ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............สรัณกร เหมะวิบูลย์.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… ASST. PROF. DR. SARANAGON HEMAVIBOOL…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............ผู้ช่วยศาสตราจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ .................-..................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  saranagonh@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- ปริญญาเอก Ph.D.(Structural Engineering) University of Leeds
- ปริญญาโท M.Eng (Structural Engineering) Asian Institute of Technology
- ปริญญาตรี B.Eng (Civil Engineering) Chiang Mai University

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

22 มกราคม 2540 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
Microstructure of the cementitious materials and their relationship with the engineering properties,
Fiber reinforced concrete, Early-age cracking of concrete, Use of waste materials in concrete

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

งบประมาณแผ่นดิน
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2560 - 2560 การศึกษาความสามารถในการยืดตัวจากแรงดึงของคอนกรีตบ่มภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร 338,000  
2560 - 2560 การศึกษาผลของมวลรวมหยาบที่มีต่อพฤติกรรมการหดตัวของคอนกรีต มหาวิทยาลัยนเรศวร 352,000  
2558 - 2558 การศึกษาพฤติกรรมการแตกร้าวของคอนกรีตที่ถูกยึดรั้งการหดตัวด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 280,000  
2557 - 2557 การศึกษาผลของสารเคมีผสมเพื่อต่อการหดตัวของคอนกรีต มหาวิทยาลัยนเรศวร 303,300  
2556 - 2557 การศึกษาการคืบตัวแบบดึงของคอนกรีตที่เกิดจากแรงกระทำภายนอกเพื่อทำนายการแตกร้าวของคอนกรีตในช่วงอายุต้น ปีที่ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร 299,900  
2555 - 2556 การศึกษาการคืบตัวแบบดึงของคอนกรีตที่เกิดจากแรงกระทำภายนอกเพื่อทำนายการแตกร้าวของคอนกรีตในช่วงอายุต้น มหาวิทยาลัยนเรศวร 644,400  
2553 - 2554 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการหดตัวของคอนกรีตและสร้างแบบจำลองทำนายการหดตัวเพื่อใช้ในการออกแบบในประเทศไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร 297,000  
งบประมาณภายนอก
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2554 - 2555 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการหดตัวของคอนกรีตและสร้างแบบจำลองทำนายการหดตัวเพื่อใช้ในการออกแบบในประเทศไทย โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 150,100  

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2555 - 2556 (ชุดโครงการ) การพัฒนาต้นแบบระบบขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร 4,997,560
2552 - 2552 การใช้เถ้าก้นเตาร่วมกับตะกอนน้ำประปาในการผลิตมวลรวมประดิษฐ์ สำหรับงานคอนกรีต มหาวิทยาลัยนเรศวร 75,000
งบประมาณแผ่นดิน
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2559 - 2559 การพัฒนาเทคนิคในการวิเคราะห์ระดับความเป็นปอซโซลานของเถ้าลอย มหาวิทยาลัยนเรศวร 354,000
2559 - 2559 การศึกษาโอกาสเกิดการแตกร้าวเนื่องจากการหดตัวของคอนกรีตบ่มตัวเองที่ใช้เถ้าก้นเตาเป็นวัสดุบ่มภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร 488,000
ปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ

ผลงานวิจัยเผยแพร่

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

1. ชำนาญ น้อยพิทักษ์, สรัณกร เหมะวิบูลย์, สนธยา ทองอรุณศรี และสมนึก ตั้งเติมสิริกุล. 2018. การศึกษาผลของมวลรวมหยาบชนิดต่างๆ ที่มีต่อพฤติกรรมการหดตัวของคอนกรีต (A study on the effect of different types of coarse aggregates on the shrinkage) behavior of concrete. Naresuan University Engineering Journal. 13 2 163 - 170

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ

1) Tongaroonsri,S., Hemavibool,S., Jaichuay,S., Choktaweekam,P., and Tangtermsirikul, S., (2012) Effect of water retainability of bottom ash on autogenous shrinkage and total shrinkage of concrete. 5Th ACF International Conference,Pattaya,. Chonburi, Thailand. 24-26 Oct.2012

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ

1) วันดี พูนพจน์มาศ, ธนชิต อินตาไซ้, เทียนชัย ธนะลือ, มณศึตา บัวเชื่อม, สนธยา ทองอรุณศรี, สรัณกร เหมะวิบูลย์ และสมนึก ตั้งเติมสิริกุล (2016) ผลของอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ต่อโมดูลัสการแตกร้าวและความสามารถในการยืดตัวก่อนการแตกร้าวจากแรงดึงของคอนกรีต. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลระดับชาติ ครั้งที่ 8. . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
2) มนตรี คงสุข,สรัณกร เหมะวิบูลย์,สนธยา ทองอรุณศรี และ สมนึก ตั้งเติมสิริกุล (2014) ผลของเถ้าลอย ผงหินปูนและเถ้าก้นเตาต่อพฤติกรรมการแตกร้าวเนื่องจากการหดตัวของคอนกรีต. วิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19. จ.ขอนแก่น
3) Jaichuay,S., Hemavibool,S., Tongaroonsri,S., Saengsoy,W., and Tangtermsirikul,S., (2012) Autogenous shrinkage and total shrinkage of concrete containing bottom ash with different sources in Thailand.. Proceedings of the 8th Annual Concrete Conference,This Concrete Association. Pattaya, Chonburi 22-24 October 2012
blank

- ผลงานบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน
1 งานจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจ ออกแบบโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำในเขตลุ่มน้ำปิงตอนล่าง จ.ตาก และ จ.กำแพงเพชร สรัณกร เหมะวิบูลย์ 1 ก.พ. 2556 ถึง 
30 พ.ย. 2556
4,943,000.00 กรมชลประทาน
2 โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกร สรัณกร เหมะวิบูลย์ 18 มี.ค. 2553 ถึง 
20 มี.ค. 2553
28,800.00
3 โครงการออกแบบอาคารเอนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ (โครงการย่อย) สรัณกร เหมะวิบูลย์ 1 ม.ค. 2558 ถึง 
31 มี.ค. 2559
4,641,000.00
รวม       9,612,800.00  
 .................................................................................

 ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัณกร เหมะวิบูลย์ )

 19 มกราคม 2563