ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............สมพร เรืองสินชัยวานิช.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… ASSOC. PROF. DR. SOMPORN RUANGSINCHAIWANICH…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............รองศาสตราจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ ...................................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  sompornr@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2544 - 2548 ปริญญาเอก Ph.D. Electrical Engineering The University of Sheffield
2538 - 2541 ปริญญาตรี วศ.บ. ไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

1 พฤษภาคม 2541 - ปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
Electrical Machines Analysis, Finite Element Analysis, Energy Conservation

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2562 - 2562 การพยากรณ์รังสีแสงอาทิตย์ด้วยวิธีปัญญาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 100,000  
2552 - 2553 การวิเคราะห์ผลกระทบของแรงดันแหล่งจ่ายต่อประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร 70,000  
2552 - 2552 วิเคราะห์ความผิดปกติของมอเตอร์ไฟฟ้าขณะทำงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร 150,000  
งบประมาณแผ่นดิน
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2558 - 2558 การพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงด้วยวิธีปัญญาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 240,000  
2555 - 2556 เครื่องดึงกระดูกสันหลังไฟฟ้าด้วยฟัซซีลอจิก มหาวิทยาลัยนเรศวร 271,500  
2554 - 2555 การวินิจฉัยความผิดปกติของอินดักชั่นมอเตอร์ที่ใช้ในกระบวนการสีข้าวของโรงสีข้าว มหาวิทยาลัยนเรศวร 306,000  
งบประมาณภายนอก
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2562 - 2562 การปรับปรุงประสิทธิภาพโรงสีชุมชนตำบลหนองแขมด้วยพีดีซีเอ (PDCA) อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ 300,000  
2560 - 2561 การพัฒนาเตียงและเครื่องไฟฟ้าต้นแบบเพื่อผู้ป่วยบำบัดทางกายภาพ โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0 กลุ่มเรื่องสังคมผู้สูงอายุ 1,450,000  
2553 - 2555 เครื่องควบคุมอุณหภูมิสำหรับทดสอบเรโซเเนนซ์ในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ควบคุมโดยพีไอดี ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น 500,000  
2552 - 2553 ศึกษาและออกแบบโปรแกรมสร้างเมชสำหรับวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนด้วยโครงข่ายประสาทเทียม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 798,900  
2550 - 2551 วิเคราะห์เรโซแนนซ์ ในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์โดยใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ไม่มีข้อมูล 500,000  
2549 - 2550 การวิเคราะห์วัสดุในส่วนประกบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟโดยใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ไม่มีข้อมูล 746,000  

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2555 - 2556 (ชุดโครงการ) การพัฒนาต้นแบบระบบขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร 4,997,560
2552 - 2552 การวิเคราะห์ปัญหาการสั่นสะเทือนในมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 75,000
ปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ

ผลงานวิจัยเผยแพร่

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

1. Karchung, S. Ruangsinchaiwanich. 2019. Open-loop vector control of induction motor with space vector pulse width modulation technique. International Journal of Electrical and Computer Engineering. 19 9 618 - 623
2. Zhu Z. Q., Ruangsinchaiwanich S. , Howe D.. 2006. Synthesis of cogging-torque waveform from analysis of a single stator slot. IEEE Transactions on Industry Applications. 42 3 650-657
3. Zhu Z. Q., Ruangsinchaiwanich S. , Chen Y., Howe D.. 2006. Evaluation of superposition technique for calculating cogging torque in permanent-magnet brushless machines. IEEE Transactions on Magnetics. 42 5 1597-1603
4. Zhu Z. Q., Ruangsinchaiwanich S. , Ishak D., Howe D.. 2005. Analysis of cogging torque in brushless machines having nonuniformly distributed stator slots and stepped rotor magnets. IEEE Transactions on Magnetics. 41 10 3910-3912
5. Zhu Z. Q., Ruangsinchaiwanich S., Schofield N., Howe D.. 2003. Reduction of Cogging Torque in Interior-Magnet Brushless Machines. IEEE Transactions on Magnetics. 39 5 II 3238-3240

