ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............ปาจรีย์ ทองสนิท.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… ASST. PROF. DR. PAJAREE THONGSANIT…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............ผู้ช่วยศาสตราจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ .................-..................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  pajareet@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- ปริญญาเอก วศ.ด. Environmental Engineering จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท วศ.ม. Civil Engineering ม.เกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

1 มิถุนายน 2539 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ด้านมลภาวะอากาศ ฝุ่น PM10 PM2.5

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2562 - 2562 การใช้ประโยชน์ของเถ้าจากการเผาวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร 20,000  
งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2559 - 2560 โลหะหนักและสารโพลีไซคลิกอะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน ในฝุ่น PM10 จากโรงอาหารมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร 220,000  
2557 - 2558 โลหะหนักในฝุ่นละอองขนาดเล็ก ภายในอาคารริมถนนในเขตเมื่องพิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร 180,000  
2555 - 2555 การประยุกต์ใช้พืชดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในสำนักงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร 80,000  
2552 - 2552 การศึกษาโลหะหนักในฝุ่น PM 10 และฝุ่นตกในเขตเมืองพิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร 150,000  
2551 - 2552 มลพิษทางอากาศจากการเผาพื้นที่นาข้าวหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร 100,000  
งบประมาณแผ่นดิน
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2560 - 2560 ลักษณะฝุ่นละอองจากแหล่งกำเนิด ที่เกิดในช่วงหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร 422,000  
2559 - 2559 การสะสมของโลหะหนักในฝุ่นละอองช่วงการเกิดหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย มหาวิทยาลัยนเรศวร 523,100  
2556 - 2557 การรับสัมผัสสารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน (PAHs) มหาวิทยาลัยนเรศวร 408,500  
2555 - 2556 สารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAHs) ในฝุ่น PM10 ในช่วงการเกิดหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร 271,500  
2553 - 2554 ผลกระทบของการสะสมของสารกรดต่อโลหะหนักในดินบริเวณรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง มหาวิทยาลัยนเรศวร 270,000  
2552 - 2553 มลพิษทางอากาศจากการเผาในที่โล่ง มหาวิทยาลัยนเรศวร 300,000  
งบประมาณภายนอก
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2558 - 2559 ผลกระทบของการสะสมของการสะสมของกรดต่อแร่ธาตุโลหะหนักในดิน ในสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 200,000  

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2553 - 2554 การชะละลายของโลหะหนักออกจากดินที่บำบัดด้วยวิธีทางเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร 80,000
งบประมาณแผ่นดิน
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2554 - 2555 มลพิษอากาศจากการเผาอ้อย มหาวิทยาลัยนเรศวร 200,000
ปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ

ผลงานวิจัยเผยแพร่

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

1. Pajaree Thongsanit, Nattaya Kaewvisate and Chayanit Tajumpa. 2017. Particulate Matter in the Cafeterias in Naresuan University, Phitsanulok Province, Lower Northern Part of Thailand . Advanced Science Letters. 24 5
2. Thongsanit, P.
Pakomma, M.. 2017. The characteristic of dust from sources during smoggy pollution in Chiang Mai Province, Thailand. Journal of Engineering and Applied Sciences.. 12 7 1782-1784
3. Pajaree thongsanit and Maesinee pakomma. 2017. The characteristic of dust from sources during smoggy pollution in chiang Mai province, Thailand. Journal Engineering and Applied sciences. 12 7 1782-1784
4. Thongsanit, P., Srirattana, S.. 2016. Heavy metal in PM10 In the buildings of Chiang Mai province during smog crisis. Jurnal Teknologi. 78 5-4 99-102
5. Pasagorn Samol, Chanin Umponstiry,Pantip Klomjek and Pajaree Thongsanit. 2015. Responses of rice yield and grain quality to high temperature in open-top. Australian Journal of Crop Scienece. 9 9 886-894
6. Pajaree Thongsanit & Witchaya Imkrajang. 2015. Dust fall in the residential air environment of northern part of Thailand: Chiang Mai, Lampang and Phitsanulok province. Transactions on Science and Technology . 2 1 74-79
7. Pajaree Thongsanit, Krisada Sonthipho, Nikom Luanthon, and Pongsathon Suktadapong. 2015. The Deposition of Dust Fall in Vertical Direction ofBuildings in Phitsanulok City, Thailand . Journal of Research in Chemical, Metallurgical and Civil Engg. (IJRCMCE). 2 1 19-21
8. Pajaree Thongsanit and Maesinee Pakomma. 2014. Aluminum, Lead, and Manganese in PM10 in the Air Environment of Chiang Mai Areas. International Journal of Agriculture and Environmental Engineering (IJAAEE). 1 1 113-115
9. Thongsanit, P., Jinsart, W.. 2005. Chemical characterization and source apportionment of fine air particles in Phitsanulok, Lower Northern part of Thailand compared to urban area in Bangkok. Proceedings of the Air and Waste Management Association's Annual Conference and Exhibition, AWMA. 2005
10. Thongsanit, P., Jinsart, W., Hooper, B., Hooper, M., Limpaseni, W.. 2003. Atmospheric Particulate Matter and Polycyclic Aromatic Hydrocarbons for PM10 and Size-Segregated Samples in Bangkok. Journal of the Air and Waste Management Association. 53 42 1490-1498

