ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............พนมขวัญ ริยะมงคล.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… ASST. PROF. DR. PANOMKHAWN RIYAMONGKOL…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............ผู้ช่วยศาสตราจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ ...................................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  panomkhawnr@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2542 - 2546 ปริญญาเอก Ph.D. Electrical and Computer Engineering University of Miami
2540 - 2542 ปริญญาโท M.S.E.CE. Electrical and Computer Engineering University of Miami
2535 - 2539 ปริญญาตรี วศ.บ. Electrical Engineering มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

1 กรกฏาคม 2539 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
การประมวลผลภาพ
ปัญญาประดิษฐ์

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2552 - 2552 การบีบอัดคลื่นไฟฟ้าของหัวใจจากคุณลักษณะของกลุ่มรวมคิวอาร์เอส มหาวิทยาลัยนเรศวร 55,000  

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2563 - 2563 การพัฒนาขั้นตอนวิธีการประมวลผลภาพดิจิทัลและซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับการวิเคราะห์ปัญหาจุดต่างดำบนใบหน้า มหาวิทยาลัยนเรศวร 100,000
งบประมาณภายนอก
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2562 - 2563 โครง "Smart Showroom+Virtual Jewelry Try on ระบบออกแบบเครื่องประดับที่ทำงานผ่านเว็บไซต์ในการออกแบบร่วมกันระหว่างลูกค้าและนักออกแบบ และทดลองสวมใส่เครื่องประดับด้วยเทคโนโลยีเออาร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า 1,098,800
2562 - 2563 ความเที่ยงตรงและความสามารถในการทำซ้ำของการประเมินการขยายตัวของทรวงอกด้วยการพัฒนาอุปกรณ์วัดขนาดทรวงอกจากการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีอินเทอร์เนตของสรรสิ่ง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 250,000
2561 - 2562 การวิจัยและพัฒนาเครื่องตรวจความเสี่ยงโรคสมองขาดเลือดชนิดเชื่อมต่อกับโทรศัพท์อัจฉริยะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายอุตสาหกรรม 4,060,000

ผลงานวิจัยเผยแพร่

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

1. Riyamongkol, P., Zhao, W.. 2010. The Hopfield neural network model for solving affine transformation parameters in the correlation method . 2006 IEEE Region 5 Conference. 249-253
2. Belayev, L., Saul, I., Curbelo, K., (...), Zhao, W., Ginsberg, M.D., Riyamongkol, P.. 2003. Experimental intracerebral hemorrhage in the mouse: Histological, behavioral, and hemodynamic characterization of a double-injection model. Stroke. 34 9 2221-2227
3. Riyamongkol, P., Zhao, W., Liu, Y., (...), Busto, R., Ginsberg, M.D.. 2002. Automated registration of laser Doppler perfusion images by an adaptive correlation approach: Application to focal cerebral ischemia in the rat. Journal of Neuroscience Methods. 122 1 79-90
4. Belayev, L., Pinard, E., Nallet, H., (...), Busto, R., Ginsberg, M.D., Riyamongkol, P.. 2002. Albumin therapy of transient focal cerebral ischemia: In vivo analysis of dynamic microvascular responses. Stroke. 33 4 1077-1084

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

1. พนมขวัญ ริยะมงคล. 2008. ระบบการบันทึกวัตถุเคลื่อนที่เวลาจริง. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 3 1 34-41

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ

1) Yonten Jamtsho,Panomkhawn Riyamongkol and Rattapoom Waranusast (2019) Bhutanese License Plate Recognition Using Hu’s Moments and Centroid Difference . The 4th International Conference on Information Technology. ณ Thai-Nichi Institute of Technology กรุงเทพมหานคร
2) Jeerapa Thipakorn, Rattapoom Waranusast, Panomkhawn Riyamongkol (2017) Egg Weight Prediction and Egg Size Classification using Image Processing and Machine Learning. International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology. Phuket Graceland Resort and Spa, Phuket
3) J. Seebamrungsat, S. Praising, and P. Riyamongkol (2014) Fire Detection in the Buildings Using Image Processing. Proceedings of the 2014 Third ICT International Student Project Conference (ICT-ISPC2014). Nakhon Pathom, Thailand, 26-27 March 2014, pp.97-100.
4) C. Tiay, P. Benyaphaichit, and P. Riyamongkol (2014) Flower Recognition SystemBased on Image Processing. Proceedings of the 2014 Third ICT International Student Project Conference (ICT-ISPC2014). Nakhon Pathom, Thailand

