ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............กวิน สนธิเพิ่มพูน.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… ASSOC. PROF. DR. KAWIN SONTHIPERMPOON…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............รองศาสตราจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ ...................................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  sonkawin@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2541 - 2542 Certificate Post Doctoral in Manufacturing Engineering Hannover University, Germany
2538 - 2540 ปริญญาเอก D.Eng. Manufacturing Systems Engineering Asian Institute of Technology
2529 - 2531 ปริญญาโท วศ.ม. Electrical Engineering สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2524 - 2528 ปริญญาตรี วท.บ. Physics มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

1 ธันวาคม 2540 - ปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
CAD/CAM/CAE/CNC and Robotics, Automation Engineering Systems
Computational Fluids Dynamics (CFDs)
Information Communication Technology (ICT)
Enterprise Resource Planning (ERP) and Business Intelligence (BI)
Innovation Service Provider (ISP) 0024 of FTI&NIA
DCP144 of IOD


ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

งบประมาณภายนอก
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2560 - 2561 โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาการนำระบบกักเก็บพลังงานมาใช้งานกับระบบพลังงานของประเทศไทย ภายใต้โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน(Energy Storage) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 6,560,000  
2560 - 2561 Sand -oil Separator proposal for PTTEP PTTEP 1,200,000  

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

ปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ

ผลงานวิจัยเผยแพร่

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

1. Kawin Sonthipermpoon, Thongchai Arunchai. 2557. Resistance Spot Welding Optimzation Based on Artficial Neusal Network. Research Article. 2014 Article 6
2. Amdee, N., Sonthipermpoon, K., Pongpattanasili, C., Tamee, K., Kritworakarn, C.. 2016. ANNs in ABC multi-driver optimization based on thailand automotive industry. Engineering Journal. 20 2 73-87
3. Kawin Sonthipermpoon, Noppadol Amdee. 2015. ANNS in ABC Multi-Driver Optimization based on Thailand Automotive Induatry. Engineering Journal. 2015 Article
4. Arunchai, T., Sonthipermpoon, K., Apichayakul, P., Tamee, K.. 2015. Resistance Spot Welding Optimization Based on Artificial Neural Network. International Journal of Manufacturing Engineering. 67 4 473-481
5. Kavin Sonthipermpoon, E. Bohez, H. Hasemann and M. Rautenberg. 2010. The vibration behavior of impeller blades in the five-axis CNC flank milling process. The International Journal of Advance Manufacturing Technology. 46 9-12 1171-1177

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

1. 1.กวิน สนธิเพิ่มพูน
2.ชิต มิตรนันท์. 1996. การควบคุมอุณหภูมิในเครื่องเคลือบผิวเม็ดยาโดยใช้ฟัชซี่ลอจิก. วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง. 4 1 13-17

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ

1) Sonthipermpoon,K. ,Aumdee N. (2011) The renewable energy of water pumping irrigation for Thai Farmers, Defective of Urban cites and climate change.. Alexander von Humboldt Cities & Climate Change Conference. Germany
2) Kawin Sonthipermpoon (2010) Grinding Path Optimization for The Rool Grinding Machine. The IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management . Chaina

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ

1) รศ.ดร.กวิน สนธิเพิ่มพูน ดร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ผศ.ดร. ประมุข อุณหเลขาขกะ ดร.เฉลียว เกตุแก้ว ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ ดร.ประจักษ์ ทรัพย์มณี (2019) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการนำระบบกักเก็บพลังงานมาใช้งานกับระบบพลังงานของประเทศไทย. โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ. โรงแรมอโนมาแกรนด์
2) รศ.ดร.กวิน สนธิเพิ่มพูน ดร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ (2019) (ร่าง)โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาการนำระบบกักเก็บพลังงานมาใช้งานกับระบบพลังงานของประเทศไทย. ร่างเตรียมความพร้อมการทำโครงการ. Energy complex
3) รศ.ดร.กวิน สนธิเพิ่มพูน ดร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ (2019) ร่วมนำเสนอโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาการนำระบบกักเก็บพลังงานมาใช้งานกับระบบพลังงานของประเทศไทย. ร่วมนำเสนอวิจัยของโครงการและแสดงความคิดเห็น. โรงแรมสุโกศล
4) กัญญาภรณ์ สารธิเสน, กวิน สนธิเพิ่มพูน,ขวัญชัย ไกรทองและพิสุทธ์ อภิชยกุล (2018) การหาค่าระยะจุดเชื่อมที่เหมาะสมของตัวถังรถยนต์บนพื้นฐานระเบียบวิธีเชิงพันธุกรรม. งานประชุมวิชาการ ORNETWORK 2018. พัทยา ชลบุรี
blank

- ผลงานบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน
1 โครงการส่งเสริมคูปองนวัตกรรมอุตสาหกรรม SME ในเขตภาคเหนือตอนล่าง กวิน สนธิเพิ่มพูน 1 ต.ค. 2555 ถึง 
30 ก.ย. 2556
150,000.00
2 โครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดินภาคเหนือ กวิน สนธิเพิ่มพูน 29 ก.ย. 2555 ถึง 
26 พ.ค. 2556
6,999,993.00 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
3 ที่ปรึกษาโครงการกำกับดูแลการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์การ ปีงบประมาณ 2554-2555 กวิน สนธิเพิ่มพูน 30 ก.ย. 2554 ถึง 
30 เม.ย. 2556
1,700,000.00
4 ที่ปรึกษาเพื่อออกแบบระบบบัญชีต้นทุนและระบบบัญชีการเงินจำนวน 1 โครงการ กวิน สนธิเพิ่มพูน 29 ก.ย. 2554 ถึง 
20 ม.ค. 2556
7,994,025.00
5 ที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน และภัยพิบัติที่อาจเกิดกับระบบสารสนเทศของบริษัท ขนส่ง จำกัด กวิน สนธิเพิ่มพูน 25 มิ.ย. 2554 ถึง 
21 ต.ค. 2554
990,000.00 บริษัท ขนส่ง จำกัด
6 ที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบริษัท ขนส่ง จำกัด พ.ศ.2555-2559 กวิน สนธิเพิ่มพูน 24 มิ.ย. 2554 ถึง 
21 ต.ค. 2554
980,000.00 บริษัท ขนส่ง จำกัด
7 จ้างจัดทำต้นฉบับข้อสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งคณะบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2554 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์ กวิน สนธิเพิ่มพูน 11 เม.ย. 2554 ถึง 
24 เม.ย. 2554
75,000.00 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
8 จ้างจัดทำต้นฉบับข้อสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งคณะบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2554 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตาก กวิน สนธิเพิ่มพูน 11 เม.ย. 2554 ถึง 
24 เม.ย. 2554
56,250.00 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
9 จ้างจัดทำต้นฉบับข้อสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งคณะบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2554 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดพิษณุโลก กวิน สนธิเพิ่มพูน 11 เม.ย. 2554 ถึง 
24 เม.ย. 2554
52,500.00 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
10 จ้างจัดทำต้นฉบับข้อสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งคณะบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2554 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์ กวิน สนธิเพิ่มพูน 11 เม.ย. 2554 ถึง 
24 เม.ย. 2554
60,000.00 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
11 จ้างจัดทำต้นฉบับข้อสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งคณะบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2554 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร กวิน สนธิเพิ่มพูน 11 เม.ย. 2554 ถึง 
24 เม.ย. 2554
47,500.00 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
12 จ้างจัดทำต้นฉบับข้อสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งคณะบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2554 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี กวิน สนธิเพิ่มพูน 11 เม.ย. 2554 ถึง 
24 เม.ย. 2554
78,750.00 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
13 ที่ปรึกษาดำเนินโครงการสำรวจ จัดทำ และเผยแพร่ข้อมูลด้านนวัตกรรม และสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมในภาคเหนือ กวิน สนธิเพิ่มพูน 7 เม.ย. 2553 ถึง 
30 ก.ย. 2553
8,000,000.00 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
14 จ้างเหมาทำงานออกแบบและจัดทำระบบน้ำ เพื่อให้มีน้ำใช้สำหรับการอุปโภค ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย บริเวณทุ่งทะเลหลวง ตำบลป้ากล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย กวิน สนธิเพิ่มพูน 1 มิ.ย. 2553 ถึง 
29 พ.ย. 2553
250,000.00 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
15 ที่ปรึกษาจัดทำผังแม่บทการใช้ประโยชน์พื้นที่ดำเนินการสวนพฤกษศาสตร์เกาะระ ภายใต้โครงการนำร่องพัฒนารายละเอียดสวนพฤกษศาสตร์เกาะระในพื้นที่ 4,417 ไร่ ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา กวิน สนธิเพิ่มพูน 30 ก.ย. 2553 ถึง 
29 พ.ย. 2553
400,000.00 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
16 โครงการกำกับดูแลการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์การ ปีงบประมาณ 2554-2555 กวิน สนธิเพิ่มพูน 25 ก.ค. 2554 ถึง 
16 ธ.ค. 2555
1,700,000.00 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
17 โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้ (พ.ศ.2558-2561) กวิน สนธิเพิ่มพูน 6 ก.ย. 2557 ถึง 
2 ก.พ. 2558
1,400,000.00 กรมป่าไม้
18 โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทและยุทธศาสตร์กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2559) กวิน สนธิเพิ่มพูน 26 ธ.ค. 2556 ถึง 