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

1. กรุณาพร ปุกหลิก
พีรญา อึ้งอุดรภักดี
กานต์พิชชา เกียรติกิจโรจน์
ปาจรีย์ ทองสนิท
พันธ์ทิพย์ หินหุ้มเพ็ชร. 2016. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและความเสี่ยงด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร. วารสารควบคุมโรค. 42 4 348-359
2. ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง, ปาจรีย์ ทองสนิท. 2012. ผลของการเผาอ้อยต่อคุณภาพอากาศและสมบัติของอ้อย. วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร. 7 1 8-16
3. เลขา ดีแท้, นงนุช โอบะ, ปาจรีย์ ทองสนิท, ทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย์. 2009. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการป้องกันฝุ่นกับภาวะสุขภาพของพนักงานโรงโม่หิน. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ . 3 2 57-66

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ

1) Theerapon Suksamran, Pajaree thongsanit (2019) The inhalation exposure and health effect of PM10 of population in faculty of engineering, Naresuan University and particle management. The 5th Environment-Asia International Conference on Trans boundary Environmental Nexus: From Local to Regional . Chiang Mai,Thailand
2) Somsamai Khamching, Pajaree Thongsanit (2019) The study on the effects of chemical coagulation and cost estimates throughout the water supply treatment cycle of Phichit provincial waterworks authority . The 5th EnvironmentAsia International Conference on Transboundary Environmental Nexus: From Local to Regional. Chiang Mai, Thailand
3) Nattaphong Moomuangsong, Pajaree Thongsanit (2019) PM10 and dust fall concentrations from mobile sources in the Sukhothai Municipality. The 5th EnvironmentAsia International Conference on Transboundary Environmental Nexus: From Local to Regional. Chiang Mai, Thailand
4) Somsamai Khamching1 and Pajaree Thongsanit (2019) The study on the effect of chemical coagulation by jar test on water supply quality in winter season and cost estimates throughout the water supply treatment cycle case study of Phichit provincial waterworks authority, Thailand . International conference on science, engineering and Technology ICSET. Singapore
5) Pajaree Thongsanit, Panlob Tonapoo,Weerapat Surasang,Nipitpon KongJan (2016) The Deposition of Dust Fall in Main Road in front of Naresuan University, Phitsanulok City, Thailand. 3 rd International conference on civil, biological and environmental engineering (CBEE-2016). phuket Thailand
6) Pajaree Thongsanit, Nattaya Kaewvisate and Chayanit Tajumpa (2016) Particulate Matter in the Cafeterias in Naresuan University, Phitsanulok Province, Lower Northern Part of Thailand . the 2016 Advanced Research in Engineering and Information Technology International Conference (AREITIC) . in Bandung, Indonesia.
7) Pajaree Thongsanit and Wichaya Imkrajang (2015) Dust Fall in the Residential Air Environment of Northern Part of Thailand; Chiang Mai, Lampang and Phitsanulok Province Areas. International Conference on Advances in Science,Engineering, Technology and Natural Resources.. ประเทศมาเลเซีย
8) Pajaree Thongsanit,Jirapat Ananpattarachai,Warangluck Sonklin, Ampol Techowanich,Phattaporn Jewyou and Atchara Kooktaisong (2015) Efficiency of Snake Plants Absorb Carbon Dioxide in Offices. International Conference on Chemical,Metallurgy and Material Science Engineering (CMMSE-2015). Pattaya,Thailand.
9) Pajaree Thongsanit,Krisada Sonthipho, Nikom Luanthon and Pongsathon Suktadapong (2015) The Deposition of Dust Fall in Vertical Direction of Buildings in Phitsanulok City,Thailand. International Conference on Chemical,Processes & Environmental. จ.ภูเก็ต
10) Pajaree Thongsanit,Phattahar Aphaiphak Poongkan Ard-ong and Manunya Kongsattra (2015) The Dust Fall in the Rice Mill Factory and Community Area. International Conference on Biological,Civil and Environmental engineering . ประเทศอินโดนีเซีย
11) ปาจรีย์ ทองสนิท นิรันดร์ มีไชยโย และ วิชญา อิ่มกระจ่าง (2014) CADMIUM AND LEAD IN PM10 IN ROADSIDE AMBIENT AIR OF NAKHON PHITSANULOK MUNICIPALLITY, THAILAND . International conference of Asian Environmental Chemistry . กรุงเทพ
12) Thapanan Sririchodok and Pajaree Thongsanit (2013) Cadmium Lead and Manganese in Dust Fall in the Air Environment of Chiang Mai Areas. The 1st Annual PSU Phuket International Conference 2012. Prince of Songkla University, Phuket Campus
13) Pajaree Thongsanigt (2012) Chemical Oxygen Demand of Road Dust in Phitsanulok Municipality Area. Silpakorn University International Conference on Academic Research and Creative Arts: Integration of Art and Science. Silpakorn University
14) Phutthanan Topuang,Kanokporn Saiwong and Pajaree Thongsanit (2011) Particulate matter smaller than 10 micron (PM10) in engineering buildings, Naresuan University. International Conference on Sciences and Social Sciences: Sustainable Development(ICSSS 2011). Rajabhat Maha Sarakham University
15) Asst.Prof.Dr.Pajaree Thongsanit (2011) Particulate Matter Sizing Smaller than 10 micron(PM10) in Faculty of Engineering Naresuan University Buildings. ICSSS 2011 International Conference on Sciencec and Social Science 2011: Sustainable Development 2011. Thailand
16) Asst.Prof.Dr.Pajaree Thongsanit (2011) Particulate Matter Sizing Smaller than 10 micron(PM10) in Faculty of Engineering Naresuan University Buildings. ICSSS 2011 International Conference on Sciencec and Social Science 2011: Sustainable Development 2011,. Thailand
17) Pajaree Thongsanit (2010) Heavy metals in dust fall in Phitsanulok Areas. Reverse brain drain project (RBD-NSTDA) special conference cadmium in food and human health & technologies for environmental restoration and rehabilitation. Phitsanulok

