ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............สุรเชษฐ์ กานต์ประชา.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… ASST. PROF. DR. SURACHET KANPRACHAR…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............ผู้ช่วยศาสตราจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ ...................................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  surachetka@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2543 - 2546 ปริญญาเอก Ph.D. Electrical Engineering Virginia Polytechnic and State University (Virginia Tech)
2540 - 2542 ปริญญาโท M.Sc. Electrical Engineering Virginia Polytechnic and State University (Virginia Tech)
2535 - 2539 ปริญญาตรี วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

1 มิถุนายน 2539 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
การสื่อสารผ่านใยแก้วนำแสง การสื่อสารไร้สาย ระบบดาวเทียม การเข้ารหัสในระบบสื่อสาร ระบบเครือข่าย

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2562 - 2562 ผลกระทบต่อการเรียนรู้จดจำชนิดอาหารจากการตัดกรอบรูปเฉพาะส่วนพื้นที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร 100,000  
2562 - 2562 การศึกษาประสิทธิภาพของระบบสื่อสารเมื่อมีการส่งสัญญาณข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสแบบบล็อกเชิงเส้น (15,11) ผ่านเส้นใยแก้วนำแสงประเภทหลายโหมดในย่านความถี่ต่ำ มหาวิทยาลัยนเรศวร 100,000  
2560 - 2561 การรู้จำภาพอาหารไทยด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบลึกบนสมาร์ทโฟน มหาวิทยาลัยนเรศวร 220,000  
2558 - 2558 ระบบประมาณเวลาการเดินรถไฟฟ้าด้วยโครงข่ายประสาทเทียม มหาวิทยาลัยนเรศวร 180,000  
2557 - 2557 ระบบติดตามและประมาณเวลาการเดินรถไฟฟ้าด้วยสมาร์ทโฟนผ่านเครือข่าย 3G มหาวิทยาลัยนเรศวร 180,000  
2555 - 2556 การวิเคราะห์ผลตอบสนองทางความถี่เชิงขนาดของใยแก้วนำแสงประเภทหลายโหมด ณ ย่านความถี่สูง โดยอาศัยการหน่วงเวลาของแต่ละโหมดที่มีการแจกแจงทางสถิติแบบเกาส์เซียน มหาวิทยาลัยนเรศวร 180,000  
2552 - 2552 ประสิทธิภาพในการตรวจจับภาพรถโดยระบบสีแบบ HSV : กรณีในการประยุกต์ใช้กับระบบจอดรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร 150,000  
2552 - 2553 ประสิทธิภาพของระบบซีดีเอ็มเอแบบไดเร็กซีเควนซ์ที่มีการเข้ารหัส มหาวิทยาลัยนเรศวร 150,000  
งบประมาณแผ่นดิน
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2550 - 2550 ป้ายหยุดรถอัจฉริยะ: กรณีศึกษาระบบบริการรถไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร 300,000  
2549 - 2549 เครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่จากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับรถไฟฟ้ามหาวิทยาลัยนเรศวรควบคุมด้วยตัวควบคุมระบบโครงข่ายประสาทเทียม มหาวิทยาลัยนเรศวร 460,000  
งบประมาณภายนอก
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2556 - 2556 การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลการลงทะเบียนและส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยมะเร็ง เครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 200,000  
2556 - 2558 โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบความถึ่วิทยุย่านความถี่ VHF โดยการควบคุมระยะไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจ่ายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 1,508,700  
2552 - 2553 การพัฒนาระบบตรวจจับวิทัศน์แบบอัตโนมัติสำหรับเฟลคที่หุ้มฟิลม์แล้ว บริษัท อินโนเวกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 822,000  
2551 - 2554 การวิเคราะห์และการคัดสรรความถี่พาห์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับระบบส่งสัญญาณร่วมด้วยสัญญาณพาห์ย่อยบนสายใยแก้วนำแสงประเภทหลายโหมด โดยอาศัยกระบวนการทางพันธุศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) 420,000  
2551 - 2552 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ระบุตัวผู้ป่วยโดยใช้เทคโนโลยีแสกนลายนิ้วมือ โรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) 171,600  
2551 - 2552 การสำรวจการรับรู้ของพนักงาน กฟผ. ต่อโครงการการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า กฟผ. 35,000  
2551 - 2551 การพัฒนาโปรแกรมส่งข้อความสั้น เพื่อการบริหารยาได้ตรงเวลาสำหรับผู้ป่วย : กรณีศึกษาโรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร โรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 199,100  
2550 - 2551 การพัฒนาโปรแกรมส่งข้อความสั้น เพื่อการบริหารยาได้ตรงเวลาสำหรับผู้ป่วย:กรณีศึกษาโรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) 199,100  