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

1. เดือนแรม แพ่งเกี่ยว และ สมพร เรืองสินชัยวานิช. 2018. การปรับพารามิเตอร ของหม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟสด้วยวิธีการทดลองแบบส่วนผสมกลาง (Single Phase Transformer Parameter Modification by Central Composite Design Method). Naresuan University Engineering Journal. 13 2 35 - 43
2. เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฏร์ และ สมพร เรืองสินชัยวานิช. 2018. การตรวจจับและจำแนกความผิดปกติของตัวนำโรเตอร์ในมอเตอร์เหนี่ยวนำ โดยฟัซซีลอจิกและโครงข่ายประสาทเทียม (Detection and Classification of Rotor broken bar Faults in Induction Motor Using Fuzzy Logic and Artificial Neural Networks). Naresuan University Engineering Journal. 13 2 44 - 53
3. เดือนแรม แพ่งเกี่ยว, สมพร เรืองสินชัยวานิช. 2018. การปรับพารามิเตอร์อย่างเหมาะสมของหม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟสด้วยวิธีการทดลองแบบส่วนผสมกลาง . วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร. 13 2
4. K. Kraikitrat,S. Pengpraderm, S. Ruangsinchaiwanich . 2018. Detection and Classification of Induction Motor Faults Using Feed-Forward Backpropagation Network. วารสาร สหวิทยาการไทย. 13 4
5. เดือนแรม แพ่งเกี่ยว,สิทธิพงษ์ เพ็งประเดิม,ปิยดนัย ภาชนะพรรณ,สมพร เรืองสินชัยวานิช. 2017. การประมาณค่าพารามิเตอร์หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟสเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยวิธีเชิงพันธุกรรม. เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า (eenet-jounal). 1 1 20-23
6. สิทธิพงษ์ เพ็งประเดิม, เดือนแรม แพ่งเกี่ยว,อัครพันธ์ วงศ์กังแห, สมพร เรืองสินชัยวานิช . 2017. การควบคุมกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟของมอเตอร์ซิงโครนัสด้วยตัวควบคุมแบบพีไอ. เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า (eenet-jounal). 1 1 15-19
7. เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฏร์, เดือนแรม แพ่งเกี่ยว, บุญญฤทธิ์ วังงอน และ สมพร เรืองสินชัยวานิช . 2017. การจำแนกความผิดปกติของตัวนำโรเตอร์ในมอเตอร์เหนี่ยวนำโดยโครงข่ายประสาทเทียมแบบป้อนไปข้างหน้าแบบหลายชั้น. เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า (eenet-jounal) . 2 1 36-39
8. S. Pengpraderm, K. Kraikitrat and S. Ruangsinchaiwanich. 2017. Automatic Control of Synchronous Motor using PI Controller for Improving Power Factor . วารสาร สหวิทยาการไทย. 12 5 35-41
9. บุญญฤทธิ์ วังงอน, ณัฐพล สิทธิศรีจันทร์, กิตติศักดิ์ ไชยนา, สุชิน คนดี, ธีรวัฒน์ แก้วเขียว, เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฎร์, สมพร เรืองสินชัยวานิช . 2015. วิเคราะห์ความเสียหายของมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส ด้วยวิธีตรวจวัดความร้อนและวัญญาณกระแสสเตเตอร์ . วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, (NUEJ). 10 2 1-7
10. บุญญฤทธิ์ วังงอน, สมพร เรืองสินชัยวานิช. 2013. การศึกษาและวิเคราะห์สมถรรนะขอมอเตอร์เหนี่ยวนำ 18.5 กิโลวัตต์ด้วยแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์. วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (NUEJ). 8 1 30-36
11. สิทธิ์พงษ์ เพ็งประเดิม, สมพร เรืองสินชัยวานิช. 2012. การควบคุมอุณหภูมิความเย็นด้วยตัวควบคุมแบบ พีไอดี. วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (NUEJ). 7 1 17-22
12. เดือนแรม แพ่งเกี่ยว, สมลักษณ์ วรรณฤมล, สมพร เรืองสินชัยวานิช. 2012. การออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์. วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, (NUEJ). 7 1 23-28
13. คณาธิป แก้วกุลศรี, สมพร เรืองสินชัยวานิช. 2012. ศึกษาการสั่นสะเทือนในมอเตอร์เหนี่ยวนำด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์. วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, (NUEJ). 7 1 29-36
14. เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฎร์, สมพร เรืองสินชัยวานิช , สิทธิโชค ผูกพันธุ์. 2011. การศึกษาผลกระทบของรูปทรงโรเตอร์ ในมอเตอร์เหนี่ยวนำต่อความถี่ธรรมชาติด้วยแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์. วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, (NUEJ). 6 1 12-19
15. Somporn Ruangsinchaiwanich, S. Intachai, and M. Inphou . 2008. The finite element analysis of factors affecting deformation of solder bumps . Asia-Pacific Journal of Science and Technology. 13 3 317-322
16. Somporn Ruangsinchaiwanich, Suchada Intachai, and M. Inphou . 2008. The finite element analysis of influence of heat transfer on material components of solder bumps . Asia-Pacific Journal of Science and Technology. 13 4 484-488

