัฒน์  พลพิทักษ์ชัย tanawatp@nu.ac.th - 0-5596-4030
17. นพวรรณ  โม้ทอง noppawanm@nu.ac.th IE510 0-5596-4267
18. นฤมล  สีพลไกร narumonse@nu.ac.th IE426 055-964202
19. บุญพล  มีไชโย boonponm@nu.ac.th CE209 0-5596-4062
20. ปองพันธ์  โอทกานนท์ opongpun@nu.ac.th 0-5596-4238
21. ปัญญวัณ  ลำเพาพงศ์ punyawanl@nu.ac.th IE222 0-5596-4185
22. ปิยนันท์  บุญพยัคฆ์ piyananb@nu.ac.th IE514 0-5596-4274
23. พิสุทธิ์  อภิชยกุล phisuta@nu.ac.th EE504 0-5596-4221, 0-5596-4108
24. ภมรรัตน์  จันธรรม pamornratc@nu.ac.th IE238 0-5596-4199
25. ภัคพงศ์  หอมเนียม phakphongh@nu.ac.th CE211 0-5596-4061
26. ภาณุ  พุทธวงศ์ panup@nu.ac.th TA107 อาคารมหาธรรมราชา 0-5596-8815
27. ภาณุพงศ์  สอนคม panupongs@nu.ac.th EE 213 0-5596-4350
28. ภูริภัส  สุนทรนนท์ puripuss@nu.ac.th CE206 05596
29. รัฐภูมิ  วรานุสาสน์ rattapoomw@nu.ac.th EE406 0-5596-4392
30. วรลักษณ์  คงเด่นฟ้า Woralakk@nu.ac.th EE313 0-5596-4355
31. วรางค์ลักษณ์  ซ่อนกลิ่น waranglucks@nu.ac.th -CE 217 0-5596-4059
32. วัชรพงษ์  ขาวดี watcharapongk@nu.ac.th IE242 055964204
33. วัฒนชัย  เยาวรัตน์ wattanachaiy@nu.ac.th 0-5596-4204
34. วิสาข์  สุพรรณไพบูลย์ Wisas@nu.ac.th
35. วีรวรรณ  วีรชัยพิเชษฐ์กุล weerawunw@nu.ac.th 4203 055964203
36. ศลิษา  วีรพันธุ์ salisav@nu.ac.th IE214 0-5596-4182
37. ศิริกาญจน์  ขันสัมฤทธิ์ sirikarnk@nu.ac.th IE 512 0-5596-4268
38. เศรษฐา  ตั้งค้าวานิช setthat@nu.ac.th EE215 0-5596-4324
39. สุชาดา  อยู่แก้ว Suchadauk@gmail.com IE318 0-5596-4222
40. สุทธิพงษ์  ทรงประวัติ suttipongs@nu.ac.th IEXXX 055964256
41. สุภาวรรณ  ศรีรัตนา supawan.srirat@gmail.com CE430 055964099
42. สุเมธ  เหมะวัฒนะชัย sumeth@nu.ac.th IE406 0-5596-4238
43. สุรเดช  จิตประไพกุลศาล Suradet@nu.ac.th EE 409 0-5596-4391
44. สุรพล นาแตเนียล   เจริญสุข surapon.charoensook@gmail.com EE109 055-96-4037
45. สุรัตน์  ปัญญาแก้ว suratpu@nu.ac.th 0-5596-4230
46. แสงชัย  มังกรทอง sangchaim@nu.ac.th EE209 0-5596-4348
47. อาภาภรณ์  จันทร์ปิรักษ์ arphaphonc@nu.ac.th 0-5596-4205 0956411521
48. อำพล  เตโชวาณิชย์ ampolt@nu.ac.th CE231 0-5596-4056
blank