ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… ASST. PROF. DR. SOMLAK WANNARUMON KIELAROVA…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............ผู้ช่วยศาสตราจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ ...................................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  somlakw@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2550 ปริญญาเอก D.Eng. Design and Manufacturing Engineering AIT
- ปริญญาโท M.Eng. Manufacturing Systems Engineering AIT
- ปริญญาตรี วศ.บ. Industrial Engineering ม.เชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

15 มกราคม 2540 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
- การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยประยุกต์ใช้ Advanced Technologies (Computer-Aided-Design/ Computer-Aided-Manufacturing/ Rapid Prototyping) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการออกแบบและการผลิต
- การพัฒนาโปรแกรมด้าน Automatic Computer-Aided Design และ Parametric Design โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีด้าน Artificial Intelligence เช่น Genetic Algorithm, Memetic Algorithm, Neural Network.
- การพัฒนาระบบ Generative Design System โดยใช้เทคนิค Shape Grammar
- การศึกษาการคำนวณเกี่ยวกับความสวยงาม Computational Aesthetics: Aesthetic Measure, Algorithmic Aesthetics เพื่อใช้ประกอบในโปรแกรมการออกแบบอัตโนมัติ
- การทำต้นแบบด้วย Rapid Prototyping Technologies
- การจำลองกระบวนการหล่อโลหะด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Finite Element Analysis Software
อุตสาหกรรมที่ดำเนินงานวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น อุตสาหกรรมเครื่องประดับ


ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2562 - 2562 การพัฒนาโมดูลคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมเชิงโต้ตอบเพื่อใช้ในการหาค่าที่เหมาะสมในการออกแบบเครื่องประดับ กรณีศึกษาการจัดเรียงอัญมณีบนแหวนล้อมเพชร มหาวิทยาลัยนเรศวร 100,000  
2556 - 2557 การพัฒนาโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อใช้ในการพัฒนาอัลกอริทึ่มประเมินค่าความสวยงามของเครื่องประดับ ในโปรแกรมเพื่อช่วยในการออกแบบ Jewelry Art Form Generator มหาวิทยาลัยนเรศวร 180,000  
2553 - 2554 การประยุกต์ใช้ระบบผู้ขำนาญการร่วมกับวิธีเชิงพันธุกรรมในการพัฒนาความสามารถของโปรแกรมการออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 80,000  
งบประมาณแผ่นดิน
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2561 - 2561 การพัฒนาโมเดลเชิงคำนวณเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบลวดลายแส้ของหมู่บ้านวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำมาใช้ในระบบออกแบบเครื่องประดับเงินโดยอัตโนมัติ [รหัส R2561B071] มหาวิทยาลัยนเรศวร 393,000  
2561 - 2561 การพัฒนาระบบออกแบบเครื่องประดับโดยอัตโนมัติเชิงโต้ตอบกับผู้ใช้งานด้วยอัลกอริทึ่มเชิงวิวัฒนาการแบบหลายวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการออกแบบเครื่องประดับเข็มกลัดแบบแยกส่วนในยุคอาร์ตเดโค มหาวิทยาลัยนเรศวร 393,000  
2561 - 2561 การสร้างผู้ประกอบการ Start Up เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ Premium OTOP ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น Innovation Hub-Creative Economyมหาวิทยาลัยนเรศวร 700,000  
2560 - 2560 การพัฒนาระบบออกแบบอัตโนมัติบนพื้นฐานของระบบเชิงโต้ตอบไฮบริดไวยากรณ์รูปร่างและอัลกอริทึ่มวิวัฒนาการเพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยนเรศวร 434,000  
2559 - 2559 การพัฒนาระบบออกแบบเครื่องประดับโดยอัตโนมัติโดยคำนึงถึงกลยุทธ์การออกแบบเพื่อการผลิต:กรณีศึกษา การผลิตด้วยวิธีการหล่อแบบขี้ผึ้งหาย มหาวิทยาลัยนเรศวร 488,900  
2558 - 2558 การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบออกแบบเครื่องประดับอัตโนมัติด้วยอัลกอริทึ่มจัดกลุ่มสำหรับการประเมินกลุ่มประชากรขนาดใหญ่ มหาวิทยาลัยนเรศวร 352,000  
2557 - 2557 การพัฒนาระบบการแกะสลักขึ้นรูปแบบเสมือน JewelSense เพื่อใช้ในงานออกแบบเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยนเรศวร 404,400  
2555 - 2556 การประยุกต์ใช้มิมิติอัลกอริทึ่มในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบเครื่องประดับ JAFG : Jewelry Art form Generator มหาวิทยาลัยนเรศวร 208,200  
งบประมาณภายนอก
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2562 - 2563 โครง "Smart Showroom+Virtual Jewelry Try on ระบบออกแบบเครื่องประดับที่ทำงานผ่านเว็บไซต์ในการออกแบบร่วมกันระหว่างลูกค้าและนักออกแบบ และทดลองสวมใส่เครื่องประดับด้วยเทคโนโลยีเออาร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า 1,098,800  
2558 - 2559 การพัฒนาไวยกรณ์รูปร่างตามอัตลักษณ์ของเครื่องประดับเงินบ้านวัวลายตามความชอบของกลุ่มลูกค้าชาวจีนในแหล้งท่องเที่ยวล้านนา เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบออกแบบอัตโนมัติ สกว. และ วช. 1,394,200  
2557 - 2558 การพัฒนาไวยกรณ์รูปร่างตามอัตลักษณ์ของเครื่องประดับเงินบ้านวัวลายตามความชอบของกลุ่มลูกค้าชาวจีนในแหล่งท่องเที่ยวล้านนา เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบออกแบบอัตโนมัติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1,394,200  
2557 - 2559 การพัฒนาโมดูลคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดเรียงอัญมณีบนตัวเรือนเครื่องประดับแหวนโดยอัตโนมัติ สกว. ฝ่ายอุตสาหกรรม และ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ 839,700  
2556 - 2558 การพัฒนาโมดูลที่ใช้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบเครื่องประดับแหวนสำหรับกลุ่มลูกค้าตลาดประเทศจีน ภายนอก 779,060  
2553 - 2555 การพัฒนาต้นแบบโปรแกรมที่ช่วยในการออกแบบที่สามารถสร้างภาพร่างอัตโนมัติเพื่อใช้ในการออกแบบเครื่องประดับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 480,000  

