ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............ภูพงษ์ พงษ์เจริญ.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… ASST. PROF. DR. PUPONG PONGCHAROEN…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............ผู้ช่วยศาสตราจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ ...................................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  pupongp@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2540 - 2544 ปริญญาเอก Ph.D. Manufacturing Engineering University of Newcastle, UK
- ปริญญาโท M.Eng. Industrial Engineering Asian Institute of Technology
- ปริญญาตรี B.Eng. Industrial Engineering Chiang Mai University

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

24 มิถุนายน 2537 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
- Solving combinatorial optimisation problems using nature-inspired algorithms.
- Applications of operations research on logistics and supply chain management.

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2552 - 2552 การประยุกต์ใช้วิธีการแอนท์คอลโลนีย์ออพติไมเซชั่น เพื่อการแก้ปัญหาการจัดเรียงเครื่องจักรในระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น มหาวิทยาลัยนเรศวร 28,750  
2551 - 2551 การประยุกต์ใช้วิธีการแอนท์คอลโลนีย์ออพติไมเซชั่น เพื่อการแก้ปัญหาการจัดเรียงเครื่องจักรในระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น มหาวิทยาลัยนเรศวร 28,750  
งบประมาณแผ่นดิน
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2554 - 2555 การพัฒนาโปรแกรมช่วยแก้ปัญหาการจัดเรียงกล่องผลิตภัณฑ์ลงในตู้สินค้าด้วยระบบภูมิคุ้มกัน มหาวิทยาลัยนเรศวร 134,000  
2552 - 2553 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของวิธีเมต้าฮิวริสติกส์แบบต่างๆ เพื่อการแก้ปัญหาการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบเรียงสับเปลี่ยน มหาวิทยาลัยนเรศวร 290,000  
งบประมาณภายนอก
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2562 - 2563 การศึกษาระบบโลจิสติกส์และศุนย์กระจายสินค้าประมงเชื่อมโยงภาคเหนือตอนล่างกับประเทศเพื่อนบ้าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 4,236,504  
2560 - 2561 การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อลดต้นทุนการขนถ่ายวัสดุของกิจกรรมโลจิสติกส์ในกระบวนการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่มีความต้องการสินค้าแบบพลวัต สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)) 577,160  
2548 - 2549 การศึกษาผลกระทบการกำหนดปัจจัยและกลไกของวิธีจีเนติกอริทึมต่อประสิทธิภาพการทำงานของจีเนติก ไม่มีข้อมูล 400,000  

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2559 - 2560 การพยากรณ์ยอดขายผลิตภัณฑ์ข้าวผสมโดยการประยุกต์ใช้วิธีเมต้าฮิวริสติกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 220,000
2558 - 2559 การออกแบบผังการจัดเรียงเครื่องจักรที่พิจารณาการแปรผันความต้องการของลูกค้าด้วยวิธีเมต้าฮิวริสติกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 180,000
2558 - 2559 การจัดตารางเรียนตารางสอนในระดับอุดมศึกษาด้วยวิธีการคุกคูเสิร์ช มหาวิทยาลัยนเรศวร 180,000
2557 - 2558 การประยุกต์ใช้กระบวนการค้นหาคำตอบที่เหมาะสมเชิงชีวภูมิศาสตร์ในการแก้ปัญหาการออกแบบผังโรงงานภายใต้ปริมาณการผลิตไม่แน่นอน มหาวิทยาลัยนเรศวร 180,000
2556 - 2557 การออกแบบผังโรงงานแบบหลายแถว ที่ต้องคำนึงแผนการบำรุงรักษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 180,000
2555 - 2556 การออกแบบการจัดเรียงเครื่องจักรทรงสี่เหลี่ยมที่หมุนได้แบบหลายแถวด้วยวิธีเจเนติคอัลกอริทึมที่ปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ได้ มหาวิทยาลัยนเรศวร 180,000
งบประมาณภายนอก
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2561 - 2562 การศึกษาโซ่อุปทานการท่องเที่ยวบนเส้นทางภาคเหนือตอนล่าง 1 ประเทศไทยและเมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2,999,900
2560 - 2561 การศึกษาผลกระทบด้านโลจิสติกส์เศรษฐกิจและเขตแดนจากนโยบายเชิงรุกของประเทศจีนการปรับปรุงร่องนัำโขงชวงเขตแดนไทย-ลาว เพื่อรองรับเรือขนาด 500 ตันกรอส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า 2,000,000
2555 - 543 การออกแบบการจัดเรียงเครื่องจักรแบบหลายแถวโดยคำนึงถึงหลายหลักเกณฑ์ด้วยวิธีเจเนติคอัลกอริทึมที่ปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ แหล่งทุนภายนอก(ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ) 192,700
2555 - 2556 การศึกษาผลกระทบด้านการค้าและโลจิสติกส์จากการดำเนินการของท่าเรือทวายประเทศสหภาพพม่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 4,705,300