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ

1) Parinya prasertsang Pajaree thongsanit (2019) COD and heavy metal of dry deposited particles on bituminous read Shoulder in Tak province. The 5th EnvironmentAsia International Conference on Transboundary Environmental Nexus: From Local to Regional . Chiang Mai, Thailand
2) Thanadet Yiangyong, Pajaree Thongsanit (2019) Composition of dry deposition from roads construction and management . The 5th Environment-Asia International Conference on Trans boundary Environmental Nexus: From Local to Regional . Chiang Mai, Thailand
3) วณิชญา ธิศรี, เยาวพา ชุยทอง, รุจิรา ศรีวิเศษ, วิยะดา พุ่มพวง, กานต์ ศุภจิตกุล และ ปาจรีย์ ทองสมิท (2019) ปริมาณฝุ่น PM10 ภายในร้านหมูกระทะ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก. การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
4) สุพิชชา เสือขำ, วณิชญา ธิศรี, กัมปนาท ใหม่จันทร์, อำพล เตโชวาณิชน์ และ ปาจรีย์ ทองสนิท (2019) การนำเถ้าฟางข้าวมาใช้ประโยชน์เป็นกระถางต้นไม้. การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
5) กัมปนาท ใหม่จันทร์, วณิชญา ธิศรี,สุพิชชา เสือขำ และปาจรีย์ทองสนิท (2019) การศึกษาลักษณะเถ้าฟางข้าวในเขตเกษตรกรรมและการนำไปใช้ประโยชน์. การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
6) Punlop Tonapo, Weerapat Surasaeng, Nipitpon Kongjan, Pajaree Thongsanit (2018) THE DEPOSITION OF DUST FALL ON ROADSIDE IN FRONT OF NARESUAN UNIVERSITY. ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 (วทท 44) ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคพลิกผัน” (Science and Technology in the Disruptive Era). ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กทม
7) ศิริกุล ต๊ะหล้า , อนันต์ ขอนทอง , อำพล เตโชวาณิชย์ , วรางค์ลักษณ์ ช่อนกลิ่น และ ปาจรีย์ ทองสนิท (2018) ปริมาณฝุ่นถนนบริเวณพื้นที่ทำการเกษตรใกล้มหาวิทยาลัยนเรศวร. การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี ปี 2561. ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
8) ภานุมาด ลิมประเสริฐ และ ปาจรีย์ ทองสนิท* (2017) โลหะในฝุ่นถนนเทศบาลนครเชียงราย . การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
9) ปาจรีย์ ทองสนิท,ภาณุพันธ์ ลำขาว,วิชญา อิ่มกระจ่าง และ พันธ์ทิพย์ หินหุ้นเพ็ชร (2016) การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในเมืองเชียงรายช่วงการเกิดปัญหาหมอกควัน. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ "ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9". มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
10) ปาจรีย์ ทองสนิท และวิชญา อิ่มกระจ่าง (2014) LEAD IN PARTICULATE MATTER OF THE SIZE SMALLER THAN 10 MICRON (PM10) IN PHITSANULOK HOMES . การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40. โรงแรม Pullman จ. ขอนแก่น
11) ฐปนรรฆ์ สิริโชดก และปาจรีย์ ทองสนิท (2013) โลหะหนักในฝุ่นตกช่วงการเกิดหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่. การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 29 . มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
12) เมศิณี ปาคำมา และปาจรีย์ ทองสนิท (2013) โลหะในฝุ่น PM10 ในบรรยากาศช่วงปัญหาหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 29. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
13) สุภาวรรณ ศรีรัตนา และปาจรีย์ ทองสนิท (2013) การประเมินความเสี่ยงสุขภาพของโลหะหนักในฝุ่น PM10 ภายในอาคาร ช่วงสถานการณ์ปัญหาหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 29 . มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
