ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............สมบัติ ชื่นชูกลิ่น.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… ASSOC. PROF. DR. SOMBAT CHUENCHOOKLIN…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............รองศาสตราจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ .................-..................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  sombatc@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2521 Certificate Cert. in Irrigation Irrigation College
- 2531 Certificate Cert. Irrigation Water Management TIATC/JICA, Tsukuba/Japan
- 2533 Certificate Cert. Management of Irrigation Project DSE/GTZ, Munich/Germany
- 2539 Certificate Cert. Construction Management CHPB/UNDP, Colombo/Sri Lanka
- 2556 Certificate Cert. Irrigation Water Management for Sustainable Food Security APO/NPO, Islamabad/Pakistan
- 2554 Certificate Disaster Management ADPC/RRCDM, Phanompenh/Cambodia
- 2539 Certificate Cert. Language & cultural program for senior academic staff U. of Canberra/Australia
- ปริญญาเอก Ph.D. Water resources Engineering ม.ขอนแก่น
- ปริญญาโท บธ.บ. Construction Management ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาโท M.Eng. Water resources Engineering AIT
- ปริญญาตรี วศ.บ. Irrigation Engineering ม.เกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

1 ตุลาคม 2537 - ปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
การจัดการน้ำชลประทาน อุทกวิทยา ชลศาสตร์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับการจัดการทรัพยากรน้ำ วิศวกรรมการจัดการอนุรักษ์ดินและน้ำ การจัดการน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงดินเค็ม ไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กและขนาดจิ๋ว

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

งบประมาณภายนอก
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2559 - 2561 การพัฒนากลไกการสนับสนุนการวางแผนจัดทำงบประมาณด้านทรัพยากรน้ำและเกษตรโดยใช้ระบบสารสนเทศในการเชื่อมโยง จังหวัดชัยนาท สกว. 2,426,820  
2558 - 2558 การประมวลข้อมูล เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เมืองแม่สอด ระยะที่ 2 เครือข่ายภัยพิบัติชุมชน มูลนิธิสสส. 30,000  
2558 - 2558 การศึกษาข้อมูล เพื่อประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอภูหลวง จ.เลย ระยะที่ 1 เครือข่ายภัยพิบัติชุมชน มูลนิธิสสส. 30,000  
2557 - 2557 การศึกษาข้อมูล ที่จำเป็นสำหรับการจัดการสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เมืองแม่สอด ระยะที่ 1 เครือข่ายภัยพิบัติชุมชน มูลนิธิสสส. 30,000  
2553 - 2555 การจัดการทรัพยากรน้ำในระดับชุมชน ลุ่มน้ำย่อยและลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำน่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 3,152,550  
2552 - 2552 การศึกษาความเหมาะสมการดำเนินงานจัดรูปที่ดิน และทบทวนการจัดการน้ำในเขตโครงการเขื่อนแควน้อย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) กรมชลประทาน 5,799,900  
2548 - 2549 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการระบายน้ำแม่น้ำป่าสัก เพื่อบรรเทาอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และเขตเทศบาลตำบลท่าพล ไม่มีข้อมูล 1,217,000  
2548 - 2549 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการระบายน้ำแม่น้ำป่าสัก เพื่อบรรเทาอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และเขตเทศบาลตำบลท่าพล ไม่มีข้อมูล 570,000  

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

งบประมาณแผ่นดิน
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2560 - 2560 คุณสมบัติของน้ำในบริเวณฝายชะลอน้ำและแหล่งเก็บกักน้ำ ต่อความหลากหลายของชนิดแมลงน้ำในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร 400,000
2559 - 2559 การศึกษาศักยภาพของสารสกัดจากเมล็ดน้อยหน่าเครือต่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูบางชนิด เพื่อการใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร 409,000
2559 - 2559 การศึกษาความหลากหลายของแมลงในพื้นที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร 313,900
2559 - 2559 โครงการปลูกมะกอกโอลีฟเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในเขตสถานีวิจัยราชนกจังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร 570,600
ปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ

