ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............ทวีศักดิ์ แตะกระโทก.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… ASST. PROF. DR. TAWEEKSAK TAEKRATOK…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............ผู้ช่วยศาสตราจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ .................-..................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  thaweesakt@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- ปริญญาเอก Ph.D. Civil Engineering Oregon State
- ปริญญาโท M.Sc. Civil Engineering Oregon State
- ปริญญาตรี วศ.บ. Civil Engineering ม.เกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

14 กรกฏาคม 2537 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
Access Manageerment Traffic Impact Traffic Aciedents Decision Support System Transportation Planning.

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2559 - 2559 เทคโนโลยีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ใช้จักรยานในพื้นที่ ในการคัดเลือกและพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อการสัญจรในพื้นที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร 220,000  
งบประมาณแผ่นดิน
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2554 - 2555 วิจัยพัฒนา และติดตามประเมินผลตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน มหาวิทยาลัยนเรศวร 1,000,000  
งบประมาณภายนอก
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2562 - 2562 การพัฒนาระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนนในรูปแบบของ Mobile Application เพื่อสนับสนุนระบบ e-Report ของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 780,000  
2562 - 2563 *แผนงานวิจัยตอบสนองนโยบาย/เป้าหมายรัฐภาพ แผนงานวิจัยท้าทายไทย : เรื่อง ถนนปลอดภัย โครงการท้าทายไทย : ถนนปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 30,000,000  
2560 - 2561 โครงการการจัดการความปลอดภัยของการท่องเที่ยวทางถนนในจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 3,267,600  
2560 - 2560 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือประเมินบรรยากาศความปลอดภัยทางถนนเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในระดับจังหวัด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 1,999,965  
2559 - 2560 การศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรอบรมเพื่อฟื้นฟูและปรับพฤติกรรมผู้กระทำผิดกฏหมาย กรณีเมาแล้วขับ มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย 457,500  
2557 - 2558 การยกระดับความปลอดภัยในการท่องเที่ยวของสาวต่างชาติตามมาตรฐานสากล (ระยะที่ 2) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)) 3,300,000  
2555 - 2556 การยกระดับความปลอดภัยในการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติตามมาตรฐานสากล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 3,459,366  
2552 - 2552 โครงการศึกษามาตรการความปลอดภัยอุบัติเหตุจราจรภายในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 400,000  

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2559 - 2559 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับประสิทธิภาพของความต้านทานการลื่นไถลของผิวทาง มหาวิทยาลัยนเรศวร 220,000
ปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ

ผลงานวิจัยเผยแพร่

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

1. Taweesak Taekratok and Supansa Luansak. 2018. CO2 Emission Estimation from Transportation Usage and Cyclingconsiderating in the Context of Green Campus,Nareesuan University,Thailand. . International Journal of Agricultural Sciences Graduate Program Universitas Andalas. 2 1 1-9

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

1. วันวิสา ทาระจีน, ทวีศักดิ์ แตะกระโทก. 2013. โซ่อุปทานของการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย. วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร . 8 1 37-44

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ

1) Ass.Prof. Tipwimol Taekratok1, Ass. Prof. Dr. Pudtan Phanthunane2 , Ass. Prof. Dr. Thaweesak Taekratok3 (2017) Disaster-based budgeting in new public health policy of Thailand. 7th International Conference on Building Resilience; Using scientific knowledge to inform policy and practice in disaster risk reduction, ICBR2017, 27 – 29 November 2017, Bangkok, Thailand. Bangkok
blank

- ผลงานบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน
1 โครงการศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 1 ต.ค. 2554 ถึง 
30 ธ.ค. 2554
1,710,000.00 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2 โครงการการศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน ตามกรอบเสาหลักที่ 1 ของแผนทศวรรษ ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 23 ก.ย. 2554 ถึง 
31 ก.ค. 2555
1,710,000.00 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
3 ที่ปรึกษาจัดทำโครงการทำแผนที่นำทางเชิงกลยุทธ์ (Strategic Map) ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 18 ธ.ค. 2553 ถึง 
16 พ.ค. 2554
900,000.00 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4 โครงการวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้การสืบสวนสาเหตุอุบัติเหตุเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 1 ก.ย. 2552 ถึง 
24 ก.พ. 2554
10,000,000.00 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
5 โครงการ "การพัฒนางานวิจัยเพื่อสนับสนุนความเข้าใจด้านสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุของทีมกรมการขนส่งทางบก (มหาวิทยาลัยนเรศวร)" ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 23 ก.ย. 2553 ถึง 
22 ธ.ค. 2554
2,500,000.00 กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)
6 โครงการเพื่อจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน 2556-2559 ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 29 ส.ค. 2556 ถึง 
29 ส.ค. 2556
1,876,300.00 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับแผนแม่บทและแผนทศวรรษความปลอดภัยทางถนน ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 1 มี.ค. 2557 ถึง 
2 มี.ค. 2557
1,000,000.00
8 ปรึกษาโครงการการศึกษามาตรการความปลอดภัยอุบัติเหตุจราจรภายในสถาบันอุดมศึกษา ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 27 เม.ย. 2552 ถึง 
26 ก.ค. 2552
495,000.00 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9 โครงการติดตามและประเมินและประเมินผลงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 4 ส.ค. 2556 ถึง 
1 ม.ค. 2557
800,000.00 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
10 โครงการพัฒนาเครือข่ายจัดการความเสี่ยงทางถนนของนักท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในระดับพื้นที่ ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 30 ก.ย. 2556 ถึง 
30 ก.ย. 2557
1,994,445.00 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.
11 การอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถตาม พรบ.รถยนต์ ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 4 ก.ค. 2557 ถึง 
31 ธ.ค. 2559
1,041,500.00 สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก
12 โครงการจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2560-2563 ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 26 ก.ย. 2559 ถึง 
25 มี.ค. 2560
1,499,779.00 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
13 โครงการศึกษาถอดบทเรียนการดำเนินงานตามโครงการเครือข่ายเยาวชนปฏิบัติการเพิ่มความปลอดภัยทางถนนจากสถานศึกษาสู่ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 22 ก.ย. 2561 ถึง 
18 ก.พ. 2562
2,716,000.00 กรมการขนส่งทางบก
14 การพัฒนาระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนนในรูปแบบของ Mobile Application เพื่อสนับสนุนระบบความปลอดภัยทางถนน ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 15 ก.ย. 2561 ถึง 
15 ก.พ. 2562
780,000.00 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
15 โครงการพัฒนามาตรฐานผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางสำหรับกรมทางหลวงชนบท ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 30 มี.ค. 2560 ถึง 
30 ก.ย. 2560
9,530,000.00 กรมทางหลวงชนบท
16 ที่ปรึกษาโครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการจัดเก็บและการบริหารจัดการค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวที่เรียกเก็บจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 21 ก.ย. 2562 ถึง 
17 พ.ค. 2563
4,780,000.00 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รวม       43,333,024.00  
 .................................................................................

 ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ แตะกระโทก )

 20 มกราคม 2563