26 เม.ย. 2557
3,995,060.00 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
19 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ภาคเหนือ) กวิน สนธิเพิ่มพูน 1 ต.ค. 2557 ถึง 
28 ม.ค. 2558
49,500,000.00 สำนักงานคณกรรมการศึกษาขั้นพื้น
20 โครงการพัฒนาระบบบริหารการผลิตและระบบบริหารบุคคลเพื่อสนับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต กวิน สนธิเพิ่มพูน 20 ส.ค. 2557 ถึง 
15 ส.ค. 2558
5,930,000.00 กรมสรรพสามิต
21 จ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีบริหารจัดการเก็บภาษีสรรพสามิตตามโครงการติดตั้งมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลฯ และโครงการพัฒนาเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (แสตมป์สรรพสามิต) กวิน สนธิเพิ่มพูน 1 ก.พ. 2554 ถึง 
29 ก.พ. 2555
2,000,000.00 กรมสรรพสามิต
22 โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบระบบบัญชีต้นทุนและระบบบัญชีการเงิน กวิน สนธิเพิ่มพูน 29 ก.ย. 2554 ถึง 
20 ม.ค. 2556
7,994,025.00 กรมปศุสัตว์
23 โครงการจัดการนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ กวิน สนธิเพิ่มพูน 17 มิ.ย. 2556 ถึง 
17 มิ.ย. 2556
7,890,000.00 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
24 โครงการบริหารจัดการนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ กวิน สนธิเพิ่มพูน 19 ก.พ. 2559 ถึง 
19 ก.พ. 2559
7,890,000.00 สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
25 สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารจัดการข้อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยวิธีตกลงราคา กวิน สนธิเพิ่มพูน 31 พ.ค. 2559 ถึง 
31 ส.ค. 2559
985,000.00 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
26 โครงการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กวิน สนธิเพิ่มพูน 12 ก.ย. 2559 ถึง 
11 มี.ค. 2560
2,100,000.00 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
27 โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงการระบบสารสนเทศ เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ กวิน สนธิเพิ่มพูน 9 ก.พ. 2560 ถึง 
8 ก.พ. 2561
5,880,000.00 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
28 โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงการพัฒนาระบบฝึกอบรมและประเมินพนักงาน กวิน สนธิเพิ่มพูน 21 มี.ค. 2560 ถึง 
16 ก.ย. 2560
1,400,000.00 กรมสรรพสามิต
29 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารการผลิตและระบบบริหารบุคคลเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสานมิตร กวิน สนธิเพิ่มพูน 21 มี.ค. 2560 ถึง 
5 ต.ค. 2560
1,400,000.00
30 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจตลาด : ภาคเหนือ 2 ภายใต้ โครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (Local Economy Market) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1) กวิน สนธิเพิ่มพูน 31 ส.ค. 2560 ถึง 
11 ม.ค. 2561
4,950,000.00 กรมการค้าภายใน
31 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจตลาด : ภาคเหนือ 1 ภายใต้ โครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (Local Economy Market) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ภาคเหนือตอนบน2) กวิน สนธิเพิ่มพูน 31 ส.ค. 2560 ถึง 
11 ม.ค. 2561
3,690,000.00 กรมการค้าภายใน
32 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจตลาด : ภาคเหนือ 1 ภายใต้ โครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (Local Economy Market) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1) กวิน สนธิเพิ่มพูน 31 ส.ค. 2560 ถึง 
11 ม.ค. 2561
4,050,000.00 กรมการค้าภายใน
33 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจตลาด : ภาคเหนือ 1 ภายใต้ โครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (Local Economy Market) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1/2) กวิน สนธิเพิ่มพูน 31 ส.ค. 2560 ถึง 
11 ม.ค. 2561
4,860,000.00 กรมการค้าภายใน
34 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจตลาด : ภาคเหนือ 1 ภายใต้ โครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (Local Economy Market) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2/2) กวิน สนธิเพิ่มพูน 31 ส.ค. 2560 ถึง 
11 ม.ค. 2561
4,140,000.00 กรมการค้าภายใน
35 โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างระบบสารสนเทศเพื่อความมั่นคง น่าเชื่อถือในระดับสากล กวิน สนธิเพิ่มพูน 7 มิ.ย. 2561 ถึง 
1 ก.พ. 2562
10,800,000.00 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
รวม       160,388,103.00  
 .................................................................................

 ( รองศาสตราจารย์ ดร.กวิน สนธิเพิ่มพูน )

 20 มกราคม 2563