ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............ชัยรัตน์ พินทอง.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… DR. CHAIRAT PINTHONG…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............อาจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ ...................................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  chairatp@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2543 - 2548 ปริญญาเอก Ph.D. Electrical Engineering New Jersey
2536 - 2540 ปริญญาโท M.Eng. Electrical Engineering จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2531 - 2535 ปริญญาตรี วศ.บ. Electrical Engineering ม.เชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

28 ธันวาคม 2541 - ปัจจุบัน

อาจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
......

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2553 - 2554 การวิเคราะห์ความไม่ต่อเนื่องแบบเรียวในท่อนำคลื่นไดอิเล็กตริกแบบระนาบ มหาวิทยาลัยนเรศวร 80,000  

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2555 - 2556 การวิเคราะห์ผลตอบสนองทางความถี่เชิงขนาดของใยแก้วนำแสงประเภทหลายโหมด ณ ย่านความถี่สูง โดยอาศัยการหน่วงเวลาของแต่ละโหมดที่มีการแจกแจงทางสถิติแบบเกาส์เซียน มหาวิทยาลัยนเรศวร 180,000
ปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ

ผลงานวิจัยเผยแพร่

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

1. Authors of DocumentBenprom, P., Pinthong, C., Kanprachar, S.. 2011. Analysis of convolutional coded direct sequence spread spectrum CDMA system with a BPSK jamming signal. ECTI-CON 2011 - 8th Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Association of Thailand - Conference 2011. 268-271
2. Naku, W., Pinthong, C., Kanprachar, S.. 2011. Bandpass transmission characteristics of multimode fibers using Gaussian distribution . ECTI-CON 2011 - 8th Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Association of Thailand - Conference 2011. 308-311
3. Naku, W., Pinthong, C., Kanprachar, S.. 2011. Characteristics of multimode fibers at high frequency region using rayleigh distribution . IMECS 2011 - International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2011. 1 619-623
4. Whitman, G.M., Pinthong, C., Chen, W.-Y., Schwering, F.K.. 2006. Rigorous TE solution to the dielectric wedge antenna fed by a slab waveguide. IEEE Transactions on Antennas and Propagation. 54 1 101-113
5. Whitman, G.M., Pinthong, C., Triolo, A.A., Schwering, F.K.. 2006. An approximate but accurate analysis of the dielectric wedge antenna fed by a slab waveguide using the local mode theory and Schelkunoff equivalence principle. IEEE Transactions on Antennas and Propagation. 54 4 1111-1121

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ

1) S. Niratisai, C. Pinthong, and S. Kanprachar (2018) Effects of Increasing Background to Foreground Ratio in Food Image Recognition. The 21st International Symposium on Wireless Personal Multimedia Communications (WPMC 2018). Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand
2) S. Tangkawanit, C. Pinthong, and S. Kanprachar (2018) Development of Gunfire Sound Classification System with a Smartphone using ANN. The 3rd Internation Conference on Digtial Arts, Media, and Technology (iCDAMT 2018). Chiang Rai, Thailand
3) J. Patmanee, C. Pinthong, and S. Kanprachar (2018) Performance of Linear Block Code with Subcarrier Multiplexing System on a Multimode Fiber using Low Frequency Passbands. ECTI-NCON 2018. Chiang Rai, Thailand
4) J. Patmanee, C. Pinthong, and S. Kanprachar (2017) BER Performance of Multimode Fiber Low-Frequency Passbands in Subcarrier Multiplexing Transmission. The 3rd International Conference on Photonics Solutions (ICPS 2017). Pattaya, Chonburi, Thailand
5) J. Patmanee, C.Pinthong, and S. Kanprachar (2017) Performance of Subcarrier Multiplexing Transmission over Multimode Fiber at Low-Frequency Passbands. The 8th International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2017). Bangsaen Heritage Hotel, Chonburi, Thailand
6) Pinthong, C. , Kanprachar, S. (2011) Analysis of the tapered discontinuity in a planar dielectric waveguide . 8th Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Association of Thailand - Conference 2011, ECTI-CON 2011;. Khon Kaen

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ

1) ปิยะพล เรืองทิพย์ รวีโรจน์ รัตนเดชานาคินทร์ จารุวัฒน์ พัฒน์มณี เศรษฐา ตั้งค้าวานิช ชัยรัตน์ พินทอง และ สุรเชษฐ์ กานต์ประชา (2018) ระบบควบคุมการเพาะปลูกต้นไม้ภายในกระถางต้นไม้แบบอัตโนมัติ. การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10. ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก
2) กฤษฎา สักแก้ว พีระยุทธ ศรีวิเศษ จารุวัฒน์ พัฒน์มณี เศรษฐา ตั้งค้าวานิช ชัยรัตน์ พินทอง และ สุรเชษฐ์ กานต์ประชา (2018) อุปกรณ์ตรวจสอบรถรับส่งเด็กนักเรียนแบบออนไลน์. การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 . ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก
blank
 .................................................................................

 ( ดร.ชัยรัตน์ พินทอง )

 27 มกราคม 2563