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2553 - 2554 การวิเคราะห์ความไม่ต่อเนื่องแบบเรียวในท่อนำคลื่นไดอิเล็กตริกแบบระนาบ มหาวิทยาลัยนเรศวร 80,000
งบประมาณแผ่นดิน
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2558 - 2558 การประเมินผลกระทบด้านระดับแรงดันในระบบจำหน่ายแรงต่ำที่มีการเชื่อมต่อระบบโฟโตโวลตาอิกจำนวนมาก มหาวิทยาลัยนเรศวร 256,000
ปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ

ผลงานวิจัยเผยแพร่

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

1. Chakkrit Termritthikun and Surachet Kanprachar. 2018. NU-ResNet: Deep Residual Networks for Thai Food Image Recognition. Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering (JTEC). 10 1-4 29-33
2. Piyadanai Pachanapan and Surachet Kanprachar. 2017. Voltage Level Management of Low Voltage Radial Distribution Networks with High Penetration of Rooftop PV Systems . GMSARN International Journal. 11 1 16 - 22
3. Settha Tangkawanit, Sahakorn Buangam, and Surachet Kanprachar. 2017. An Improvement of The Arrival Time Estimation of an EV System Using Hybrid Approach with ANN. Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering. 9 2 17-21
4. Chakkrit Termritthikun, Paisarn Muneesawang, and Surachet Kanprachar. 2017. NU-InNet: Thai Food Image Recognition Using Convolutional Neaural Networks on Smartphone . Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering. 9 2-6 63-67
5. J. Patmanee and S. Kanprachar. 2017. Analysis of the Multimode Fiber at Low-Frequency Passband Region. Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering. 9 2-6 37-41
6. Siriwuttichai Niruttisai,Settha Tangkawanit,Surachet Kanprachar". 2016. CHARACTER SEGMENTATION METHOD FOR DIGITAL BACK-LIGHT CONSOLE UNDER DIFFERENT LIGHTING CONDITIONS. Jurnal Teknologi. 78 5 41-46
7. S.Kanprachar, W.Naku, and I. Ngamroo. 2012. High Frepuency Characteristics of Multimode Fibers with Rayleigh Distributed Mode Delays.. IEANG Transactions on Engineering Technologies. 7 403-413
8. Kanprachar, S.. 2012. Effects of bandpass bandwidth in bit-rate and distance of subcarrier multiplexing on multimode fiber. Proceedings - ICOCN 2012: 2012 11th International Conference on Optical Communications and Networks.
9. Naku, W., Pinthong, C., Kanprachar, S.. 2012. Analysis of multimode fiber bandpass characteristics using Gaussian distributed delays. 2012 9th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2012.
10. Authors of DocumentBenprom, P., Pinthong, C., Kanprachar, S.. 2011. Analysis of convolutional coded direct sequence spread spectrum CDMA system with a BPSK jamming signal. ECTI-CON 2011 - 8th Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Association of Thailand - Conference 2011. 268-271
11. Naku, W., Pinthong, C., Kanprachar, S.. 2011. Bandpass transmission characteristics of multimode fibers using Gaussian distribution. ECTI-CON 2011 - 8th Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Association of Thailand - Conference 2011. 308-311
12. Authors of DocumentPinthong, C., Kanprachar, S.. 2011. Analysis of the tapered discontinuity in a planar dielectric waveguide. ECTI-CON 2011 - 8th Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Association of Thailand - Conference 2011. 236-239
13. Naku, W., Pinthong, C., Kanprachar, S.. 2011. Characteristics of multimode fibers at high frequency region using rayleigh distribution. IMECS 2011 - International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2011. 1 619-623
14. Thongyoun, K., Seanton, A., Kaitwanidvilai, S., Kanprachar, S.. 2010. Design of a Gaussian filter based on Particle swarm optimization for automatic visual inspection system. Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2010, IMECS 2010. 1471-1475
15. Saenthon, A., Kaitwanidvilai, S., Kunakorn, A., Ngamroo, I., Kanprachar, S.. 2008. A new edge detection technique for an automatic visual inspection system using genetic algorithms. 2008 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics, ROBIO 2008. 1882-1887
16. Settha Tangkawanit and Surachet Kanprachar. 2007. Expected Force Profile for HDD Bearing Installation Machine. ECTI Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications (ECTI-EEC). 5 2 91 - 95
17. Surachet Kanprachar, Anakkapon Seanton and Somyot Kaitwanidvilai. 2007. A Nondestructive Bump Inspection in Flip Chip Component using Fuzzy Filtering and Image Processing. ECTI Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications (ECTI-EEC). 5 2 103 - 108
18. Kanprachar, S., Tangkawanit, S.. 2007. Performance of RGB and HSV color systems in object detection applications under different illumination intensities. Lecture Notes in Engineering and Computer Science. 2 1943-1948
19. Surachet Kanprachar and Ira Jacobs. 2003. Diversity coding for subcarrier multiplexing on multimode fibers. IEEE Transactions on Communications. 51 9 1546 - 155
20. Kanprachar, S., Jacobs, I.. 2003. Bit-rate and distance limitations of subcarrier multiplexing on multimode fiber. OSA Trends in Optics and Photonics Series. 88 1654-1655

