ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............รัฐภูมิ วรานุสาสน์.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… LECTURER. RATTAPOOM WARANUSAST…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............อาจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ ...................................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  rattapoomw@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2546 - 2548 ปริญญาโท M.Eng. Computer Science AIT
2537 - 2540 ปริญญาตรี วศ.บ. Computer Engineering จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

1 มิถุนายน 2541 - ปัจจุบัน

อาจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
Digital Image Processing, Computer Vision, Human-Computer Interaction, Artificial Intelligence, Computer Graphics

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2563 - 2563 การพัฒนาขั้นตอนวิธีการประมวลผลภาพดิจิทัลและซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับการวิเคราะห์ปัญหาจุดต่างดำบนใบหน้า มหาวิทยาลัยนเรศวร 100,000  
งบประมาณภายนอก
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2561 - 2561 การพัฒนาระบบความจริงเสมือนภายในบ้านสำหรับผู้สูงอายุใช้เก้าอี้เข็น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล โครงการ Innovation Hub - Ageing Society 820,000  

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2563 - 2563 การพัฒนาต้นแบบไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติโดยใช้ระบบตรวจสอบป้ายทะเบียนยานพาหนะ มหาวิทยาลัยนเรศวร 50,000
2546 - 2546 การตรวจสอบลายนิ้วมือ มหาวิทยาลัยนเรศวร 50,000
งบประมาณภายนอก
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2562 - 2563 โครง "Smart Showroom+Virtual Jewelry Try on ระบบออกแบบเครื่องประดับที่ทำงานผ่านเว็บไซต์ในการออกแบบร่วมกันระหว่างลูกค้าและนักออกแบบ และทดลองสวมใส่เครื่องประดับด้วยเทคโนโลยีเออาร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า 1,098,800
2561 - 2562 การวิจัยและพัฒนาเครื่องตรวจความเสี่ยงโรคสมองขาดเลือดชนิดเชื่อมต่อกับโทรศัพท์อัจฉริยะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายอุตสาหกรรม 4,060,000

ผลงานวิจัยเผยแพร่

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

1. Waranusast, R., Haddawy, P., Dailey, M. . 2009. Segmentation of text and non-text in on-line handwritten patient record based on spatio-temporal analysis. Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics). 5651 LNAI 345-354
2. Waranusast, R.. 2007. Perceptual-based region extraction from hand drawn sketches. Proceedings of the 3rd IASTED International Conference on Advances in Computer Science and Technology, ACST 2007. 222-227

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

1. ปณตศม เง่ายุธากร, ปนดา เตชทรัพย์อมร, รัฐภูมิ วรานุสาสน์, กัลยารัตน์ กองปัญญา, จารุวรรณ มีเพียร, ภัทรียา เสรีสันติวงศ์ และ ศศิธร ฉิมบรรเทิง. 2018. ประสิทธิผลของการใช้ซอฟต์แวร์กระตุ้นการกะพริบตาในผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีอาการตาแห้ง. จักษุเวชสาร. 32 1 1-12