ผลงานวิจัยเผยแพร่

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

1. Srisatja Vitayasak, Pupong Pongcharoen and Christian Hicks

. 2019. Robust machine layout design under dynamic environment: dynamic customer demand and machine maintenance. Expert Systems with Applications: X. 3 0957-4174
2. Pupong Pongcharoen
Srisatja Vitayasak. 2018. A tool for solving stochastic dynamic facility layout problems with stochastic demand using either a Genetic Algorithm or modified Backtracking Search Algorithm. Expert System With Applications. 98 129-152
3. Srisatja Vitayasak and Pupong Pongcharoen. 2018. Performance improvement of Teaching-Learning-Based Optimisation for robust machine layout design. Expert Systems with Applications. 98 129-152
4. Sirikarn Chansombat, Ponnapa Musikapun, Pupong Pongcharoen &
Christian Hicks. 2018. A Hybrid Discrete Bat Algorithm with Krill Herdbased advanced planning and scheduling tool for the capital goods industry. International Journal of Production Research. 0020-7543
5. Chansombat, S., Pongcharoen, P. and Hicks, C. 2018. A Mixed-integer Linear Programming Model for Integrated Production and Preventive Maintenance Scheduling in the Capital Goods Industry. International Journal of Production Research. 0020-7543
6. Srisatja Vitayasak, Pupong Pongcharoen and Chris Hicks. 2017. A tool for solving stochastic dynamic facility layout problems with stochastic demand using either a Genetic Algorithm or modified Backtracking Search Algorithm. International Journal of Production Economics. 190 146-157
7. Srisatja Vitayasak, Pupong Pongcharoen. 2016. Application of Genetic Algorithm for Quantifying the Affect of Breakdown Maintenance on Machine Layout. Lecture Notes in Computer Science. 10053 208-218
8. Thatchai Thepphakorn, Pupong Pongcharoen, Srisatja Vitayasak. 2016. A New Multiple Objective Cuckoo Search for University Timetabling Problem. Lecture Notes in Computer Science (ฐานข้อมูล SJR). 10053 196-207
9. Srisatja Vitayasak and Pupong Pongcharoen. 2015. Genetic Algorithm Based Robust Layout Design By Considering Various Demand Variations. Lecture Notes in Computer Science. 9140 257-265
10. Srisatja Vitayasak and Pupong Pongcharoen
. 2015. Re-Layout and Robust Machine Layout Design under Stochastic Demand. Applied Mechanics and Materials. 789-790 1252-1257
11. Saisumpan Sooncharoen, Srisatja Vitayasak, and Pupong Pongcharoen. 2015. Application of Biogeography-Based Optimisation for machine layout design problem . International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research. 4 3 251-254
12. Thepphakorn, T., Pongcharoen, P., Hicks, C.. 2015. Modifying Regeneration Mutation and Hybridising Clonal Selection for Evolutionary Algorithms Based Timetabling Tool. Mathematical Problems in Engineering. 2015
13. Theppakorn,T.,Pongcharoen,P. and Hicks,C.. 2014. An Ant Colony Based Timetabling Tool. . International Journal of Production Economics. 149 131-144
14. Srisatja Vitayasak and Pupong Pongcharoen. 2014. Identifying Optimum Parameter Setting for Layout Design Via Experimental Design and Analysis. Advanced Materials Research. 931-932 1626-1630
15. Parika, W., Seesuaysom, W., Vitayasak, S., Pongcharoen, P.. 2014. Bat algorithm for designing cell formation with a consideration of routing flexibility. IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management. 1353-1357
16. Chainate, W., Pongcharoen, P., and Thapatsuwan, P.. 2013. Clonal selection of artificial immune system for solving the capacitated vehicle routing problem. Journal of Next Generation Information Technologyvol. 4, no. 3, p.167-179. ISSN 2092-8637. 4 3 167-179
17. Vitayasak, S. and Pongcharoen, P.. 2013. Machine selection rules for designing multi-row rotatable machine layout considering rectangular-to-square ratio. Journal of Applied Operational Research, vol. 5, no. 2, p.48-55, ISSN 1927-0089. . 5 2 48-55
18. Theppakorn, T. and Pongcharoen, P. . 2013. Heuristic ordering for ant colony based timetabling tool. Journal of Applied Operational Research. 5 3 113-123
19. Kittipong Dapa,Pornpat Loreungthup, Srisatja Vitayasak and Pupong Pongcharoen. 2013. Bat Algorithm, Genetic Algorithm and Shuffled Frog Leaping Algorithm for Designing Machine Layout,. Lecture Notes in Artificial Intelligence. 8271 59-68
20. Thapatsuwan, P., Pongcharoen, P., Hicks, C. and Chainate, W.. 2012. Development of a stochastic optimisation tool for solving the multiple container packing problems. International Journal of Production Economics. 140 2 737-748
21. Lutuksin, T., Pongcharoen, P.. 2010. Best-worst ant colony system parameter investigation by using experimental design and analysis for course timetabling problem. 2nd International Conference on Computer and Network Technology, ICCNT 2010. 467-471
22. Pansuwan, P., Rukwong, N., Pongcharoen, P.. 2010. Identifying optimum Artificial Bee Colony (ABC) algorithm's parameters for scheduling the manufacture and assembly of complex products. 2nd International Conference on Computer and Network Technology, ICCNT 2010. 339-343
23. Hicks, C., Pongcharoen, P.. 2009. Applying different control approaches for resources with high and low utilisation: A case study of the production of complex products with stochastic processing times. International Journal of Technology Management. 48 2 202-218
24. Chainate, W., Thapatsuwan, P., Pongcharoen, P.. 2008. Investigation on cooling schemes and parameters of simulated annealing for timetabling university courses. Proceedings - 2008 International Conference on Advanced Computer Theory and Engineering, ICACTE 2008. 200-204
25. Pongcharoen, P., Chainate, W., Pongcharoen, S.. 2008. Improving artificial immune system performance: Inductive bias and alternative mutations. Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics). 5132 LNCS 220-231
26. Pongcharoen, P., Promtet, W., Yenradee, P., Hicks, C.. 2008. Stochastic Optimisation Timetabling Tool for university course scheduling. International Journal of Production Economics. 112 2 903-918
27. Snae, C., Pongcharoen, P.. 2007. Automatic rule-based expert system for English to Thai transcription. Proceedings of the 3rd IASTED International Conference on Advances in Computer Science and Technology, ACST 2007. 342-347
28. Pongcharoen, P., Chalnate, W., Thapatsuwan, P.. 2007. Exploration of genetic parameters and operators through travelling salesman problem. ScienceAsia. 33 2 215-222
29. Hicks, C., Pongcharoen, P.. 2006. Dispatching rules for production scheduling in the capital goods industry. International Journal of Production Economics. 104 1 154-163
30. Pongcharoen, P., Hicks, C., Braiden, P.M.. 2004. The development of genetic algorithms for the finite capacity scheduling of complex products, with multiple levels of product structure. European Journal of Operational Research. 152 1 215-225
31. Pongcharoen, P., Hicks, C., Braiden, P.M., Stewardson, D.J.. 2002. Determining optimum Genetic Algorithm parameters for scheduling the manufacturing and assembly of complex products. International Journal of Production Economics. 78 3 311-322
32. Srisatja Vitayasak and Pupong Pongcharoen. . Backtracking Search Algorithm for designing robust machine layout. WIT Transaction on Engineering Sciences . 95 411-420

