ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............ภาณุ พุทธวงศ์.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… DR. PANU PATTAAWONG…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............อาจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ ...................................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  panup@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2542 - 2546 ปริญญาเอก PhD. Mechanical Engineering Wichita State University
2539 - 2542 ปริญญาโท M.S. Mechanical Engineering University of Colorado at Boulder
2533 - 2537 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

1 กันยายน 2538 - ปัจจุบัน

อาจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
1. Combustion
2. Fluid flow system design & simulation
3. Energy conservation consulting

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2562 - 2562 การศึกษาสหวิทยาการในทางเศรษฐศาสตร์โดยใช้ทฤษฎีอุณหพลศาสตร์ 8,000  

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2556 - 2557 การประกอบรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงจากรถกระบะเก่า มหาวิทยาลัยนเรศวร 380,000
2555 - 2556 (ชุดโครงการ) การพัฒนาต้นแบบระบบขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร 4,997,560
2552 - 2553 การพัฒนาเทคนิคการวัดการไหลของเลือด มหาวิทยาลัยนเรศวร 87,500
2552 - 2553 การศึกษาการไหลของเลือดผ่านขดลวดสวนหัวใจ มหาวิทยาลัยนเรศวร 87,500
งบประมาณภายนอก
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2562 - 2563 ระบบจำลองฝึกปฏิบัติการทำงานของระบบกำเนิดไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 4,914,447
2559 - 2560 การพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมพลศาสตร์ของชุดขับเคลื่อนมอเตอร์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า CPMO EGAT NASTDA 3,160,650

ผลงานวิจัยเผยแพร่

 .................................................................................

 ( ดร.ภาณุ พุทธวงศ์ )

 27 มกราคม 2563