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ

1) พงศธร ต่ายทอง, นันทพร บ้านด้วงยาง,รัฐภูมิ วรานุสาสน์ และพนมขวัญ ริยะมงคล (2019) แอปพลิเคชันตรวจจับอาการง่วงนอน. งานประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 15 . มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
2) วศิน วิริภาณ์ประภาส,รัฐภูมิ วรานุสาสน์ และพนมขวัญ ริยะมงคล (2018) พัฒนาขั้นตอนวิธีการวัดความสูงต้นอ้อยด้วยการประมวลผลภาพแบบอัตโนมัติ. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 . มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
3) จีราภา ทิพกรณ์ รัฐภูมิ วรานุสาสน์ พนมขวัญ ริยะมงคล (2018) การระบุไข่ไก่รูปทรงผิดปกติโดยการประมวลผลภาพดิจิทัล. การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์คร้ังที่10. โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว พิษณุโลก
4) ปิยะรัชช์ ธรรมวัฒนกุล พนมขวัญ ริยะมงคล รัฐภูมิวรานุสาสน (2018) การแบ่งชั้นในภาพชั้นวางหนังสือด้วยทิศทางของเกรเดียนต์. การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์คร้ังที่ 10. โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว พิษณุโลก
5) จีราภา ทิพกรณ์ รัฐภูมิ วรานุสาสน์ สิทธิศักด์ิ ทิโน พนมขวัญ ริยะมงคล (2016) อิฐสนุก: ส่วนประสานกับผู้ใช้แบบจับต้องได้สาหรับเสริมการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น It’s Sanook: Tangible User Interface for Basic Computer Programming Learning. การประชุมวิชาการระดับชาติสังคมความรู้และดิจิทัล. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
6) จีราภา ทิพกรณ์ รัฐภูมิ วรานุสาสน์ สิทธิศักดิ์ ทิโน พนมขวัญ ริยะมงคล (2016) อิฐเสนาะ: ของเล่นตัวต่อในส่วนต่อประสานกับผู้ใช้แบบจับต้องได้สำหรับเสริมการเรียนรู้ด้านดนตรี. การประชุมวิชาการระดับชาติสังคมความรู้และดิจิทัลครั้งที่ 2 (2nd Knowledge & Digital Society National Conference). มหาวิทยาลัยศรีปทุม
7) จีราภา ทิพกรณ์, รัฐภูมิ วรานุสาสน์, สุรเดช จิตประไพกุลศาล และ พนมขวัญ ริยะมงคล (2016) การรู้จำพยัญชนะไทยสำหรับการติดต่อกับผู้ใช้ด้วยปากกาเสมือนโดยการประมวลผลภาพดิจิทัล. การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ECTI-CARD 2016 ครั้งที่ 8 . โรงแรมหัวหินแกรนด์โฮเตลแอนด์พลาซ่า อำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
8) จีราภา ทิพกรณ์, รัฐภูมิ วรานุสาสน์, สุรเดช จิตประไพกุลศาล และ พนมขวัญ ริยะมงคลการรู้จำ (2016) ตัวเลขไทยสำหรับการติดต่อกับผู้ใช้ด้วยปากกาเสมือนโดยการประมวลผลภาพดิจิตอล . การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12 . มหาวิทยาลัยนเรศวร
9) จีราภา ทิพกรณ์, รัฐภูมิ วรานุสาสน์, สุรเดช จิตประไพกุลศาล และ พนมขวัญ ริยะมงคล (2016) การรู้จำตัวเลขไทยสาหรับการติดต่อกับผู้ใช้ด้วยปากกาเสมือนโดยการประมวลผลภาพดิจิตอล (Thai numerals recognition for a virtual pen user interface using digital image processing). การประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12. มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิษณุโลก
blank

- ผลงานบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน
1 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยและต่างชาติ พนมขวัญ ริยะมงคล 9 มิ.ย. 2562 ถึง 
22 มิ.ย. 2562
225,000.00 ค่าลงทะเบียนนิสิตต่างชาติจากประเทศมาเลเซียกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
รวม       225,000.00  
 .................................................................................

 ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล )

 27 มกราคม 2563