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

1. Settha Tangkawanit and Surachet Kanprachar. 2008. Design of Fuzzy Logic Control for Hard Disk Drive’s Arm Bending Machine. วารสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น. 13 3 311 - 316

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ

1) Jaruwat Patmanee and Surachet Kanprachar (2019) 4-ASK Transmission over Low-Frequency Passbands of Multimode Fibers . The first International Workshop on control, Communication, and Multimedia 2019 (IWCCM2019). ณ เมืองYangon ประเทศ Myanmar
2) Jaruwat Patmanee and Surachet Kanprachar (2019) Study of Direct Sequence Spread Spectrum in MMF Communication at Low-Frequency Passbands . The first International Workshop on control, Communication, and Multimedia 2019 (IWCCM2019). ณ เมืองYangon ประเทศ Myanmar
3) J. Patmanee and S. Kanprachar (2019) Performance of Signal Transmission via Subcarrier Multiplexing with 4-ASK over Low-Frequency Passbands of Multimode Fibers. The SICE Annual Conference 2019 (SICE 2019). Hiroshima, Japan
4) S. Niratisai and S.Kanprachar (2019) Effects of Background to Foreground Ratio in Food Image Recognition based on Inner-Region of Food Image Data. The 1st ECTI UEC Workshop on AI and Application (ECTI-UEC-AI 2019). Bangkok, Thailand
5) S. Tangkawanit and S. Kanprachar (2019) Effect of Sampling Frequency on Gunfire Sound Classification with Spectral Vector using ANN. 2019 ECTI Workshop on EEC. Ayudhaya, Thailand
6) S. Niratisai, C. Pinthong, and S. Kanprachar (2018) Effects of Increasing Background to Foreground Ratio in Food Image Recognition. The 21st International Symposium on Wireless Personal Multimedia Communications (WPMC 2018). Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand
7) S. Tangkawanit and S. Kanprachar (2018) Spectral Vector Design for Gunfire Sound Classification System with a Smartphone using ANN. The 21st International Symposium on Wireless Personal Multimedia Communications (WPMC 2018). Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand
8) Jaruwat Patmanee and Surachet Kanprachar (2018) Performance of (15, 11) Linear Block Code with SCM Transmission over MMF at Low-Frequency Passbands. 2018 Progress in Electronics Engineering, Computer Engineering and Information Technology (PIECT 2018). THE ALANA SURABAYA BY ASTON, Surabaya, Indonesia
9) S. Tangkawanit, C. Pinthong, and S. Kanprachar (2018) Development of Gunfire Sound Classification System with a Smartphone using ANN. The 3rd Internation Conference on Digtial Arts, Media, and Technology (iCDAMT 2018). Chiang Rai, Thailand
10) S. Niruttisai and S. Kanprachar (2018) Effects of Background to Foreground Ratio on Food Recognition Accuracy. ECTI-NCON 2018. Chiang Rai, Thailand
11) J. Patmanee, C. Pinthong, and S. Kanprachar (2018) Performance of Linear Block Code with Subcarrier Multiplexing System on a Multimode Fiber using Low Frequency Passbands. ECTI-NCON 2018. Chiang Rai, Thailand
12) J. Patmanee, C. Pinthong, and S. Kanprachar (2017) BER Performance of Multimode Fiber Low-Frequency Passbands in Subcarrier Multiplexing Transmission. The 3rd International Conference on Photonics Solutions (ICPS 2017). Pattaya, Chonburi, Thailand
13) C. Termritthikun, P. Muneesawang, and S. Kanprachar (2017) NU-LiteNet: Mobile Landmark Recognition using Convolutional Neural Networks. The 2017 GPU Technology Conference. Silicon Valley, San Jose, California, USA
14) J. Patmanee, C.Pinthong, and S. Kanprachar (2017) Performance of Subcarrier Multiplexing Transmission over Multimode Fiber at Low-Frequency Passbands. The 8th International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2017). Bangsaen Heritage Hotel, Chonburi, Thailand