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

ปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ

ผลงานวิจัยเผยแพร่

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

1. Somlak Wannarumon Kielarova. 2017. Multi-Objective Shape Optimization in Generative Design: Art Deco Double Clip Brooch Jewelry Design. Lecture Notes in Electrical Engineering. 248-255
2. Somlak Wannarumon Kielarova, Prapasson Pradujphongphet and Chokenithi Nakmethee. 2016. Development of Computer-Aided Design Module for Automatic Gemstone Setting on Halo Ring. KKU Engineering Journal. 43 3
3. Somlak Wannarumon Kielarova. 2016. Development of Hybrid Memetic Algorithm and General Regression Neural Network for Generating Iterated Function System Fractals in Jewelry Design Applications. Lecture Notes in Computer Science. 9712 280-289
4. Somlak Wannarumon Kielarova and Sunisa Sansri. 2016. Shape Optimization in Product Design Using Interactive Genetic Algorithm Integrated with Multi-Objective Optimization. Lecture Notes in Computer Science. 10053 76-86
5. Somlak Wanaarumon Kielarova,Prapasson Pradujphongphet and Erik L.J.Bohez.. 2015. New interactive-generative design system:hybrid of shape grammar and evolutionary design-an application of jewelry design. Lecture Notes in Computer Science. 9140 302-313
6. Somlok Wannarumon, Prapasson Pradujphongphet, Erik.L.J.Bohez.. 2013. The Framework of Generative Design System using Shape Grammar for Jewelry Design. International Journal of Intelligent Information Processing . 4 2.1 1-13
7. Somlak Wannarumon. 2010. An Aesthetics Driven Approach to Jewelry Design. Computer-Aided Design & Applications. 7 4 489-503
8. Wannarumon, S., Bohez, E.L.J., Annanon, K.. 2008. Aesthetic evolutionary algorithm for fractal-based user-centered jewelry design. Artificial Intelligence for Engineering Design, Analysis and Manufacturing: AIEDAM. 22 1 19-39
9. Wannarumon, S., Bohez, E.L.J.. 2006. A new aesthetic evolutionary approach for jewelry design. Computer-Aided Design and Applications. 3 1-4 385-394
10. Wannarumon, S., Bohez, E.L.J.. 2004. Rapid prototyping and tooling technology in jewelry CAD. Computer-Aided Design and Applications. 1 1-4 569-576
11. Wannarumon, S., Unnanon, K., Bohez, E.L.J.. 2004. Intelligent computer system for jewelry design support. Computer-Aided Design and Applications. 1 1-4 551-558

