: หน้าหลัก > บุคลากร > แสดงข้อมูลบุคลากร(ลาออก) << Backward || Forward >>

ประเภทบุคคากร

 
 
  
ประเภท :
ที่ ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
1. กมลชนก  กำเนิดนก kamonchanokk@nu.ac.th CE410 055964092
2. กวิน  สนธิเพิ่มพูน sonkawin@nu.ac.th IE115 0-5596-4170
3. กานต์  ศุภจิตกุล kanl@nu.ac.th IE227 0-5596-4208
4. กำพล  ทรัพย์สมบูรณ์ kumpon@nu.ac.th - 0-5596-4084
5. กุลยา  กนกจารุวิจิตร koonlayak@nu.ac.th IE213 0-5596-4210
6. เกตุชนา  บุญฤทธิ์ ketchanab@nu.ac.th IE227 0-5596-4207
7. จำรัส  ปลากัดทอง chamratp@nu.ac.th CE106 0-5596-4013
8. ชัยธำรง  พงศ์พัฒนศิริ chaitamlongp@nu.ac.th - 0-5596-4247
9. ชัยรัตน์   พินทอง chairatp@nu.ac.th EE206 0-5596-4343
10. ชูพงศ์  ช่วยเพ็ญ choopongc@nu.ac.th IE206 0-5596-4179
11. ดลเดช  ตั้งตระการพงษ์ dondejt@nu.ac.th CE 623 0-5596-4126, 0-5596-4129
12. ทวีศักดิ์  แตะกระโทก thaweesakt@nu.ac.th - 0-5596-4067
13. ทิพย์วิมล  แตะกระโทก tipwimolt@nu.ac.th - 0-5596-4064
14. ธนวัฒน์  พลพิทักษ์ชัย tanawatp@nu.ac.th - 0-5596-4030
15. ธนิต  มาลากร tanitm@nu.ac.th EE309 0-5596-4353
16. นิพัทธ์  จันทรมินทร์ niphatj@nu.ac.th EE404 0-5596-4390
17. ประเทือง  โมราราย prathungmo@nu.ac.th shop IE 209 วิศวกรรมอุสหการ 0-5596-3908
18. ปาจรีย์  ทองสนิท pajareet@nu.ac.th อาคารวิศวกรรมโยธา 0-5596-4089
19. ปิยะนันท์  เจริญสวรรค์ piyanunc@nu.ac.th IE408 0-5596-4240
20. พนมขวัญ  ริยะมงคล panomkhawnr@nu.ac.th 0878067807
21. พรพิศุทธิ์  วรจิรันตน์ chonsirik@nu.ac.th EE304 0-5596-4369
22. พิสุทธิ์  อภิชยกุล phisuta@nu.ac.th EE504 0-5596-4221, 0-5596-4108
23. เพ็ญนภาผ่อง   อินยงค์ pennapapong@nu.ac.th CE106 0-5596-3963
24. โพธิ์งาม  สมกุล pongarmr@nu.ac.th IE240 0-5596-4200
25. ภาณุ  บูรณจารุกร panub@nu.ac.th 0-5596-4244
26. ภาณุ  พุทธวงศ์ panup@nu.ac.th TA107 อาคารมหาธรรมราชา 0-5596-8815
27. ภูพงษ์  พงษ์เจริญ pupongp@nu.ac.th IE425 0-5596-4256
28. มัทนี  สงวนเสริมศรี mathanees@nu.ac.th IE312 0-5596-4218
29. รัฐภูมิ  วรานุสาสน์ rattapoomw@nu.ac.th EE406 0-5596-4392
30. วรางค์ลักษณ์  ซ่อนกลิ่น waranglucks@nu.ac.th -CE 217 0-5596-4059
31. วิสุทธิ์   แก้วป้องปก wisutk@nu.ac.th CE516 0-5596-4124
32. ศรินทร์ทิพย์  แทนธานี sarintipt@nu.ac.th - 0-5596-4063
33. ศรีสัจจา  วิทยศักดิ์ srisatjav@nu.ac.th IE333 0-5596-4227
34. ศิริชัย  ตันรัตนวงศ์ sirichait@nu.ac.th - 0-5596-2255, 0-5596-4066
35. สมบัติ  ชื่นชูกลิ่น sombatc@nu.ac.th - 0-5596-4055
36. สมพร  เรืองสินชัยวานิช sompornr@nu.ac.th EE502 0-5596-4338
37. สมลักษณ์ วรรณฤมล  กีเยลาโรว่า somlakw@nu.ac.th - 0-5596-4223
38. สรัณกร  เหมะวิบูลย์ saranagonh@nu.ac.th CE406 0-5596-4088
39. สสิกรณณ์  เหลืองวิชชเจริญ sasikorn@nu.ac.th CE244 0-5596-4053
40. สันติ   อโหสิ santia@nu.ac.th EN614 0-5596-4020
41. สิทธิโชค  ผูกพันธุ์ sittichokepo@nu.ac.th IE415 0-5596-4259
42. สุชาติ  แย้มเม่น sucharty@nu.ac.th ห้อง EE411 055-964377, 055-964001
43. สุรเชษฐ์  กานต์ประชา surachetka@nu.ac.th 0-5596-4357
44. แสงชัย  มังกรทอง sangchaim@nu.ac.th EE209 0-5596-4348
45. อภิชัย  ฤตวิรุฬห์ apichair@nu.ac.th IE 314 0-5596-4219
46. อภิชาติ  สุโยธีธนรัตน์ apicharts@nu.ac.th 0-5596-3924
47. อัครพันธ์  วงศ์กังแห akaraphuntv@nu.ac.th 0-5596-4323
blank