ผลงานวิจัยเผยแพร่

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

1. S. Chuenchooklin, U. Pangnakorn, P. Soonthornnonda. 2019. Comparative Study Using the 2-Hydrological Models with the Global Weather in a Small Watershed, a Case Study in the Upper Tha Chin River Basin, Thailand. World Journal of Engineering and Technology. 7 2B, May 20 21-26
2. S. Chuenchooklin, U. Pangnakorn. 2018. Hydrological Study Using SWAT and Global Weather, a Case Study in the Huai Khun Kaeo Watershed in Thailand. International Journal of Environmental Protection and Policy. 6 2 36-41
3. U. Pangnakorn, S. Chuenchooklin. 2018. Toxicity of Essential Oils to Stored Product Pest and Application to Extrusion Coating Film for Extend Rice Storage Life . International Journal of Environmental Monitoring and Analysis. 6 2 65-71
4. Sombat Chuenchooklin1*, Puripus Soonthornnonda1, Udomporn Pangnakorn2

. 2017. Management of Uncertainty Flood into a Large Weir System in Thailand . International Journal of Advanced and Applied Sciences. 9 75 272-281
5. Sombat Chuenchooklin, Udomporn Pangnakorn . 2016. Application of Inflow Model for Weir Irrigation System without Upstream Dam . World Journal of Engineering and Technology. 4 3B 1-6
6. Wichitarapongsakun, P., Sarin, C., Klomjek, P., Chuenchooklin, S.. 2016. Rainfall prediction and meteorological drought analysis in the Sakae Krang River basin of Thailand. Agriculture and Natural Resources. 50 6 490-498
7. U. Pangnakorn, S. Chuenchooklin. 2015. Effectiveness of Biopesticide against Insects Pest and Its Quality of Pomelo. Int. J. of Biological, Biomoleccular, Agricultural, Food and Biotechnological Engineering/WASET. 9 3 271-274
8. Sombat Chuenchooklin and Udomporn Pangnakorn. 2015. Flood Management Tool for Small Catchment in the Nan River Basin, Thailand. Journal of Applied Sciences Research. 11 21 1-6
9. S.Chuenchooklin, S.Taweepong, U.Pangnakorn. 2015. Rainfall and Flood Forecast Models for Better Flood Relief Plan of the Mae Sot Municipality. World Academy of Science, Engineering and Technology. 9 3 164-169
10. Sombat Chuenchooklin, Saharat Taweepong, Udomporn Pangnakorn. 2015. Rainfall-Runoff Models and Flood Mapping in a Catchment of the Upper Nan Basin, Thailand. J. of Water Resource and Hydraulic Engineering: JWRHE. 4 3 293-302
11. S.Chuenchooklin. 2014. River Analysis System Model for Proposed Weirs at Downstream of Large Dam,Thailand.. World Academy of Science,Engineering and Technology. 8 9 587-592
12. S. Chuenchooklin. 2013. Community's water resource management in upstream catchments of large river basin: a case study in Pua watershed. J. of Society for Social Management Systems (online). 13 3349 3
13. S.Chuenchooklin. 2012. Streamflow Modeling for a Small Watershed using Limited Hydrological Data. World Academy of Science,Engineering and Technoloty . 6 10 866-870
14. S.Chuenchooklin
T. Ichikawa
P.Mekpruksawong. 2012. Conjunctive Surface Runoff and Groundwater Management in Salinity Soils. International Journal of Civil and Environmental Engineering/WASET. 6 5 346-350
15. Chonbodeechalermroong, Y., Chuenchooklin, S.. 2011. Flash flood warning system in risky area. ECTI-CON 2011 - 8th Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Association of Thailand - Conference 2011. 133-136
16. Mekpruksawong, P., Suwattana, T., Ichikawa, T., Aramaki, S., Chuenchooklin, S.. 2009. An analysis of groundwater conditions in a saline groundwater area, Thailan. From Headwaters to the Ocean: Hydrological Changes and Watershed Management - Proceedings of the International Conference on Hydrological Changes and Management from Headwaters to the Ocean, HYDROCH. 401-407
17. Chuenchooklin, S., Amarakul, V.. 2007. Application of high resolution satellite image for landuses mapping and flood extent delineation in Thailand: Upper Pasak River Basin, Phetchabun . 28th Asian Conference on Remote Sensing 2007, ACRS 2007. 2 1093-1101
18. Pangnakorn, U., Chuenchooklin, S., Amrakul, V.. 2007. Implementation of high resolution satellte images for agricultural landuses mapping and planning of retention pond in Thailand: Yom River Basin, Sukhothai. 28th Asian Conference on Remote Sensing 2007, ACRS 2007. 3 1859-1865
19. Chuenchooklin, S., Ichikawa, T., Patamatamkul, S., Sriboonlue, W., Kirdpitugsa, C.. 2006. A conjunctive surface water and groundwater model for inundated floodplain in Thailand. Journal of Environmental Hydrology. 14 1-12