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

1. สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า, ประภัสสร ประดุจพงษ์เพชร์และโชคนิธิ นาคเมธี. 2017. การพัฒนาระบบออกแบบอัตโนมัติเพื่อช่วยในการออกแบบเครื่องประดับแหวนตามความชื่นชอบของนักท่องเที่ยวชาวจีน. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร : วิทยาศาสและเทคโนโลยี ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560. 25 4 107-123
2. สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า, ดรณ์ สุทธิภิบาล, เขมรัฐ จันทร์คำ, สุนิษา แสนศรี, ประภัสสร ประดุจพงษ์เพชร และเฉลิมรัฐ วาวงศ์มูล. 2017. การศึกษาอัตลักษณ์ของเครื่องเงินบ้านวัวลายเพื่อใช้ในการออกแบบเครื่องประดับเงินตามความชอบของกลุ่มลูกค้าชาวจีนในแหล่งท่องเที่ยวล้านนา. วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฏาคม - กันยายน 2560 . 10 3 114-123
3. สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า,ประภัสสร ประดุจพงษ์เพชร์, โชคนิธิ นาคเมธี. 2017. การพัฒนาระบบออกแบบอัตโนมัติเพื่อช่วยในการออกแบบเครื่องประดับแหวนตามความชื่นชอบของนักท่องเที่ยวชาวจีน. DEVELOPMENT OF GENERATIVE JEWELRY RING DESIGN BASED ON CHINESE TOURISTS PREFERENCES. 25 4 107-123
4. Somlak Wannarumon Kielarova
Prapasson Pradujphongphet
Chokenithi Nakmethee
. 2016. Development of computer-aided design module for automatic gemstone setting on halo ring . KKU Engineering Journal . 43 239-243
5. S. Wannarumon Kielarova. 2015. Development Scheme of JewelSense: Haptic-based Sculpting Tool for Jewelry Design. Naresuan University Engineering Journal. 9 2 1-7
6. 1.ระภัสสร ประดุจพงษ์เพชร์
2.สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า. 2013. การพัฒนาระบบออกแบบอัตโนมัติโดยใช้วิธีไวยากรณ์รูปร่าง กรณีศึกษาการออกแบบเครื่องประดับ. วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร. 8 2 21-34
7. เดือนแรม แพ่งเกี่ยว, สมลักษณ์ วรรณฤมล, สมพร เรืองสินชัยวานิช. 2012. การออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์. วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, (NUEJ). 7 1 23-28

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ

1) สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า (2019) Smart Showroom + Virtual Jewelry Try On ระบบออกแบบเครื่องประดับที่ทำงานผ่านเว็บไซต์ในการออกแบบร่วมกันระหว่างลูกค้าและนักออกแบบ และทดลองสวมใส่เครื่องประดับด้วยเทคโนโลยีเออาร์. International Chantaburi Gems and Jewelry Festival 2019 . ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี ณ จังหวัดจันทบุรี
2) Somlak Wannarumon Kielarova (2019) Make your jewelry design pop up with generative design. The 33rd Annual Santa Fe Symposium : The Premier Conference for Jewelry Makers จัดโดย Rio Grande ,19-22 May 2019.. America
3) Somlak Wannarumon Kielarova (2017) Multi-Objective Shape Optimization in Generative Design: Art Deco Double Clip Brooch Jewelry Design. 7th International Conference on IT Convergence and Security. Seoul, Korea
4) Somlak Wannarumon Kielarova (2016) Shape Optimization in Product Design Using Interactive Genetic Algorithm Integrated with Multi-Objective Optimization. THE 10TH MULTI-DISCIPLINARY INTERNATIONAL WORKSHOP ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE (MIWAI 2016). Chiang Mai, Thailand
5) Somlak Wannarumon Kielarova, Prapasson Pradujphongphet and Chokenithi Nakmethee (2016) Development of Computer-Aided Design Module for Automatic Gemstone Setting on Halo Ring. The 6th KKU International Engineering Conference 2016. Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand
6) Somlak Wannarumon Kielarova (2016) Development of Hybrid Memetic Algorithm and General Regression Neural Network for Generating Iterated Function System Fractals in Jewelry Design Applications. The Seventh International Conference on Swarm Intelligence (ICSI’2016). Bali,Indonesia.
7) Somlak Wannarumon Kielarova, Prapasson Pradujphongphet,Erik L.J.Bohez (2015) A new interactive generative jewelry design system :hybrid of shape grammar and evolutionary design. The Sixth International Conference on Swarm Intelligence. ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
8) Somlak Wannarumon Kielarova (2015) Development of Aesthetic Evaluator using Artificial Neural Network in Generative Design System : Jewelry Art Form Generator. 2015 International Conference on Intelligent Materials and Manufacturing Engineering(IMME2015). Phuket Island,Thailand
9) Phaengkieo S., Somlak W. , Ruangsinchaiwanich S. (2013) Transformer design by finite element method with DOE algorithm. 16th internationat conference on electrical machines and systems, (ICEMS 2013). Busan, South Korea
10) Somlak Wannarumon and P. Pradujphongphet (2012) The Development of Shape Transformation Tool used in Computer-Based Jewelry Desing System. 2012 7th International Conference on Computing and Convergence Technoloy (ICCIT,ICEI and ICACT) ,December 3-5,2012. Korea

