ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............อัครพันธ์ วงศ์กังแห.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… ASST. PROF. DR. AKARAPHUNT VONGKUNGHAE…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............ผู้ช่วยศาสตราจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ ...................................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  akaraphuntv@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2547 ปริญญาเอก Ph.D. Electrical Engineering Idaho
2539 - 2541 ปริญญาโท M.S. Electrical Engineering Vanderbilt
2531 - 2535 ปริญญาตรี วศ.บ. Electrical Engineering ม.เชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

1 ตุลาคม 2536 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
Electrical Engineering
Artificial Neural Network
Laser Modulation in Laser Printer

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2552 - 2552 คุณลักษณะความสัมพันธ์ทางไฟฟ้าและเคมีในสภาวะการเกิดเงาบางส่วนบนเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง มหาวิทยาลัยนเรศวร 150,000  
งบประมาณแผ่นดิน
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2553 - 2554 การพัฒนาเซลแสงอาทิตย์ชนิดใช้สารอินทรีย์ในกลุ่มสารทรานซิชั่นเฮกซะดีไฮโดรแอนนูลีน มหาวิทยาลัยนเรศวร 300,000  
งบประมาณภายนอก
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2562 - 2563 ระบบจำลองฝึกปฏิบัติการทำงานของระบบกำเนิดไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 4,914,447  
2552 - 2553 การพัฒนาแบตเตอรี่ไอรอนโดยใช้สารประกอบเชิงซ้อนของเหล็กเป็นสารควบคุม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 2,533,000  

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2555 - 2556 (ชุดโครงการ) การพัฒนาต้นแบบระบบขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร 4,997,560
งบประมาณภายนอก
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2562 - 2564 Mastering Energy Supply Focusing on Isolated Area (MESfiA) ทุน Erasmus + รวมกับ Technological Educational of Crete (TEL of Crete) 2,991,986
2561 - 2562 โรงอบกล้วยตากอัจฉริยะออนไลน์ที่ปรับสภาพแวดล้อมในโรงอบอัตโนมัติ โดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตสำหรับสรรพสิ่งและการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ 1,000,000
2559 - 2560 การพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมพลศาสตร์ของชุดขับเคลื่อนมอเตอร์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า CPMO EGAT NASTDA 3,160,650

ผลงานวิจัยเผยแพร่

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

1. Souvakon, C., Vorasingha, A., Mopoung, S., Vongkunghae, A.. 2011. Synthesis and characterization of dehydroannulene carbon allotrope apply for hydrogen fuel storage. International Journal of Physical Sciences. 6 6 1477-1483
2. Vongkunghae, A., Chumthong, A.. 2010. A new adaptive algorithm for adjusting the HDD actuator arm's position. IEEE International Symposium on Industrial Electronics. 1711-1715
3. Vongkunghae, A., Yi, J., Wells, R.B.. 2003. A printer model using signal processing techniques. IEEE Transactions on Image Processing. 12 7 776-783
4. Wells, R.B., Vongkunghae, A.. 2002. A model - Reference neural network scheme for obtaining laser printer modulation templates. IECON Proceedings (Industrial Electronics Conference). 3 1872-1875
5. Wells, R.B., Vongkunghae, A., Yi, J.. 2002. A signal processing model for laser print engines. IECON Proceedings (Industrial Electronics Conference). 2 1514-1519

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

1. สิทธิพงษ์ เพ็งประเดิม, เดือนแรม แพ่งเกี่ยว,อัครพันธ์ วงศ์กังแห, สมพร เรืองสินชัยวานิช . 2017. การควบคุมกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟของมอเตอร์ซิงโครนัสด้วยตัวควบคุมแบบพีไอ. เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า (eenet-jounal). 1 1 15-19