15) Chakkrit Termritthikun and Surachet Kanprachar (2017) Accuracy Improvement of Thai Food Image Recognition Using Deep Convolutional Neural Networks. The 2017 International Electrical Engineering Congress . Pattaya, Thailand
16) S. Tangkawanit, S. Buangam and S. Kanprachar (2016) An Improvement of the Arrival Time Estimation of an EV System Using Hybrid Approach with ANN. The International Conference on Computer Sciences and Information Technology 2016. Krabi, Thailand
17) C. Termritthikun, P. Muneesawang and S. Kanprachar (2016) NU-InNet: Thai Food Image Recognition Using Convolutional Neural Networks on Smartphone. The International Conference on Computer Sciences and Information Technology 2016 . Krabi, Thailand
18) J. Patmanee and S. Kanprachar (2016) Analysis of the Multimode Fiber at Low-Frequency Passband Region. The International Conference on Computer Sciences and Information Technology 2016 . Krabi, Thailand
19) Piyadanai Pachanapan,Panupon Trairat and Surachet Kanpachar. (2016) Synthetic Domestic Electricity Demand in Thailand using A Modified High Resolution Modelling Tool by CREST. 11th GMSARN International Conference 2016. China.
20) P. Pachananapan and S. Kanprachar (2016) Voltage Level Management of Low Voltage Radial Distribution Networks with High Penetration of Rooftop PV Systems. 11th GMSARN International Conference. Kunming, China
21) Settha Tangkawanit, Surachet Kanprachar (2014) “A Design of Wireless Network for EV Tracking System in the Campus”, Special Sessions: Smart Technology in Campus Electric Vehicle System. The International Conference On Communications, iEECON 2014. Pattaya City, Thailand
22) Settha Tangkawanit, Krisana Wataniyanon, and Surachet Kanprachar (2014) An Improvement of EV Data Updating Time using Fuzzy Logic. The International Conference On Communications, iEECON 2014. Pattaya City, Thailand
23) Settha Tangkawanit, Chakkrit Termrittikun, and Surachet Kanprachar (2014) Electric Vehicle Tracking and Notification Application for Smart Phones. The International Conference On Communications, iEECON 2014. Pattaya City, Thailand
24) S.Kanprachar. (2012) Effects of Bandpass Bandwidth in Bit-Rate and Distance of Subcarrier Multiplexing on Multimode Fiber.. The 11th International Conference on Optical Communications and Networks 2012(ICOCN 2012). Pattaya,Chonbury,Thailand.
25) Surachet Kanprachar and Issarachai Ngamroo (2012) BER of Subcarrier Multiplexing on Multimode Fiber with Suitable Subcarriers Designed by Genetic Algorithm.. The 27th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications.. -
26) W.Naku, C.Pinthong, and S.Kanprachar. (2012) Analysis of Multimode Fiber Bandpass Characteristics using Gaussian Distributed Delays.. ECTI-CON 2012, May 16-18, 2012. Hua Hin, Thailand,
27) Benprom, P., Pinthong, C., Kanprachar, S. (2011) Analysis of convolutional coded direct sequence spread spectrum CDMA system with a BPSK jamming signal. 8th Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunication and Information Techonology (ECTI) Association of Thailand – Conference 2011, ECTI-CON 2011, . Thailand
28) Naku, W., Pinthong, C., Kanprachar, S. (2011) Bandpass transmission characteristics of multimode fibers using Gaussian distribution. ECTI-CON 2011 - 8th Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Association of Thailand - Conference 2011. Thailand
29) Wassana Naku, Chairat Pinthong, snd Surachet Kanprachar. (2011) Characteristics of Multimode Fibers at High Frequency Region using Rayleigh Distribution.. The International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2010.. Hong Kong.
30) Virach Wongpaibool, Surachet Kanprachar, Ken Shaw, and Ira Jacobs (2001) Improvement of Fiber Optic System Performance by Synchronous Phase Modulation and Filtering at the Transmitter. Optics in the Southeast Meeting 2001. South Carolina, USA

