: หน้าหลัก > บุคลากร > แสดงข้อมูลบุคลากร(ลาออก) << Backward || Forward >>

ประเภทบุคคากร

 
 
  
ประเภท :
ที่ ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
1. กฤษณะ  ไกรกิจราษฎร์ kritsanak@nu.ac.th CE113 055963960
2. กาลไกล  วรินทร์ kankaiv@nu.ac.th 0-5596-3929
3. พรเจตน์  จันทร์สุวรรณ์ phornchetj@nu.ac.th CE113 055964021
4. พรเทพ  นาถึง porntepn@nu.ac.th
5. ยม   ปานมณี yomp@nu.ac.th - 0-5596-3960
6. ศรัณย์  พร้อมเทพ sarunp@nu.ac.th CE106 055-964092
7. สมบูรณ์  พาสีชา somboonp@nu.ac.th CE111 055963960
blank