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

1. อภันตรี ยุทธพันธ์, สมบัติ ชื่นชูกลิ่น, สมชาย ใบม่วง. 2015. Probability of dry and wet spells in Northern part of Thailand during El Niño, La Niña and Normal Events. Naresuan University Engineering Journal. 10 1 9-20
2. อภันตรี ยุทธพันธ์, สมบัติ ชื่นชูกลิ่น, สมชาย ใบม่วง. 2015. โอกาสการเกิดระยะแห้งแล้งและระยะชุ่มชื้นในภาคเหนือของประเทศไทยในช่วงเหตุการณ์ เอลนีโญ ลานีญา และปกติ. วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร . 10 1 9-20

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ

1) H.T.Phue,S.Chuenchooklin and P.Soonthornnonda (2019) The Application of WEAP for Evaluating the Surface Hydrology in the Bago River Basin, Myanmar. 14th GMSARN International Conference 2019 on “Smart Energy, Environ-ment, and Development for Sustainable GMS” / จัดโดย The Greater Mekong Sub-Region Academic and Research Network (GMSARN) . Luang Prabang,Laos
2) Sombat Chuenchooklin, Udomporn Pangnakorn,Puripus Sonthornnonda (2019) Comparative Study Using The 2-Hydrological Models with the Global Weather in a Small Watershed, a Case Study in the Upper The Chin River Basin,Thailand.. The 4th International Conference on Hydraulic Engineering and Safety (ICHES 2019). Yunnan, China.
3) Soonthornnonda, P., Chuenchooklin, S., Pratoomchai, W., Saraphirom, P., Saenchai, P. (2019) Assessments of Groundwater–Surface Water Connectivity for the Lower Yom and Nan Rivers. THA2019.
4) S.Chuenchooklin,U.Pangnakorn, M.Chaowakul and P.Soonthornnondha (2019) Comparative Study of Traditional and Smart-Farm Irrigation Systems for Melon Farms in Chi Nat Province,Thailand.. The 9th International Micro Irrigation Conference on the theme "Micro Irrigation in Modern Agriculture” is scheduled from 16-18 January 2019, Aurangabad, (Maharashtra State), India, . Maharashtra State, India.
5) S. Chuenchooklin, P. Soonthornnonda, U. Pangnakorn (2018) Runoff Study in the Upstream of the Huai Khot - Wang Man Diversion Channel in Chai Nat Province,Thailand . The Grand GMSARN international Conference 2018 on Energy, Environmental and Development in GMS . Ramada Encore Hotel, Nanning, Guangxi, China
6) S. Chuenchooklin, P. Soonthornnonda, U. Pangnakorn (2018) Runoff Study in the Upstream of the Huai Khot – Wang Man Diversion Channel in Chai Nat Province, Thailand. GMSARN Int. Conf. on Energy, Environment, and Development in GMS, 28-30 November 2018. Nanning, China
7) S. Chuenchooklin, U. Pangnakorn (2018) Hydrological Study Using SWAT and Global Weather, a Case Study in the Huai Khun Kaeo Watershed in Thailand. 2018 3rd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICCEE2018). Hotel Four Points by Sheraton, Hangzhou, ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
8) U. Pangnakorn, S. Chuenchooklin (2018) Toxicity of Essential Oils to Stored Product Pest and Application to Extrusion Coating Film for Extend Rice Storage Life. 2018 3rd international conference on energy, environmental and natural resources. Hangzhou, China
9) S. Chuenchooklin, and Y. Niamsap (2017) Application of the River Analysis Sytem Model for the Upstream Flood to a Large Weir System in Thailand. GMSARN Int. Conf. on Energy Connectivity, Environment, and Development in GMS. Danang, Vietnam
10) Sombat Chuenchooklin,Puripus Soonthornnouda,Udomporn Pangnakorn (2017) Management of Uncertainty Flood into a Large Weir System in Thailand. International Conference on Scientists 2017. Russia
11) Sombat Chuenchooklin,Udomporn Pangnakorn (2016) Application of Inflow Model for Weir Irrigation System without Upstream Dam. ASFE 2016: 4th Agricultural Science and Food Engineering Conference . Xian, China
12) Soonthornnonda Puripus, Tantanee Sarintip,Pratoomchai Weerayuth,Chuenchooklin Sombat (2016) Watershed Management for Disaster Prevention : A Review of Disaster Resilience of Pua Watershed in Nan Province,Thailand. Watershed Management for Disaster Prevention(WMDP),. Kingdom of the Netherlands
13) S.Chuenchooklin, U.Pangnakorn, S.Patamatamkul. (2015) Flood Analysis Models in an Ungauged Catchment of the Large River in Thailand. International Conference on Flood Resilience. ประเทศสาธารณรัฐฝรังเศล
14) Sombat Chuenchooklin, Saharat Taweepong, Udomporn Pangnakorn. (2015) Rainfall-Runoff Models and Flood Mapping in a Catchment of the Upper Nan Basin in Thailand. 2015 International Conference on Water Resource and Environment (WRE2015). Beijing,China.
15) S.Chuenchucklin.,S.Taweepong, U.Pangnakom. (2015) Rainfall and Flood Forecast Models for Better Flood Felief Plan of the Mae Sot Municipality. ICASET 2015: Int. Conference on Advanced Science, Engineering & Technology. ประเทศสาธารณรัฐตุรกี
16) CHUENCHOOKLIN Sombat and PUROTAGANON Man (2015) Impact of Climate Change on Urban Flood Management: A Case Study in Mae Sot Municipality in Tak Province, Thailand. THA 2015 International Conference on “Climate Change and Water & Environment Management in Monsoon Asia”. Bangkok, Thailand
17) S.Chuenchooklin (2014) River Analysis System Model for Proposed Weirs at Downstream of Large Dam,Thailand. International Conference on Environmental Sciences and Engineering. สาธารณรัฐอิตาลี
18) Sombat Chuenchooklin (2013) Community's Water Resource Management in Upstream Catchments of Large River Basin. The 9th International Symposium on Social Management Systems. ประเทศออสเตรเลีย
19) S.Chuenchooklin, T.Ichikawa, and P.Mekpruksawong (2012) NL6500: Conjunctive Surface Runoff and Groundwater Management in Salinity Soils. ICABBBE 2012 : Biological and Biosystems Engineering. เนเธอร์แลนด์
20) Pangnakorn,U,Watanasorn & Chuenchooklin,S. (2011) Growth and Yield Response of Soybean(Glycine max L.) to Wood Vinegar and Fermented Liquid Bio-Fertilizer in Thailand. The 17th IFOAM Organic World Congress. Korea

