ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............สันติ อโหสิ.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… …………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............นักวิชาการโสตทัศนศึกษา.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ .................-..................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  santia@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2540 - 2542 ปริญญาโท กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา ม.นเรศวร
2529 - 2531 ปริญญาตรี คบ. อุตสาหกรรมศิลป์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

9 ธันวาคม 2537 - ปัจจุบัน

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
- งานด้านวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา
- งานผลิตและสำเนาโสตทัศนศึกษา
- การสาธิต,แนะนำวิธีการ,ให้คำปรึกษการแก้ปัญหาในด้านการใช้อุปกรณ์สื่อโสตฯ
- การจัดเตรียมห้องเรียน,ห้องประชุม
- การทำประวัติครุภัณฑ์,ทำบัญชีควบคุม,บำรุงรักษา,ซ่อมแซมอุปกรณ์สื่อโสตฯ
- การเก็บรวบรวมสถิติการใช้งานวัสดุ,ครุภัณฑ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์และวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านธุรการ
- ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 6 รายการ
- ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 17 รายการ
- ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 5 รายการ
- ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 7 รายการ
- ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 6 รายการ
- ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 31 รายการ
- ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2555 จำนวน 12 รายการ
- ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2554 จำนวน 3 รายการ
- ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2551 จำนวน 30 รายการ
- ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2548 จำนวน 70 รายการ

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

ปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
 .................................................................................

 ( นายสันติ อโหสิ )

 27 มกราคม 2563