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ

1) ปิยะพล เรืองทิพย์ รวีโรจน์ รัตนเดชานาคินทร์ จารุวัฒน์ พัฒน์มณี เศรษฐา ตั้งค้าวานิช ชัยรัตน์ พินทอง และ สุรเชษฐ์ กานต์ประชา (2018) ระบบควบคุมการเพาะปลูกต้นไม้ภายในกระถางต้นไม้แบบอัตโนมัติ. การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10. ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก
2) กฤษฎา สักแก้ว พีระยุทธ ศรีวิเศษ จารุวัฒน์ พัฒน์มณี เศรษฐา ตั้งค้าวานิช ชัยรัตน์ พินทอง และ สุรเชษฐ์ กานต์ประชา (2018) อุปกรณ์ตรวจสอบรถรับส่งเด็กนักเรียนแบบออนไลน์. การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 . ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก
3) จักราวุฒิ กันทะคำ นัฐชัย อรุณประภารัตน์ เศรษฐา ตั้งค้าวานิช สุรเชษฐ์ กานต์ประชา (2018) ระบบเครื่องช่วยฟักไข่ควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ต. การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 . ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก
4) อัศนี ศักดิ์ศิริทานตะวัน เศรษฐา ตั้งค้าวานิช สุรเชษฐ์ กานต์ประชา (2018) ระบบประมาณเวลารถไฟฟ้ารองรับการแสดงสื่อมัลติมิเดียอัจฉริยะ. การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 . ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก
5) อริญชัย ค้าไป อานนท์ อรุณเดช เศรษฐา ตั้งค้าวานิช สุรเชษฐ์ กานต์ประชา (2018) การตรวจสอบความสมบูรณ์ต้นข้าวในแปลงนาโดยใช้โดรน. การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 . ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก
6) พีระพงศ์ ละมูล พุทธคุณ พจนาภรณ์ เศรษฐา ตั้งค้าวานิช สุรเชษฐ์ กานต์ประชา (2018) ระบบตรวจวัดตามเวลาจริงและควบคุมอัจฉริยะสำหรับโรงเรือนเพาะปลูกพืช. การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 . ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก
7) ภานุพล ไตรรัตน์, ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ และ สุรเชษฐ์ กานต์ประชา (2017) การประเมินผลกระทบด้านระดับแรงดันในระบบจำหน่ายแรงดันต่ำที่มีการเชื่อมต่อระบบโฟโตโวลตาอิกจำนวนมาก. นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13. มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
8) สุรเชษฐ์ กานต์ประชา และสมหมาย พิมพ์อูบ (2014) การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลการลงทะเบียนและส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยมะเร็ง เครือข่ายสถานพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์. นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 10. ม.นเรศวร
9) Kanprachar,S.,Ngamroo,I. (2010) Performance of Subcarrier Multiplexing on Multimode Fiber Using Parallel Genetic Algorithm in Designing Suitable Subcarriers. การประชุม นักวิจัย รุ่นใหม่ ..พบ..เมธีวิจัยอาวุโส สกว.. -
blank

- ผลงานบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน
1 งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการออกแบบสำรวจประมวลผล และการจัดทำรายงานสรุป /" การสำรวจความพึงพอใจลูกค้า กฟผ." สุรเชษฐ์ กานต์ประชา 25 เม.ย. 2556 ถึง 
30 ก.ย. 2556
349,200.00 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
2 ดำเนินการออกแบบสำรวจ ประมวลผล และจัดทำรายงานสรุป "การสำรวจความพึงพอใจลูกค้า กฟผ." สุรเชษฐ์ กานต์ประชา 1 ต.ค. 2554 ถึง 
30 ก.ย. 2555
150,000.00 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
3 ดำเนินการออกแบบสำรวจ ประมวลผล และการจัดทำรายงานสรุป "โครงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย" สุรเชษฐ์ กานต์ประชา 26 ก.พ. 2553 ถึง 
16 ธ.ค. 2553
100,000.00 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
4 โครงการฝึกอบรพัฒนาบุคลากร สำนักงาน กสทช.เขต 10 พิษณุโลก สุรเชษฐ์ กานต์ประชา 6 ส.ค. 2555 ถึง 
10 ส.ค. 2555
100,000.00 สำนักงาน กสทช. เขต 10 พิษณุโลก สำนักงาน กสทช. เขต 10 พิษณุโลก
รวม       699,200.00  
 .................................................................................

 ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา )

 19 มกราคม 2563