ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............มัทนี สงวนเสริมศรี.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… ASSOC. PROF. DR. MATHANEE SANGUANSERMSRI…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............รองศาสตราจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ ...................................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  mathanees@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2536 - 2538 ปริญญาเอก D. Agric. Agriculture Engineering Tokyo Uni.of Agric. Tech.
2533 - 2535 ปริญญาโท M.Agric. Agricultural Engineering Tokyo Uni.of Agric. Tech.
2528 - 2532 ปริญญาตรี วศ.บ. Agricultural Engineering ม.เกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

1 พฤษภาคม 2539 - ปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
......

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2557 - 2558 การวิจัยและพัฒนาเครื่องกำจัดวัชพืชในนาข้าว มหาวิทยาลัยนเรศวร 132,000  
งบประมาณภายนอก
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2559 - 2559 เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์พืช กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 168,800  
2557 - 2557 การพัฒนาเครื่องโรยเมล็ดข้าวงอกแบบแถว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 180,000  

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2563 - 2563 การพัฒนาชุดปลูกพืชในระบบปิดขนาดเล็ก มหาวิทยาลัยนเรศวร 100,000
งบประมาณภายนอก
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2558 - 2559 กรรไกรตัดแต่งกิ่งแมคคาเดเมีย ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 59,000

ผลงานวิจัยเผยแพร่

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

1. Bendali, D.S., Sanguansermsri, M., Girard-Bascou, J., Bennoun, P.. 2011. Mutations of Chlamydomonas reinhardtii affecting the cytochrome bf complex. FEBS Letters. 203 1 31-35
2. Mahadtanapuk, S., Nanakorn, W., Chandej, R., (...), Sanguansermsri, M., Tera-Arusiri, W., Anuntalabhochai, S.. 2010. Isolation and expression analysis of a gene encoding ACC oxidase in Curcuma alismatifolia Gagnep. Acta Horticulturae. 855 189-194
3. Mahadtanapuk, S., Sanguansermsri, M., Handa, T., Nanakorn, W., Anuntalabhochai, S.. 2009. Cloning of the ACC synthase gene from Curcuma alismatifolia Gagnep. And its use in transformation studies. Acta Horticulturae. 836 277-282
4. Tera-arusiri, W., Mahadtanapuk, S., Anuntalabhochai, S., Sanguansermsri, M., Nanakorn, W.. 2009. Breeding for resistance and biocontrol of wilt disease in Curcuma alismatifolia gagnep. by Bacillus spp. Acta Horticulturae. 836 155-160
5. Mahadtanapuk, S., Sanguansermsri, M., Yu, L.D., Vilaithong, T., Anuntalabhochai, S.. 2009. Cloning of antifungal gene from Bacillus licheniformis by application of low energy ion beam bombardment . Surface and Coatings Technology. 203 17-18 2546-2549
6. Anuntalabhochai, S., Chandej, R., Sanguansermsri, M., (...), Cutler, R.W., Vilaithong, T.. 2009. Ion-beam-induced gene transfer in Saccharomyces cerevisiae. Surface and Coatings Technology. 203 17-18 2521-2524
7. Mirasena, S., Shimbhu, D., Sanguansermsri, M., Sanguansermsri, T.. 2008. Detection of β-thalassemia mutations using a multiplex amplification refractory mutation system assay. Hemoglobin. 32 4 403-409
8. Mahadtanapuk, S., Sanguansermsri, M., Cutler, R.W., Sardsud, V., Anuntalabhochai, S.. 2007. Control of anthracnose caused by Colletotrichum musae on Curcuma alismatifolia Gagnep. using antagonistic Bacillus spp. American Journal of Agricultural and Biological Science. 2 2 54-61
9. Anuntalabhochai, S., Sitthiphrom, S., Thongtaksin, W., Sanguansermsri, M., Cutler, R.W.. 2007. Hybrid detection and characterization of Curcuma spp. using sequence characterized DNA markers. Scientia Horticulturae. 111 4 389-393
10. Mahadtanapuk, S., Topoonyanont, N., Handa, T., Sanguansermsri, M., Anuntalabhochai, S.. 2006. Genetic transformation of Curcuma alismatifolia Gagnep. using retarded shoots. Plant Biotechnology. 23 2 233-237
11. Authors of DocumentRolfe, S.A., Sanguansermsri, M., Bendall, D.S.. 2001. Cytochrome b-560, a new component of thylakoid membranes. BBA - Bioenergetics. 894 3 434-442

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

1. มัทนี สงวนเสริมศรี. 2001. การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรในประเทศญี่ปุ่น. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 9 2 64 - 71
2. มัทนี สงวนเสริมศรี. 2000. พัมนาการของการใช้เครื่องจักรกลเกษตรในประเทศญี่ปุ่น. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 8 2 98-110

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ที่ ชื่อโครงการ สถานะ ประเภท หมายเหตุ
1 เครื่องโรยเมล็ดข้าว ได้รับการคุ้มครอง
เลขสิทธิบัตร9111
ถึงวันที่2017-08-21
อนุสิทธิบัตร   
2 เครื่องพรวนกำจัดวัชพืชแบบใช้แรงคนเข็น ได้รับการคุ้มครอง
เลขสิทธิบัตร14688
ถึงวันที่2022-09-15
อนุสิทธิบัตร   
blank

- ผลงานบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน
1 โครงการเครื่องโรยเมล็ดข้าวงอกแบบแถว มัทนี สงวนเสริมศรี 1 มี.ค. 2558 ถึง 
30 ก.ย. 2558
72,400.00 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 การถ่ายทองเทคโนโลยีเครื่องโรยเมล็ดข้าวงอกแบบแถว (13-14 ก.ย.61) มัทนี สงวนเสริมศรี 13 ก.ย. 2561 ถึง 
14 ก.ย. 2561
89,450.00 ดร.สุกิจ กันจินะ ม.เชียงใหม่
3 การถ่ายทองเทคโนโลยีเครื่องโรยเมล็ดข้าวงอกแบบแถว (18-19 ต.ค.61) มัทนี สงวนเสริมศรี 18 ต.ค. 2561 ถึง 
18 ต.ค. 2561
89,450.00 ดร.สุกิจ กันจินะ ม.เชียงใหม่
รวม       251,300.00  
 .................................................................................

 ( รองศาสตราจารย์ ดร.มัทนี สงวนเสริมศรี )

 20 มกราคม 2563