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

1. สายสัมพันธ์ ซุ้นเจริญ, ศรีสัจจา วิทยศักดิ์ และ ภูพงษ์ พงษ์เจริญ. 2016. Biogeography-based Optimisation method and its applications: A survey. Naresuan University Engineering Journal.. 11 1 23-60
2. Suthasinee Singpraya, Surachid Dedklen, Srisatja Vitayasak and Pupong Pongcharoen. 2013. Adaptive parameters within Genetic Algorithm for Machine Layout Design. วารสารไทยการวิจัยดาเนินงาน ( Thai Journal of Operations Research ). 1 1 41-51
3. Khadwilard, A., Luangpaiboon, P. and Pongcharoen, P. . 2012. Full factorial experimental design for parameters selection of Harmony Search Algorithm. Journal of Industrial Technology. 8 2
4. Khadwilard, A., Chansombat, S., Theppakorn, T., Thapatsuwan, P., Chainate, W. and Pongcharoen, P. 2012. Application of Firefly Algorithm and its parameter setting for job shop scheduling. Journal of Industrial Technology, vol. 8, no. 1, ISSN 1686-9869.. 8 1 49-58
5. อภิรักษ์ ขัดวิลาศ ภูพงษ์ พงษ์เจริญ. 2011. การหาค่าที่ดีที่สุดของการจัดตารางการผลิตแบบทำตามสั่งโดยการใช้วิธีฮาร์โมนี่เสริจน์. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 19 พิเศษ 8-14
6. 1.ณัฐชา ฮุนพานิช
2.สุภาณี เส็งศรี
3.รัตนะ บัวสนธ์
4.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ. 2007. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะของมหาวิทยาลัยนเรศวร : กรณีศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิเศษ2550 67-88