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ

1) Yonten Jamtsho,Panomkhawn Riyamongkol and Rattapoom Waranusast (2019) Bhutanese License Plate Recognition Using Hu’s Moments and Centroid Difference . The 4th International Conference on Information Technology. ณ Thai-Nichi Institute of Technology กรุงเทพมหานคร
2) Jeerapa Thipakorn, Rattapoom Waranusast, Panomkhawn Riyamongkol (2017) Egg Weight Prediction and Egg Size Classification using Image Processing and Machine Learning. International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology. Phuket Graceland Resort and Spa, Phuket
3) C. Khampachua, C. Wongrajit, R. Waranusast, P. Pattanathaburt (2016) Wrist-mounted Smartphone-based Navigation Device for Visually Impaired People Using Ultrasonic Sensing. The 2016 5th ICT International Student Project Conference (ICT-ISPC 2016). Faculty of ICT, Mahidol University, Nakornpathom
4) R. Waranusast, P. Intayod, D. Makhod (2016) Egg Size Classification on Android Mobile Devices Using Image Processing and Machine Learning. The 2016 5th ICT International Student Project Conference (ICT-ISPC 2016). Faculty of ICT, Mahidol University, Nakornpathom, Thailand
5) Phakpoom Visittrakoon, Wantakarn Nhewbang, Kantapon Jenjob, Rattapoom Waranusast, Pattanawadee Pattanathaburt (2015) nuVision: A Mobility Aid for the Navigation of Visually Impaired People using Depth Information. The 2015 Fourth ICT International Student Project Conference. Dept. of Computer and Information Sciences, Faculty of Engineering, Tokyo University of Agriculture and Technology (TUAT), Tokyo, Japan
6) C. Pinkaew, and R. Waranusast (2014) Interactive Tangible Word Game. Proceedings of the 2014 Third ICT International Student Project Conference (ICT-ISPC2014). Nakhon Pathom, Thailand, 26-27 March 2014, pp.53-56.
7) W. Phetphoung, N. Kittimeteeworakul, and R. Waranusast (2014) Automatic Sushi Classification from Images Using Color Histograms and Shape Properties. Proceedings of the 2014 Third ICT International Student Project Conference (ICT-ISPC2014). Nakhon Pathom, Thailand
8) R. Waranusast, V. Timtong, N. Bundon and C. Tangnoi (2014) A Computer Vision Approach for Detection and Counting of Motorcycle Riders in University Campus. Proc. of The 2014 International Electrical Engineering Congress (IEECON2014). Pattaya, Thailand, 19-21 March 2014. 2014 (C) IEEE. 978-1-4799-3174-3/14.
9) Rattapoom Waranusast,Arin Bang-ngoen, and Jeerapa Thipakorn. (2013) Interactive Tangible User Interface for Music Learning. The 28th International Conference on Image and Vision Computing New Zealand(IVCNZ 2013). ประเทศนิวซีแลนด์
10) Arin Bang-ngoen,Jeerapa Thipakorn, and Rattapoom Waranusast (2013) µSurface : A Tangible Interactive Music Score Editor Surface. Proceedings of the 2013 Second ICT International Student Project Conference (ICT-ISPC2013). Pathom,Thailand
11) Chainarong Tangnoi, Nannaphat Bundon,Vasan Timtong, and Rattapoom Waranusast (2013) A Motorcycle Safety Helmet Detection System Using KNN Classifier. Proceedings of the 2013 Second ICT International Student Project Conference (ICT-ISPC2013). Pathom,Thailand.
12) Pharkpum Kowwannasri,Arpaporn Panpet, and Rattapoom Waranusast (2013) Machine Learning Techniques for SET Index Prediction. Proceedings of the 2013 Second ICT International Student Project Conference (ICT-ISPC2013). Nakhon Pathom, Thailand

