ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............ทิพย์วิมล แตะกระโทก.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… ASST. PROF. TIPWIMOL TAEKRATOK…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............ผู้ช่วยศาสตราจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ .................-..................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  tipwimolt@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- ปริญญาโท M.S. Civil Engineering Case Western Reserve
- ปริญญาโท M.Eng. Civil Engineering ม.เกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี วศ.บ. Irrigation Engineering ม.เกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

3 พฤษภาคม 2538 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
......

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2558 - 2559 การศึกษาการทรุดตัวและองค์ประกอบของแร่ธาตุของดินในเขตพื้นที่ภัยพิบัติ (จังหวัดอุตรดิตถ์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 180,000  
2555 - 2556 การสำรวจและทดสอบคุณสมบัติดินในเขตพื้นที่ธรณีพิบัติ (จังหวัดอุตรดิตถ์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 180,000  
งบประมาณภายนอก
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2561 - 2562 การบริหารจัการความปลอดภัยของการท่องเที่ยวทางทะเล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2,952,700  
2558 - 2559 การประเมินภาระงบประมาณด้านสาธารณสุขในสภาวะภัยธรรมชาติของประเทศไทย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 665,533  
2550 - 2551 การพิสูจน์สภาพดินถล่มเชิงวิศวกรรมในกรณีศึกษาดินถล่มใน ต.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 195,000  

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

งบประมาณแผ่นดิน
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2554 - 2555 วิจัยพัฒนา และติดตามประเมินผลตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน มหาวิทยาลัยนเรศวร 1,000,000
งบประมาณภายนอก
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2562 - 2562 รูปแบบระบบการแพทย์ฉุกเฉินในแหล่งท่องเที่ยว: กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 500,000

ผลงานวิจัยเผยแพร่

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

1. สถาพร ปกป้อง , ทิพย์วิมล แตะกระโทก. 2013. แรงต้านทานของดินที่มีต่อเสาเข็มรองรับป้ายโฆษณาขนาดใหญ่. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. 2 1 27-36

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ

1) Ass.Prof. Tipwimol Taekratok1, Ass. Prof. Dr. Pudtan Phanthunane2 , Ass. Prof. Dr. Thaweesak Taekratok3 (2017) Disaster-based budgeting in new public health policy of Thailand. 7th International Conference on Building Resilience; Using scientific knowledge to inform policy and practice in disaster risk reduction, ICBR2017, 27 – 29 November 2017, Bangkok, Thailand. Bangkok

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ

1) ผศ ทิพย์วิมล แตะกระโทก (2015) การศึกษาสภาวะความเค้นเริ่มต้นในการวิเคราะห์เสถียรภาพผนังป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่านในจังหวัดพิษณุโลก . การประชุมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19. จ.ขอนแก่น

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ที่ ชื่อโครงการ สถานะ ประเภท หมายเหตุ
1 เครื่องมือบ่งชี้ตะกอนทรายในสนาม ได้รับการคุ้มครอง
เลขสิทธิบัตร13801
ถึงวันที่2023-09-24
อนุสิทธิบัตร   
blank
 .................................................................................

 ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพย์วิมล แตะกระโทก )

 27 มกราคม 2563