: หน้าหลัก > บุคลากร > แสดงข้อมูลบุคลากร(ลาออก) << Backward || Forward >>

ประเภทบุคคากร

 
 
  
ประเภท :
ที่ ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
1. กมลชนก  กำเนิดนก kamonchanokk@nu.ac.th CE410 055964092
2. กวิน  สนธิเพิ่มพูน sonkawin@nu.ac.th IE115 0-5596-4170
3. กานต์  ศุภจิตกุล kanl@nu.ac.th IE227 0-5596-4208
4. กำพล  ทรัพย์สมบูรณ์ kumpon@nu.ac.th - 0-5596-4084
5. กุลยา  กนกจารุวิจิตร koonlayak@nu.ac.th IE213 0-5596-4210
6. เกตุชนา  บุญฤทธิ์ ketchanab@nu.ac.th IE227 0-5596-4207
7. โกศล  เหล็กกล้า kosoll@nu.ac.th 0-5596-3914
8. จำเนิน  ลาวโสม jumnern@nu.ac.th CE113 055963960
9. จำรัส  ปลากัดทอง chamratp@nu.ac.th CE106 0-5596-4013
10. เจษฎา  ทองดอนคำ jatsadat@nu.ac.th IE109 055964308
11. ชัยธำรง  พงศ์พัฒนศิริ chaitamlongp@nu.ac.th - 0-5596-4247
12. ชัยรัตน์   พินทอง chairatp@nu.ac.th EE206 0-5596-4343
13. ชัยวัฒน์  กล่ำแย้ม chaiwatk@nu.ac.th 0-5596-3929
14. ชูพงศ์  ช่วยเพ็ญ choopongc@nu.ac.th IE206 0-5596-4179
15. ณิชนันทน์  ขวัญสูงเนิน nichanank@nu.ac.th 0-5596-3905
16. ดลเดช  ตั้งตระการพงษ์ dondejt@nu.ac.th CE 623 0-5596-4126, 0-5596-4129
17. ทวีศักดิ์  แตะกระโทก thaweesakt@nu.ac.th - 0-5596-4067
18. ทิพย์วิมล  แตะกระโทก tipwimolt@nu.ac.th - 0-5596-4064
19. ธงชัย   เลี่ยมสกุล tongchail@nu.ac.th CE113 0-5596-3960
20. ธนวัฒน์  พลพิทักษ์ชัย tanawatp@nu.ac.th - 0-5596-4030
21. ธนิต  มาลากร tanitm@nu.ac.th EE309 0-5596-4353
22. ธีรภพ   เกตุเพ็ชร teerapobk@nu.ac.th - 0-5596-3960
23. นิชานาถ   พรหมประเสริฐ nichanartp@nu.ac.th CE113 0-5596-4011
24. นิพัทธ์  จันทรมินทร์ niphatj@nu.ac.th EE404 0-5596-4390
25. นิภาวรรณ   จันทะคุณ nipawanc@nu.ac.th - 055963934
26. ประเทือง  โมราราย prathungmo@nu.ac.th shop IE 209 วิศวกรรมอุสหการ 0-5596-3908
27. ปวันรัตน์  มั่นนุช pawanratm@nu.ac.th EE515 0-5596-4315
28. ปาจรีย์  ทองสนิท pajareet@nu.ac.th อาคารวิศวกรรมโยธา 0-5596-4089
29. ปิยะนันท์  เจริญสวรรค์ piyanunc@nu.ac.th IE408 0-5596-4240
30. เผ่าพัฒน์  แสงอบ paopats@nu.ac.th shop EE 055964149
31. พนมขวัญ  ริยะมงคล panomkhawnr@nu.ac.th 0878067807
32. พนารัตน์   กิตติจารุขจร panaratk@nu.ac.th CE113 0-5596-4023
33. พรพิศุทธิ์  วรจิรันตน์ chonsirik@nu.ac.th EE304 0-5596-4369
34. พิสุทธิ์  อภิชยกุล phisuta@nu.ac.th EE504 0-5596-4221, 0-5596-4108
35. เพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์ pennapapong@nu.ac.th CE106 0-5596-3963
36. แพรวไพลิน  เกษียรมาตุเรศ prawpailink@nu.ac.th IE 323 0-5596-4230
37. โพธิ์งาม  สมกุล pongarmr@nu.ac.th IE240 0-5596-4200
38. ภัทร   ทับพิมล pattarat@nu.ac.th - 081-7074816
39. ภาณุ  บูรณจารุกร panub@nu.ac.th 0-5596-4244
40. ภาณุ  พุทธวงศ์ panup@nu.ac.th TA107 อาคารมหาธรรมราชา 0-5596-8815
41. ภูพงษ์  พงษ์เจริญ pupongp@nu.ac.th IE425 0-5596-4256
42. มัทนี  สงวนเสริมศรี mathanees@nu.ac.th IE312 0-5596-4218
43. รัชนก  แจงป้อม rutchanokj@nu.ac.th IE425 0-5596-4255
44. รัฐภูมิ  วรานุสาสน์ rattapoomw@nu.ac.th EE406 0-5596-4392
45. รัฐวิชญ์  เรืองพิพัฒน์ trirongr@nu.ac.th - 0-5596-3967
46. วรางค์ลักษณ์  ซ่อนกลิ่น waranglucks@nu.ac.th -CE 217 0-5596-4059
47. วิสุทธิ์   แก้วป้องปก wisutk@nu.ac.th CE516 0-5596-4124
48. ศรินทร์ทิพย์  แทนธานี sarintipt@nu.ac.th - 0-5596-4063
49. ศรีสัจจา  วิทยศักดิ์ srisatjav@nu.ac.th IE333 0-5596-4227
50. ศิริชัย  ตันรัตนวงศ์ sirichait@nu.ac.th - 0-5596-2255, 0-5596-4066
51. ศุภวรรณ   วรนุช supawanw@nu.ac.th - 0-5596-4012
52. สมบัติ  ชื่นชูกลิ่น sombatc@nu.ac.th - 0-5596-4055
53. สมพร  เรืองสินชัยวานิช sompornr@nu.ac.th EE502 0-5596-4338
54. สมลักษณ์ วรรณฤมล  กีเยลาโรว่า somlakw@nu.ac.th - 0-5596-4223
55. สรัณกร  เหมะวิบูลย์ saranagonh@nu.ac.th CE406 0-5596-4088
56. สสิกรณณ์  เหลืองวิชชเจริญ sasikorn@nu.ac.th CE244 0-5596-4053
57. สันติ   อโหสิ santia@nu.ac.th EN614 0-5596-4020
58. สิทธิโชค  ผูกพันธุ์ sittichokepo@nu.ac.th IE415 0-5596-4259
59. สุกัญญา  ผนึกทอง sukanyapa@nu.ac.th EE324 055964373
60. สุชาติ  แย้มเม่น sucharty@nu.ac.th ห้อง EE411 055-964377, 055-964001
61. สุรเชษฐ์  กานต์ประชา surachetka@nu.ac.th 0-5596-4357
62. แสงชัย  มังกรทอง sangchaim@nu.ac.th EE209 0-5596-4348
63. อภิชัย  ฤตวิรุฬห์ apichair@nu.ac.th IE 314 0-5596-4219
64. อภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์ apicharts@nu.ac.th 0-5596-3924
65. อัครพันธ์  วงศ์กังแห akaraphuntv@nu.ac.th 0-5596-4323
66. อิสรีย์  วัตถุภาพ saleew@nu.ac.th LAB IE 208 0-5596-3909
blank