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ

1) พงศธร ต่ายทอง, นันทพร บ้านด้วงยาง,รัฐภูมิ วรานุสาสน์ และพนมขวัญ ริยะมงคล (2019) แอปพลิเคชันตรวจจับอาการง่วงนอน. งานประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 15 . มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
2) วศิน วิริภาณ์ประภาส,รัฐภูมิ วรานุสาสน์ และพนมขวัญ ริยะมงคล (2018) พัฒนาขั้นตอนวิธีการวัดความสูงต้นอ้อยด้วยการประมวลผลภาพแบบอัตโนมัติ. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 . มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
3) จีราภา ทิพกรณ์ รัฐภูมิ วรานุสาสน์ พนมขวัญ ริยะมงคล (2018) การระบุไข่ไก่รูปทรงผิดปกติโดยการประมวลผลภาพดิจิทัล. การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์คร้ังที่10. โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว พิษณุโลก
4) ปิยะรัชช์ ธรรมวัฒนกุล พนมขวัญ ริยะมงคล รัฐภูมิวรานุสาสน (2018) การแบ่งชั้นในภาพชั้นวางหนังสือด้วยทิศทางของเกรเดียนต์. การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์คร้ังที่ 10. โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว พิษณุโลก
5) รัฐภูมิ วรานุสาสน์ ปิยะรัชช์ ธรรมวัฒนกุล สิทธิศักดิ์ ทิโน ชวลิต ดวงอุทา ลินดา อินทราลักษณ์ (2017) การพัฒนาเครื่องจําลองความจริงเสมือนต้นทุนต่ำสําหรับผู้ใช้เก้าอี้เข็น. การประชุมวิชาการระดับชาติสังคมความรู้และดิจิทัลครั้งที่ 3 (3rd Knowledge & Digital Society National Conference). มหาวิทยาลัยนเรศวร
6) จีราภา ทิพกรณ์ รัฐภูมิ วรานุสาสน์ สิทธิศักดิ์ ทิโน พนมขวัญ ริยะมงคล (2016) อิฐเสนาะ: ของเล่นตัวต่อในส่วนต่อประสานกับผู้ใช้แบบจับต้องได้สำหรับเสริมการเรียนรู้ด้านดนตรี. การประชุมวิชาการระดับชาติสังคมความรู้และดิจิทัลครั้งที่ 2 (2nd Knowledge & Digital Society National Conference). มหาวิทยาลัยศรีปทุม
7) จีราภา ทิพกรณ์, รัฐภูมิ วรานุสาสน์, สุรเดช จิตประไพกุลศาล และ พนมขวัญ ริยะมงคล (2016) การรู้จำพยัญชนะไทยสำหรับการติดต่อกับผู้ใช้ด้วยปากกาเสมือนโดยการประมวลผลภาพดิจิทัล. การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ECTI-CARD 2016 ครั้งที่ 8 . โรงแรมหัวหินแกรนด์โฮเตลแอนด์พลาซ่า อำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
8) รัฐภูมิ วรานุสาสน์, สิทธิศักดิ์ ทิโน และ ศราวุธ เทียนคำ (2016) การใช้ท่าทางควบคุมอากาศยานปีกหมุนไร้คนขับแบบสี่ใบพัดด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ . การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ECTI-CARD 2016 ครั้งที่ 8 . โรงแรมหัวหินแกรนด์โฮเตลแอนด์พลาซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
9) มงคลชัย รุ่งเรือง สรวิศ สุขชาวนา คมสัน สุขมี รัฐภูมิ วรานุสาสน์ สุเมธ เหมะวัฒนะชัย (2016) การพัฒนาระบบควบคุมห้องอัจฉริยะสั่งการด้วยเสียง. การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12. มหาวิทยาลัยนเรศวร
10) จีราภา ทิพกรณ์, รัฐภูมิ วรานุสาสน์, สุรเดช จิตประไพกุลศาล และ พนมขวัญ ริยะมงคลการรู้จำ (2016) ตัวเลขไทยสำหรับการติดต่อกับผู้ใช้ด้วยปากกาเสมือนโดยการประมวลผลภาพดิจิตอล . การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12 . มหาวิทยาลัยนเรศวร
11) จีราภา ทิพกรณ์, รัฐภูมิ วรานุสาสน์, สุรเดช จิตประไพกุลศาล และ พนมขวัญ ริยะมงคล (2016) การรู้จำตัวเลขไทยสาหรับการติดต่อกับผู้ใช้ด้วยปากกาเสมือนโดยการประมวลผลภาพดิจิตอล (Thai numerals recognition for a virtual pen user interface using digital image processing). การประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12. มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิษณุโลก
12) อศิรา เปรมเกิด, นที เรืองเจริญ, เมธาพร เหรียญทอง และ รัฐภูมิ วรานุสาสน์ (2014) การนับจำนวนผู้ขับขี่และนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ด้วยภาพโดยใช้คุณลักษณะคล้ายฮาร์ . เอกสารประกอบการประชุมวิชาการการประชุมวิชาการ “นเรศวรวิจัย” คร้ังที่ 10. มหาวิทยาลัยนเรศวร
13) R. Waranusast, P. Pattanathaburt, N. Bundon, V. Timtong and C. Tangnoi (2013) Machine Vision Techniques for Motorcycle Safety Helmet Detection. 28th International Conference on Image and Vision Computing New Zealand (IVCNZ 2013) . Victoria University, Wellington
blank

- ผลงานบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน
1 โครงการวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศกลางและฐานข้อมูล 13 หลักของกลุ่มเป้าหมายกองทุนเพื่อความเสมอนภาคทางการศึกษา รัฐภูมิ วรานุสาสน์ 1 ก.ค. 2562 ถึง 
31 ม.ค. 2563
7,000,000.00 สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ)
รวม       7,000,000.00  
 .................................................................................

 ( อาจารย์รัฐภูมิ วรานุสาสน์ )

 27 มกราคม 2563