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ

1) Karchung and S. Ruangsinchaiwanich (2019) Performance Evaluation of Sensorless Vector Controlled Induction Motor with Fuzzy-based Rotor-Flux MRAS . 2nd International Conference on Computational Intelligence and Intelligent Systems (CIIS 2019). Bangkok, Thailand
2) Kreangsuk Kraikitrat and Somporn Ruangsinchaiwanich (2019) Analysis of Permanent Magnet Synchronous Generators by Finite Element Method. 10th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference. Sakon Nakhon, Thailand
3) Bunyarit Wangngon and Somporn Ruangsinchaiwanich (2019) Performance Improvements in Small Rice Mill based on PDCA Method . 10th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference. Sakon Nakhon, Thailand
4) Kantaphon Lonphan and Somporn Ruangsinchaiwanich (2019) Analysis of Brushed DC Motor in Electric Vehicle by Finite Element Method . 10th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference. Sakon Nakhon, Thailand
5) Karchung, S. Ruangsinchaiwanich (2019) Open-loop vector control of induction motor with space vector pulse width modulation technique. International Conference on Electronics and Mechanical System 2019 . Tokyo,Japan
6) Pengpraderm S., Kraikitrat K., Ruangsinchaiwanich S. (2016) Automatic Control of Synchronous Motor using PI Controller for Improving Power Factor. The International Conference of “Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals”. Bangkok, Thailand
7) Kraikitrat K., Pengpraderm S.,Ruangsinchaiwanich S. (2016) Detection and Classification of Induction Motor Faults Using Feed-Forward Backpropagation Network. The International Conference of “Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals”. Bangkok, Thailand
8) Pengpraderm S., Ruangsinchaiwanich S. (2016) Automatic control of synchronous motor using artificial neural network and adaptive PI for improving power factor. 19th International Conference Electrical Machines and Systems (ICEMS 2016). Chiba, Japan
9) Phangkeio D., Ruangsinchaiwanich S. (2016) Optimization of three-phase transformer design using adaptive genetic algorithm. 19th International Conference Electrical Machines and Systems (ICEMS 2016). Chiba, Japan
10) Phaengkieo D., Ruangsinchaiwanich S. (2015) Design optimization of electrical transformer using artificial intelligence techniques. 18th International Conference on Electrical Machines and Systems, (ICEMS 2015). Pattaya,Thailand
11) Pengpraderm S., Ruangsinchaiwanich S. (2014) DC motor control based on artificial neural network and adaptive PI. 17th International Conference on Electrical Machines and Systems, (ICEMS 2014). Hangxhou,China
12) Phangkeio D., Ruangsinchaiwanich S. (2014) Design optimization of electrical transformer using gentic algorithm. 17th International Conference on Electrical Machines and Systems, (ICEMS 2014). Hangzhou, China
13) Wangngon B., Sittisrijan N., Ruangsinchaiwanich S. (2014) Fault detection technique for identifying broken rotor bars by artiricial neural network method. 17th International Conference on Electrical Machines and Systems, (ICEMS 2014). Hangzhou, China
14) Sittisrijan N., Wangngon B., Ruangsinchaiwanich S. (2014) Synthesis of stator current waveform of inverter-fed induction motor with broken bar conditions. 17th International Conference on Electrical Machines and Systems, (ICEMS 2014). Hangzhou, China
15) Phaengkieo S., Somlak W. , Ruangsinchaiwanich S. (2013) Transformer design by finite element method with DOE algorithm. 16th internationat conference on electrical machines and systems, (ICEMS 2013). Busan, South Korea