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ

1) Akaraphunt Vongkunghae and Dolhathai Kannai (2014) A Training Algorithm for Artificial Feedforward Neural Networks, Least Cross Correlation between Self Excitation and Squared-Error Difference. The 2014 International Conference on Embedded Systems and Intelligent Technology (ICESIT 2014). Korea
2) Akaraphunt Vongkunghae and Anuchit Chumthong (2010) A New Adaptive Algorithm for Adjusting the HDD Actuator Arm's Position. IEEE international Symposium on Industrial Electronic. Italy

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ

1) วินัย วงษ์ไทย,ธานี โกสุม, อัครพันธ์ วงศ์กังแห,มุฑิตา สำเภาเงิน (2019) โรงอบกล้วยตากอัจฉริยะออนไลน์ที่ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในโรงอบอัตโนมัติ โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสำหรับสรรพสิ่งและการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 4 "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบูรณาการท้องถิ่นอย่างยั่งยืน". มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2) สิทธิพงษ์ เพ็งประเดิม, เดือนแรม แพ่งเกี่ยว, อัครพันธ์ วงศ์กังแห, สมพร เรืองสินชัยวานิช (2017) การควบคุมกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟของมอเตอร์ซิงโครนัสด้วยตัวควบคุมแบบพีไอ. การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (EENET 9). โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทตำรา

ที่ ชื่อ ชื่อตำรา วันที่ตีพิมพ์ รายละเอียด หมายเหตุ
1 อัครพันธ์ วงศ์กังแห วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น  0000-00-00 ISBN 978-616-7060-040 ผู้แต่ง Mahmood Nahvi and Joseph A. Edminister แปลและเรียบเรียงโดย: ผศ. ดร. อัครพันธ์ วงศ์ กังแห บรรณาธิการ: วรรธณา พันธ์สว่าง ผู้ช่วยบรรณาธิการ: ปารณี บุญมา   
blank

- ผลงานบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน
1 โครงการออกแบบและสร้างโรงเรือนกรีนเฮาส์ไฮบริดส์เพื่อการผลิตกล้วยตากโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ อัครพันธ์ วงศ์กังแห 1 ธ.ค. 2552 ถึง 
30 พ.ย. 2553
1,468,107.00 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
2 การอบรมหลักการและปฏิบัติการหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจ อัครพันธ์ วงศ์กังแห 26 มิ.ย. 2552 ถึง 
27 มิ.ย. 2552
100,000.00
3 โครงการประหยัดพลังงานสำหรับโรงงานขนาดเล็กในพื้นที่กลุ่มจังหวัดที่ 10-18 อัครพันธ์ วงศ์กังแห 1 มี.ค. 2554 ถึง 
30 ก.ย. 2554
930,000.00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านระบบสมองกลฝังตัว และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (ICESIT 2015) อัครพันธ์ วงศ์กังแห 10 มิ.ย. 2558 ถึง 
12 มิ.ย. 2558
200,000.00
5 ดำเนินงานจ้างนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไดชาร์จและเครื่องทดสอบได้ชาร์จในรถยนต์ ของบริษัท พี.อี. เทคนิค จำกัด อัครพันธ์ วงศ์กังแห 1 ต.ค. 2559 ถึง 
30 ก.ย. 2560
240,000.00 บริษัท พี.อี. เทคนิค จำกัด
6 จ้างนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไดชาร์จและเครื่องทดสอบไดชาร์จในรถยนต์ของบริษัท พี.อี. เทคนิค จำกัด อัครพันธ์ วงศ์กังแห 24 พ.ย. 2560 ถึง 
30 พ.ย. 2561
240,000.00 บริษัท พี.อี. เทคนิค จำกัด
7 โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไดชาร์จและเครื่องทดสอบไดชาร์จ อัครพันธ์ วงศ์กังแห 1 ธ.ค. 2561 ถึง 
30 พ.ย. 2562
240,000.00 บริษัท พี.อี.เทคนิค
รวม       3,418,107.00  
 .................................................................................

 ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห )

 20 มกราคม 2563