: หน้าหลัก > บุคลากร > แสดงข้อมูลบุคลากร(ลาออก) << Backward || Forward >>

ประเภทบุคคากร

 
 
  
ประเภท :
ที่ ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
1. จำเนิน  ลาวโสม jumnern@nu.ac.th CE113 055963960
2. ธีรภพ   เกตุเพ็ชร teerapobk@nu.ac.th - 0-5596-3960
3. ภัทร   ทับพิมล pattarat@nu.ac.th - 081-7074816
blank