16) Wangngon S., Ruangsinchaiwanich S. (2013) Multiple fault detection technique for identifying broken rotor bar. 16th internationat conference on electrical machines and systems, (ICEMS 2013). Busan, South Korea
17) Sittisrijan N., Ruangsinchaiwanich S. (2013) Synthesis of stator current waveform of iduction with broken bar conditions. 16th internationat conference on electrical machines and systems (ICEMS 2013). Busan, South Korea
18) Pangpradem S., Rungsinchaiwanich S. (2012) The application of fuzzy self-tuning PID control algorithm for temperature chamber. International Conference on Software Technology and Engineer, (ICSTE 2012). Phuket, Thailand
19) Kraikitrat K. , Ruangsinchaiwanich S. (2011) Thermal effect of unbalanced voltage conditions in induction motor by FEM. 14th International Conference on Electrical Machines and Systems, (ICEMS 2011). Beijing, China
20) Sittisrijan N., Ruangsinchaiwanich S. (2011) Analysis of stator current waveforms of industion motor with broken bar conditions. 14th International conference on eletrical machines and systems, (ICEMS 2011) . Beijing, China
21) Kraikitrat K., Ruangsinchaiwanich S. (2011) Thermal effect of unbalance voltage conditions in industrions motor by FEM. 14th International conference on eletrical machines and systems, (ICEMS 2011). Beijing, China
22) Srasuay K., Chumthong A., Ruangsinchaiwanich S. (2010) Mesh genration of FEM by ANN on iron-core transformer. 13th International conference on eletrical machines and systems, (ICEMS 2010) . Incheon, South Korea
23) Srikomkham P., Ruangsinchaiwanich S. (2010) Optimal rotor design of a PSC Motor using Taguchi method and FEM. 13th International conference on eletrical machines and systems, (ICEMS 2010) . Incheon, South Korea
24) Sittisrijan N., Ruangsinchaiwanich S. (2010) Investigation of the broken bar effect on the squirrel cage induction motor by FEM. 13th International Conference on Electrical Machines and Systems, (ICEMS 2010). Incheon, South Korea
25) Ruangsinchaiwanich S., Phanphanit S. (2009) Influence of damper position on multi-arm actuator resonance in HDD. 12th International Conference on Electrical Machines and Systems, (ICEMS 2009). Tokyo, Japan
26) Ruangsinchaiwanich, S. , Nakem, P., Intachai, S. (2008) Analysis of solder bump position affecting stress performance by the finite element method. IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference (VPPC 2008). Habin, China
27) Ruangsinchaiwanich S. , Intachai S., Nakem P. (2008) Surface tension analysis affecting deformation of solder bumps. IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference (VPPC 2008) . Harbin, China
28) Ruangsinchaiwanich S. , Zhu Z.Q., Howe D. (2005) Influence of magnet shape on cogging torque and back-emf waveform in permanent magnet machines. 8th International Conference on Electrical Machines and Systems, (ICEMS 2005). Ninjing, China
29) Zhu Z. Q., Ruangsinchaiwanich S. , Ishak D., Howe D. (2005) Analysis of cogging torque in brushless machines having non-uniformly distributed stator slots and stepped rotor magnets. IEEE International Magnetics Conference (INTERMAG ASIA 2005). Nagoya, Japan
30) Zhu Z. Q. , Ruangsinchaiwanich S. , Howe D. (2004) Synthesis of cogging torque in permanent magnet machines by superposition. Second International Conference on Power Electronics, Machines and Drives, (PEMD 2004). University of Edinburgh, UK
31) Zhu, Z.Q., Ruangsinchaiwanich, S. , Schofield, N., Howe, D. (2003) Reduction of cogging torque in interior-magnet brushless machines . IEEE International Magnetics Conference (Intermag 2003). Boston, USA

