ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............สิทธิโชค ผูกพันธุ์.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… ASST. PROF. DR.SITTICHOKE POOKPUNT…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............ผู้ช่วยศาสตราจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ ...................................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  sittichokepo@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2552 - 2560 ปริญญาเอก D.Eng.(Energy) สถาบันเทคโนโลยีเอเชีย
2541 - 2545 ปริญญาโท วศ.ม. Mechanical Engineering จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2534 - 2538 ปริญญาตรี วศ.บ. Mechanical Engineering ม.เชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

1 เมษายน 2540 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
Optimization, Renewable Energy, Energy Conversion, Energy Conservation, Engine Calibration

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2558 - 2559 การออกแบบระบบไฮบริดสำหรับพลังงานทดแทนด้วยพาร์ติเคิลสวอร์มออปติไมเซชั่น มหาวิทยาลัยนเรศวร 127,000  
2552 - 2552 การวิเคราะห์ปัญหาการสั่นสะเทือนในมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 75,000  
2546 - 2551 ผลกระทบของไบโอดีเซลผสมที่มีต่อระบบควบคุมเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ดีเซล มหาวิทยาลัยนเรศวร 50,000  
งบประมาณแผ่นดิน
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2550 - 2551 เครื่องสกัดน้ำมันพืชแบบบีบอัดด้วยสกรูแฝดสำหรับการประยุกต์ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล มหาวิทยาลัยนเรศวร 300,000  
2549 - 2551 การผลิตไบโอดีเซลสำหรับประยุกต์ใช้กับงานเกษตรกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร 500,000  
งบประมาณภายนอก
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2545 - 2545 การออกแบบและสร้างเครื่องผนึกสุญญากาศพร้อมเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตและหมดอายุ ทบวงมหาวิทยาลัย 0  

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

งบประมาณแผ่นดิน
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2554 - 2555 การวินิจฉัยความผิดปกติของอินดักชั่นมอเตอร์ที่ใช้ในกระบวนการสีข้าวของโรงสีข้าว มหาวิทยาลัยนเรศวร 306,000
2547 - 2547 การออกแบบและสร้างเครื่องผลิตสบู่สมุนไพร มหาวิทยาลัยนเรศวร 210,000
งบประมาณภายนอก
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2562 - 2562 การปรับปรุงประสิทธิภาพโรงสีชุมชนตำบลหนองแขมด้วยพีดีซีเอ (PDCA) อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ 300,000
2560 - 2561 การศึกษาเชิงนโยบายเกี่ยวกับศักยภาพของรถโดยสารไฟฟ้าโทรลลีล้อยาง กรณีศึกษาเมืองพิษณุโลก สวทช. และ กฟผ. N/A
2545 - 2545 การออกแบบและสร้างเครื่องผลิตเม็ดสบู่ ทบวงมหาวิทยาลัย 176,990

ผลงานวิจัยเผยแพร่

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

1. Sittichoke Pookpunt, Weerakorn Ongsakul. 2015. Design of optimal wind farm configuration using a binary particle swarm optimization at Huasai district, Southern Thailand. Energy Conversion and Management. 108 160-180
2. Sittichoke Pookpunt, Weerakorn Ongsakul. 2013. Optimal placement of wind turbines within wind farm using binary particle swarm optimization with time varying acceleration coefficients. Renewable Energy. 55 266-276

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

1. เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฎร์, สมพร เรืองสินชัยวานิช , สิทธิโชค ผูกพันธุ์. 2011. การศึกษาผลกระทบของรูปทรงโรเตอร์ ในมอเตอร์เหนี่ยวนำต่อความถี่ธรรมชาติด้วยแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์. วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, (NUEJ). 6 1 12-19

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ

1) Sittichoke Pookpunt (2018) Technical and Financial Analysis on Trolley and Electric Bus in Phitsanulok, Thailiand.. the Grand GMSARN International Conference 2018. China.
2) Sittichoke Pookpunt (2017) Design of Hybrid Renewable Energy System for Electricity Shortage Area. GMSARN Int. Conf. on Energy Connectivity, Environment, and Development in GMS. Viatnam
3) Sittichoke Pookpunt (2016) Optimal Design for Hybid Renewable Engrgy System. The 11 th GMSARN : International Conference 2016 . China.
blank

- ผลงานบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน
1 โครงการการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียวในอุตสาหกรรมเป้าหมาย สิทธิโชค ผูกพันธุ์ 1 ก.ย. 2557 ถึง 
30 ส.ค. 2558
227,000.00 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2 โครงการ/กิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียวในอุตสาหกรรมเป้าหมาย สิทธิโชค ผูกพันธุ์ 22 ม.ค. 2558 ถึง 
22 ส.ค. 2558
227,000.00 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
3 กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำแก่ SMEs ในด้านเทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สิทธิโชค ผูกพันธุ์ 1 ต.ค. 2558 ถึง 
1 ส.ค. 2559
392,000.00 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๒
รวม       846,000.00  
 .................................................................................

 ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิโชค ผูกพันธุ์ )

 19 มกราคม 2563