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ

1) Srisatja Vitayasak, and Pupong Pongcharoen (2017) Automated plant layout design under dynamic environment. งานประชมุวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที 7 เนื่องในวันสหวิทยาการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2) Srisatja Vitayasak and Pupong Pongcharoen (2016) A computer program for stochastic dynamic facility layout design. Ph.D.Symposium 2016. Khon Kaen University
3) Saisumpan Sooncharoen, Srisatja Vitayasak, and Pupong Pongcharoen (2016) Modified Biogeography-Based Optimisation for facility layout design problem in multi-row configuration. Ph.D. Symposium 2016. Khon Kaen Univaersity
4) Saisumpan Sooncharoen, Srisatja Vitayasak, Pupong Pongcharoen* and Chris Hicks (2016) Modified Biogeography-Based Optimisation of facility layout design problem in multi-row configuration. The 19th International Working Seminar on Production Economics. Innsbruck, Austria
5) Vitayasak, S., Pongcharoen, P., Hicks, C. (2015) A Modified Backtracking Search Algorithm for redesigning machine layout with stochastic demand environment. 23rd International Conference for Production Research, ICPR 2015. Manila, Philippines
6) Srisatja Vitayasak and Pupong Pongcharoen (2015) Genetic Algorithm based robust layout design by considering various demand variations.. The Sixth International Conference on Swarm Intelligence. ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
7) Saisumpan Sooncharoen, Srisatja Vitayasak, and Pupong Pongcharoen (2015) Application of Biogeography-Based Optimisation for machine layout design problem. ICMIT 2015 : 2015 The 2nd International Conference on Manufacturing and Industrial Technologies. Pattaya,Thailand
8) Srisatja Vitayasak and Pupong Pongcharoen (2015) Consistency on optimal GA parameter setting on various characteristics of layout design problem. 2015 International Conference on Intelligent Materials and Manufacturing Engineering(IMME2015). Phuket Island,Thailand.
9) Srisatja Vitayasak and Pupong Pongcharoen (2014) Re-layout under stochastic demand with different degrees of demand variation. 2014 2nd International Conference on Materials and Manufacturing Research (ICMMR 2014). Bankok,Thailand.
10) Srisatja Vitayasak,Pupong Pongcharoen and Chris Hicks (2014) A Tool for Generating Optimum Facilities Layout under Demand Uncertainty. The 18th International Working Seminar on Production Economics. ประเทศออสเตรีย
11) Wipada Parika, Wipada Seesuaysom, Srisatja Vitayasak and Pupong Pongcharoen. (2013) Bat Algorithm for designing cell formation with a consideration of routing flexibility.. The IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management(IEEM). Bangkok,Thailand.
12) Kittipong Dapa,Pornpat Loreungthup,Srisatja Vitayasak and Pupong Pongcharoen (2013) Bat Algorithm,Genetic Algorthm and Shaffled Frog Leaping Algorihm for designing non-identical rectangular machine layout.. The 7th Multi-Disciplinary international Workshop on Artificial intelligence.. Krabi,Thailand.
13) Vitayasak, S. and Pongcharoen, P. (2012) Stochastic Demand Robust Machine Layout Design with Fixed Planning Horizon. International Symposium on Value Management and Logistics. Chiang Mai, Thailand.
14) Theppakorn, T. and Pongcharoen, P. (2012) Heuristic ordering for ant colony based timetabling tool. Lecture Notes in Management Science.
15) Vitayasak, S. and Pongcharoen, P. (2012) Designing rotatable machine layout in multiple row environment. Lecture Notes in Management Science.
16) Xie, WB., Hicks, C. and Pongcharoen, P. (2012) An artificial immune system scheduling tool for production scheduling in the capital goods industry. Proceedings of the International Conference on Manufacturing Research. Aston University, UK.
17) Pongcharoen, P., Puangyeam, H., Paw inand K, Vitayasak, S. and Khadwilard, A. (2012) Artificial Bee Colony with Random Key Technique for Production Scheduling in Capital Goods Industry . Proceedings of the International Conference on Industrial Technology and Management. Phuket, Thailand.
18) Srisatja Vitayasak and Pupong Pongcharoen (2012) Designing Rotatable Machine Layout in Multiple Row Environment. 4th International Conference on Applied Operational Research.. Bangkok,Thailand.
19) Musikapun, P. and Pongcharoen, P. (2012) Solving Multi-stage Multi-machine Multi-product Scheduling Problem Using Bat Algorithm. Proceedings of the International Conference on Management and Artificial intelligence. Bangkok, Thailand.
20) Theppakorn, T., Hicks, C. and Pongcharoen, P. (2012) An Art Colony Based Timetabling Tool. Preprints of the International Working seminar on Production Economics. Innsbruck, Austria.
21) Xie W.B., Hicks, C. and Pongcharoen, P. (2012) A Multiple Criteria Genetic Algorithm Tool for Production Scheduling in Capital Goods Industry. Preprints of the International Working Seminar on Production Economics. Innsbruck, Austria.
22) Theppakorn, T., Hicks, C. and Pongcharoen, P. (2012) An Ant Colony Based Timetabling Tool. The Seventeenth International Working Seminar on Production Economics. -
23) Xie, WB., Hicks, C. and Pongcharoen, P. (2012) A Multiple Criteria Genetic Algorithm Tool for Production Scheduling in Capital Goods Industry. Preprints of the International Working Seminar on Production Economics. Innsbruck, Austria.
24) Theppakorn, T., Hicks, C. and Pongcharoen, P. (2012) An Ant Colony Based Timetabling Tool. Preprints of the International Working Seminar on Production Economics. Innsbruck, Austria.
25) Thatchai Lutuksin and Pupong Pongcharoen (2010) Best-Worst Ant Colony System Parameter Investigation by Using Experimental Design and Analysis for Course Timetabling Problem.. 2010 The 2nd International Conference on computer and Network Technologh. . Bangkok, Thailand