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ

1) สิทธิพงษ์ เพ็งประเดิม, เดือนแรม แพ่งเกี่ยว, อัครพันธ์ วงศ์กังแห, สมพร เรืองสินชัยวานิช (2017) การควบคุมกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟของมอเตอร์ซิงโครนัสด้วยตัวควบคุมแบบพีไอ. การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (EENET 9). โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
2) เดือนแรม แพ่งเกี่ยว, สิทธิพงษ์ เพ็งประเดิม, ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์, สมพร เรืองสินชัยวานิช (2017) การประมาณค่าพารามิเตอร์หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟสเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยวิธีเชิงพันธุกรรม. การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (EENET 9). โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
3) เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฏร์, เดือนแรม แพ่งเกี่ยว, บุญญฤทธิ์ วังงอน, สมพร เรืองสินชัยวานิช (2017) การจำแนกความผิดปกติของตัวนำโรเตอร์ในมอเตอร์เหนี่ยวนำโดยโครงข่ายประสาทเทียมแบบป้อนไปข้างหน้าแบบหลายชั้น. การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (EENET 9). โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
4) เดือนแรม แพ่งเกี่ยว, ภูษิต ขำน้อย, สมพร เรืองสินชัยวานิช (2017) การประยุกต์การออกแบบการทดลองสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าความถี่สูง. การประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3". ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
5) กิตติศักดิ์ คงสีไพร, เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฏร์, สมพร เรืองสินชัยวานิช (2017) การพยากรณ์การใช้พลังงานไฟฟ้าโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเชิงเส้น. การประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3". ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
6) เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฏร์, กิตติศักดิ์ คงศรีไพร, พนัส นัถฤทธิ์, สมพร เรืองสินชัยวานิช (2017) การตรวจจับและจำแนกความผิดพร่องของตัวนำโรเตอร์ในมอเตอร์เหนี่ยวนำโดยตรรกศาสตร์คลุมเครือ. การประชุมวิชาการระดับชาติ "พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3". ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
7) เดือนแรม แพ่งเกี่ยว, สมพร เรืองสินชัยวานิช (2016) การปรับพารามิเตอร์อย่างเหมาะสมของหม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟสด้วยวิธีการทดลองแบบส่วนผสมกลาง. การประชุมวิชาการผลงานระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (The 38th National Graduate Research Conference). มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก
8) บุญญฤทธิ์ วังงอน, ณัฐพล สิทธิศรีจันทร์, กิตติศักดิ์ ไชยนา, เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฏร์, สมพร เรืองสินชัยวานิช (2015) วิเคราะห์ความเสียหายของมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส ด้วยวิธีตรวจวัดอุณหภูมิและสัญญาณกระแสสเตเตอร์. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชมงคล ครั้งที่ 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, นครราชสีมา
9) สิทธิพงษ์ เพ็งประเดิม, สมพร เรืองสินชัยวานิช (2015) การควบคุมอุณหภูมิภายในตู้ทำความเย็นโดยใช้ขดลวดความร้อนร่วมกับระบบทำความเย็น. การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 4. มหาวิทยาลัยพะเยา, พะเยา
10) สิทธิพงษ์ เพ็งประเดิม,สมพร เรืองสินชัยวานิช,ไอลดา ทองสันทัด และ ณัฐพล สิทธิศรีจันทร์ (2014) การศึกษาและการเปรียบเทียบการใช้งานพลังงานไฟฟ้าในการสร้างแรงบิดของมอเตอร์ไฟฟ้า. การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 6. ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ จ.เชียงใหม่
11) ณัฐพล สิทธิศรีจันทร์, ผศ.ดร.สมพร เรืองสินชัยวานิช ,และ สิทธิพงษ์ เพ็งประเดิม (2014) การวินิจฉัยความผิดปกติตัวนำโรเตอร์แตกของอินดักชั่นมอเตอร์โดยใช้สเปคตรัมกระแสสเตเตอร์เพื่อลดการสูญเสีญของกำลังไฟฟ้า. การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 6 (ECTI-CARD 6) การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้โลกมีสันติสุข. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ, เชียงใหม่
12) สิทธิพงษ์ เพ็งประเดิม, ณัฐพล สิทธิศรีจันทร์, และ สมพร เรืองสินชัยวานิช (2014) การออกแบบตัวควบคุมพีไอดีสำหรับตู้ควบคุมอุณหภูมิ. การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 (EENET 6). มาริไทม์ ปาร์คแอนสปารีสอร์ท, กระบี่
13) Ruangsinchaiwanich S. , Khongseephai K. (2009) Investigation of transformer performance by the finite element method. 12th International Conference on Electrical Machines and Systems, (ICEMS 2009) . Tokyo, Japan

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทตำรา

ที่ ชื่อ ชื่อตำรา วันที่ตีพิมพ์ รายละเอียด หมายเหตุ
1 สมพร เรืองสินชัยวานิช การประมาณผลประหยัดสำหรับการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า  2017-10-01 สำนักพิมพ์ บริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ISBN : 978-616-440-867-8   
blank

- ผลงานบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน
1 โครงการแนะนำเชิงลึกเทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย สมพร เรืองสินชัยวานิช 15 ม.ค. 2556 ถึง 
31 ก.ค. 2556
246,400.00 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2 โครงการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม รุ่นที่ 8 (TEM 8) สมพร เรืองสินชัยวานิช 9 ธ.ค. 2552 ถึง 
17 ส.ค. 2553
384,000.00 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3
รวม       630,400.00  
 .................................................................................

 ( รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร เรืองสินชัยวานิช )

 19 มกราคม 2563