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ

1) เขมรัฐ จันทร์คำ และ สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า (2019) การประยุกต์ใช้วิธีเชปแกรมม่าและขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมในการวาดลวดลายแส้ บ้านวัวลายโดยอัตโนมัติเพื่อใช้ในการออกแบบเครื่องประดับเงิน. นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 15. มหาวิทยาลัยนเรศวร
2) โชคนิธิ นาคเมธี และ สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า (2019) การออกแบบและสร้างลวดลายเรขาคณิตแบบอิสลามโดยอัตโนมัติด้วยวิธีไวยากรณ์รูปร่างเพื่อใช้ในการออกแบบเครื่องประดับกาไล. นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 15. มหาวิทยาลัยนเรศวร
3) สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า (2019) Make your jewelry design pop with generative design. The 33th Annual Santa Fe Symposium, The Premier Conference for Jewelry Maker. โรงแรม Albuquerque, New Mexico, USA
4) Somlak Wannarumon Kielarova (2017) Automatic Generation of Silver Jewelry Design by Shape Grammars. PhD Symposium on Industrial Engineering 2017. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
5) สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า, ประภัสสร ประดุจพงษ์เพชร์ และโชคนิธิ นาคเมธี (2016) การศึกษาและออกแบบเครื่องประดับแหวนล้อมเพชรและพลอยที่เป็นที่นิยมของกลุ่มลูกค้าชาวจีนเพื่อการพัฒนาระบบออกแบบอัตโนมัติโดยใช้วิธีไวยากรณ์รูปร่าง. นเรศวรวิจัย 2559. มหาวิทยาลัยนเรศวร
6) Somlak Wannarumon and P.Pradujphonjphet   (2013) The Development of Shape Transformation Tool used in Computer – Based Jewelry Design System. IEEE Int. Conf. on Engineering Industry . Paayhumthaini Thailand

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ที่ ชื่อโครงการ สถานะ ประเภท หมายเหตุ
1 โปรแกรมโมดูลทำงานในลักษณะ Plug-in บนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Rhinoceros เพื่อช่วยในการออกแบบเครื่องประดับแหวนอัตโนมัติ กำลังดำเนินการ ลิขสิทธิ์   
2 ชุดเครื่องประดับเงิน สยามเหลืองหางขาว The Fighter ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบจากไก่ชนของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กำลังดำเนินการ สิทธิบัตร   
3 ชุดเครื่องประดับพลอยชุบทอง สยามเหลืองหางขาว The Gorgeous ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบจากไก่ชนของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กำลังดำเนินการ สิทธิบัตร   
blank

- ผลงานบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน
1 ที่ปรึกษาโครงการสำรวจและประเมินผลขีดความสามารถ/สมรรถนะของสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยโดยใช้แผนที่ความสามารถ/สมรรถนะ (Competency Map) สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า 10 ก.ค. 2555 ถึง 
9 ต.ค. 2555
160,000.00 สํานักงานนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
2 ที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการผลักดันนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564) ไปสู่การปฏิบัติรายพื้นที่ พร้อมทั้งสร้างความตระหนักให้สาธารณชนเห็นความสำคัญของการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในภูมิภาคเหนือตอนล่าง สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า 20 พ.ค. 2554 ถึง 
13 ก.พ. 2555
1,493,420.00 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
3 จ้างจัดการประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รายพื้นที่ (ชุมชนเป้าหมาย) เพื่อการพัฒนา ภายใต้โครงการจัดการประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 10 ในภูมิภาคเหนือตอนล่าง สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า 1 ก.ค. 2554 ถึง 
26 ม.ค. 2555
246,750.00 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
4 โครงการให้คำปรึกษาและวิเคราะห์คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการหล่อเครื่องประดับ สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า 15 ต.ค. 2562 ถึง 
30 พ.ย. 2562
50,850.00 บริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
รวม       1,951,020.00  
 .................................................................................

 ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า )

 19 มกราคม 2563