ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............ธนิต มาลากร.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… ASSOC. PROF. DR. TANIT MALAKORN…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............รองศาสตราจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ ...................................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  tanitm@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2542 - 2546 ปริญญาเอก Ph.D. Electrical Engineering Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech)
2540 - 2542 ปริญญาโท M.S. Electrical Engineering Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech)
2534 - 2538 ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมระบบควบคุม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

1 มิถุนายน 2539 - ปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
......

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2558 - 2559 การประมาณพารามิเตอร์ของแบบจำลองความผันผวนเชิงเฟ้นสุ่ม : หลักฐานเชิง ประจักษ์จากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐต่อเงินบาทไทย 110,000  
งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2563 - 2563 โปรแกรมการตัดสินใจทางการเงิน : เฟสที่ 1ประกันชีวิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 50,000  
2559 - 2559 การประมาณพารามิเตอร์ของแบบจำลองความผันผวนเชิงเฟ้นสุ่ม : หลักฐานเชิง ประจักษ์จากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐต่อเงินบาทไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร 120,000  
2553 - 2554 การประยุกต์ระบบเชิงเส้นหลายมิติ (SNMLS) ในการประมวลผลรูปภาพและทฤษฎีหลายมาตราส่วน มหาวิทยาลัยนเรศวร 80,000  
2552 - 2553 การประยุกต์ทฤษฏีการควบคุมในโครงข่ายอุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร 60,000  

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

ปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ

ผลงานวิจัยเผยแพร่

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

1. T. Malakorn and T. Iamtan. 2018. Estimating parameters of a stochastic volatility model using the expectation-maximization algorithm coupled with a Gaussian particle filter. Asia-Pacific Journal of Science and Technology (APST). 23 4
2. Ball, J.A., Groenewald, G., Malakorn, T.. 2006. Bounded real lemma for structured noncommutative multidimensional linear systems and robust control. Multidimensional Systems and Signal Processing. 17 2-3 119-150
3. J.A.Ball, G.Groenewald, and T.Malakorn. 2006. Conservative Structured Noncommutative Multidimensional Linear Systems.. The State Space Method Generalizations and Applications. Operator Theory: Advances and Applications. 161 179-223
4. Ball, J.A., Groenewald, G., Malakorn, T.. 2005. Structured noncommutative multidimensional linear systems. SIAM Journal on Control and Optimization. 44 4 1474-1528
5. Ball, J.A., Malakorn, T.. 2004. Multidimensional linear feedback control systems and interpolation problems for multivariable holomorphic functions. Multidimensional Systems and Signal Processing . 15 1 7-36

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

1. Buncha Wattana,Tanit Malakorn,Ninnat Rachapradit and Supannika Wattana.. 2017. Implications of Ethanol Production on Agriculture, Water Energy and Environment in Thailand. วารสารวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร. 12 2 1-14
2. ธนภัทร เอี่ยมตาลและธนิตมาลากร. 2016. การประมาณพารามิเตอร์สำหรับแบบจำลองความผันผวนเชิงเฟ้่นสุ่มด้วยขั้นตอนวิธี EM : Parameter Estimation for the Stochastic Volatility Model using the EM Algorithm. วิศวกรรมสารมหาวิทยาลัยนเรศวร. 11 2 1-7
3. 1.ธนภัทร เอี่ยมตาล
2.ธนิต มาลากร. 2013. การเปรียบเทียบวิธีการค้นหาเฉพาะที่ ในขั้นตอนวิธีสับเปลี่ยนการกระโดดของกบสำหรับปัญหาการจัดเรียงเครื่องจักร . วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร. 8 2 41-46

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ

1) Tanit Malakorn and Joseph A. Ball (2010) Structured Noncommutative Multidimenisonsl Linear Systems and Scale-Recursive Modeling.. 19th International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems.Hungary. Hungary

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ

1) ธนิต มาลากร และ ธนภัทร เอี่ยมตาล (2016) ขั้นตอนวิธี EM ร่วมกับตัวกรองอนุภาคเกาส์เซียนสำหรับการประมาณพารามิเตอร์. EECON-39. โรงแรมเดอะรีเจน์ ชะอำบีช รีสอร์ท
2) Tanit Malakorn and Thanapat Iamtan (2015) Parameter Estimation of Stochastic Volatility Models using Particle Method and EM Algorithm. ประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 38 (EECON-38). โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดอยุธยา
3) Tanit Malakorn (2010) Time-Varying Structured Noncommutative Multidimensional Linear Systems.. 33rd Electrical Engineering Conference. ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
4) Tanit Malakorn (2010) Application of Minimax LQG Theory in Inventory Management Systems. การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2553. Chulalongkorn University

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทตำรา

ที่ ชื่อ ชื่อตำรา วันที่ตีพิมพ์ รายละเอียด หมายเหตุ
1 ธนิต มาลากร ฟังก์ชันเชิงซ้อนและการประยุกต์สำหรับนักคณิตศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ และวิศวกร  2013-10-01 สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ประเทศไทย ISBN 978-974-03-3154-4   
2 ธนิต มาลากร   0000-00-00   
3 ธนิต มาลากร Conservative Structured Noncommutative Multidimensional Linear Systems. In: Alpay D., Gohberg I. (eds) The State Space Method Generalizations and Applications. Operator Theory: Advances and Applications, vol 161.   2006-01-01 Birkhäuser Basel, Basel-Boston-Berlin, DOI: 10.1007/3-7643-7431-4_4; Print ISBN: 978-3-7643-7370-2; Online ISBN: 978-3-7643-7431-0;   
4 ธนิต มาลากร ระบบพลวัตและการควบคุม  2018-08-01 สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ ประเทศไทย ISBN978-974-03-3765-2   
blank
 .................................................................................

 ( รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต มาลากร )

 19 มกราคม 2563