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ

1) Sombat Chuenchooklin, Pronmongkol Chidchob (2014) Application of the river analysis system model for the planning of the cascade weirs in the Ping river in Tak province. The 9th THAICID national symposium on irrigation and drainage. Richmond hotel, Thailand
2) สมบัติ ชื่นชูกลิ่น และอุมา สีบุญเรือง (2010) การซึมในพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำตอนล่างเหนือบริเวณพื้นที่เก็บกักน้ำของประตูระบายน้ำก่ำ. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15 . ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
blank

- ผลงานบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน
1 งานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพโรงสูบน้ำและระบบส่งน้ำ หน่วยสูบน้ำที่ 1-10 จ.ตาก สมบัติ ชื่นชูกลิ่น 7 ม.ค. 2556 ถึง 
2 พ.ย. 2556
4,995,600.00 กรมชลประทาน
2 โครงการศึกษาความเหมาะสมการดำเนินงานจัดรูปที่ดินและทบทวนการจัดการน้ำในเขตโครงการเขื่อนแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมบัติ ชื่นชูกลิ่น 23 มี.ค. 2552 ถึง 
17 พ.ย. 2552
5,799,900.00 กรมชลประทาน
3 โครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์ สมบัติ ชื่นชูกลิ่น 30 ส.ค. 2556 ถึง 
1 ก.ค. 2557
1,999,900.00 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
4 การจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการจังหวัดแพร่ สมบัติ ชื่นชูกลิ่น 1 ส.ค. 2556 ถึง 
31 มี.ค. 2557
1,999,900.00 จังหวัดแพร่
5 โครงการศึกษาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ สมบัติ ชื่นชูกลิ่น 17 พ.ค. 2559 ถึง 
12 มี.ค. 2560
5,000,000.00 กรมชลประทาน
6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น สมบัติ ชื่นชูกลิ่น 15 มิ.ย. 2561 ถึง 
8 ส.ค. 2562
6,652,666.00 กรมชลประทาน
รวม       26,447,966.00  
 .................................................................................

 ( รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชื่นชูกลิ่น )

 20 มกราคม 2563