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ

1) ธนัชพร สมใส, สายสัมพันธ์ ซุ้นเจริญ, โพธิ์งาม สมกุล, ศรีสัจจา วิทยศักดิ์, ภูพงษ์ พงษ์เจริญ (2019) ตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อการพิจารณาการขนส่งหลายรูปแบบสำหรับอุตสาหกรรมน้ำตาล Mathematical Models for Multimodal Transportations of Sugar Industry . การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 . ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2) อัญญา อาไพ, ศรีสัจจา วิทยศักดิ์ และ ภูพงษ์ พงษ์เจริญ (2018) การปรับแต่งวิธีโครงข่ายประสาทเทียม เพื่อการพยากรณ์ความต้องการผลิตข้าวสูตรผสม. การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 18 (เจ้าภาพ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร). วันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก
3) อัญญา อาไพ ศรีสัจจา วิทยศักดิ์ ภูพงษ์ พงษ์เจริญ (2018) การประยุกต์ใช้วิธีโครงข่ายประสาทเทียม เพื่อการพยากรณ์ความต้องการผลิตข้าวสูตรผสม. การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) Sirikarn Chansombat Pupong Pongcharoen (2017) Manufacturing and Maintenance Scheduling for Complex Products using Metaheuristics. PhD Symposium on Industrial Engineering 2017. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5) Saisumpan Sooncharoen Srisatja Vitayasak Pupong Pongcharoen (2017) Performance comparison of modified Biogeography-Based Optimisation algorithm for the facility layout problem. PhD Symposium on Industrial Engineering 2017. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6) Thatchai Thepphakorn Pupong Pongcharoen (2017) Automatic Course Timetabling Program. ประชุมวิชาการ การนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7) Singpraya S., Dedklen S., Vitayasak S. and Pongcharoen P. (2012) Adaptive Genetic Algorithm for Designing Non-identical Rectangular Machine Layout. operations Research Network of Thailand.. Pullman Bangkok King Power, Bangkok, Thailand.
8) Srisatja Vitayasak and Pupong Pongcharoen (2011) Interaction of Crossover and Mutation Operations for Designing Non-rotatable Machine Layout.. Proceedings of National Conference of Operations Research 2011.
9) Primpika Pansuwan, Niyada Rukwong and Pupong Pongcharoen (2010) Identifying optimum Artificial Bee Colony(ABC) algorithm's parameters for scheduling the manufacture and assembly of complex products.. 2010 The 2nd International Conference on computer and Network Technologh. . Bangkok, Thailand
blank
 .................................................................................

 ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ )

 28 มกราคม 2563