14) ภานุพันธ์ ลำขาว และปาจรีย์ ทองสนิท (2013) โลหะในฝุ่น PM2.5 บริเวณย่านธุรกิจ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 29. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
15) ภานุมาด ลิมประเสริฐ และปาจรีย์ ทองสนิท (2013) โลหะในฝุ่น PM2.5 บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. การประชุมวิชาการเสนอผงงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 29. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
16) ปาจรีย์ ทองสนิท,สมประสงค์ ทองรอด, สุรีย์รัตน์ เทศพรม, ฐปนรรณ์ สิริโชดก และวิชญา อิ่มกระจ่าง (2012) ต้นวาสนาอธิฐานดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายใน สำนักงาน. ประชุมทางวิชาการสิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 8, . คณะเกษตรศาสตร์ ฯ ม.นเรศวร
17) อ.ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง, ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท, นายยุทธชัย อินทร์แผลง, นายอาการณ์ สำโรง และ น.ส.สิริศุขต์ พรมประสิทธิ์ (2012) การชะละลายของแคดเมียมออกจากดินที่บำบัดด้วยวิธีทางเคม. การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 11 .
18) ภัทรกร ก๋าซ้อน ภานุพันธ์ ลำขาว ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ และปาจรีย์ ทองสนิท (2012) การตกสะสมของฝุ่นตกในเขตและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5. มหาวิทยาลัยศิลปากร
19) นิภาวรรณ สมภักดี รณ์ทิพย์ อินขาว วันเพ็ญ หล้าโปทา และปาจรีย์ ทองสนิท (2011) การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกการใช้ยานพาหนะในพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร. การประชุมทางวิชาการสิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 7. มหาวิทยาลัยนเรศวร
20) จักรกฤษ สิริโชดกและ ปาจรีย์ ทองสนิท (2011) การศึกษาแบคทีเรียในอากาศภายในอาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2 . มรภ. พิบูลสงคราม
21) ปาจรีย์ ทองสนิท และ จักรกฤษณ์ สิริโชดก (2011) การศึกษาแบคทีเรียในอากาศภายในอาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
22) ประภาพรรณ ไชยภักดิ์, กฤษฎา ศิวิลัย, ปาจรีย์ ทองสนิทและขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ (2010) การศึกษาฝุ่นตกบริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ. การประชุมวิชาการ มอบ. ครั้งที่ 4. ม.อุบลราชธานี
23) ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท และ ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ (2010) ความเข้มข้นโลหะหนักในฝุ่นตกจากแหล่งกำเนิด. การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 4 งานวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
24) ประภาพรรณ ไชยภักดิ์, กฤษฎา ศิวิลัย, ปาจรีย์ ทองสนิท, ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง และขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ (2010) อิออนในฝุ่นตกบรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ. ประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 4. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
25) ปาจรีย์ ทองสนิท, วิชญา อิ่มกระจ่าง, ณัฐภัทร ทิมจันทร์, อุกฤษ รำไพยะกุล และเอกลักษณ์ รุ่งวิสัย (2010) มลพิษอากาศจากการเผาขยะชุมชนในที่โล่ง. การประชุมวิชาการการจัดการของเสียและพลังงานทางเลือกในสภาวะโลกร้อน : โอกาสและความท้าทาย. โรงแรมเจ.บี. หาดใหญ่ จ.สงขลา
blank

- ผลงานบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน
1 โครงการตรวจสอบผลกระทบฝุ่นละอองจากเมืองทองคำชาตรี บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ปาจรีย์ ทองสนิท 20 ธ.ค. 2560 ถึง 
20 เม.ย. 2561
836,252.00 คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
รวม       836,252.00  
 .................................................................................

 ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท )

 19 มกราคม 2563