: หน้าหลัก > บุคลากร > แสดงข้อมูลบุคลากร(ลาออก) << Backward || Forward >>

ประเภทบุคคากร

 
 
  
ประเภท :
ที่ ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
1. เจษฎา  ทองดอนคำ jatsadat@nu.ac.th IE109 055964308
2. ณิชนันทน์  ขวัญสูงเนิน nichanank@nu.ac.th 0-5596-3905
3. นิชานาถ   พรหมประเสริฐ nichanartp@nu.ac.th CE113 0-5596-4011
4. นิภาวรรณ   จันทะคุณ nipawanc@nu.ac.th - 055963934
5. แพรวไพลิน  เกษียรมาตุเรศ prawpailink@nu.ac.th IE 323 0-5596-4230
6. รัชนก  แจงป้อม rutchanokj@nu.ac.th IE425 0-5596-4255
7. ศุภวรรณ   วรนุช supawanw@nu.ac.th - 0-5596-4012
8. สุกัญญา  ผนึกทอง sukanyapa@nu.ac.th EE324 055964373
blank