ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............ภาณุ บูรณจารุกร.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… ASST. PROF. DR. PANU BURANAJARUKORN…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............ผู้ช่วยศาสตราจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ ...................................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  panub@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2549 ปริญญาเอก Ph.D. Mechanical Engineering University of Wollongong
- 2540 ปริญญาโท วศ.ม. Industrial Engineering จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2538 ปริญญาตรี วศ.บ. Industrial Engineering ม.เชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

26 สิงหาคม 2540 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
.....

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2552 - 2553 การศึกษาและการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับระบบงานในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร 300,000  
2552 - 2553 การศึกษาปัญหาของการใช้บัณฑิตและการพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของบัณฑิตและผู้ประกอบการ : กรณีศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร 68,500  
2552 - 2552 การลดต้นทุนโลจิสต์ติกสำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร 75,000  

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2559 - 2559 การสกัดแซนโทฟิลจากดอกดาวเรืองโดยใช้ไดเมธิลอีเทอร์เหลวเป็นสารสกัด มหาวิทยาลัยนเรศวร 220,000
2552 - 2553 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งลานตากข้าว และยุ้งฉางชุมชนพร้อมเครื่องจักรและอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมบริเวณจังหวัดพิจิตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 100,000
งบประมาณแผ่นดิน
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2555 - 2556 การประยุกต์ใช้มิมิติอัลกอริทึ่มในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบเครื่องประดับ JAFG : Jewelry Art form Generator มหาวิทยาลัยนเรศวร 208,200
งบประมาณภายนอก
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2559 - 2562 Advancing Skill Creation to ENhance Transformation (ASCENT) Erasmus+ 2,444,843

ผลงานวิจัยเผยแพร่

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

1. Kumpon SUBSOMBOON, Boonsong TANTANEE, Suchanya SARATAI, Panu BURANAJARUKORN. 2019. THE 4DCAD IN PROJECT PLANNING AND BUDGETING OF THE NEW URBAN INFRASTRUCTURE FOR THE PHITSANULOK CENTRAL PARK, THAILAND. Geographia Technica. 14 47-55
2. Sarintip Tantanee, Phisut Apichayakul, Panu Buranajarukorn et. al.. 2019. Policies to Promote Research and Innovation in Developing Countries Universities: The Case of Thailand . Indian Journal of Public Administration. 1-15
3. Sarintip Tantanee,Panu Buranajarukorn and Phsut Apichayakul. 2018. University-Industry Linkages in the Disaster Resilience Sector:A Case Study of Thailand.. Procedia. 212 519-526
4. Buranajarukorn, P., Thongchattu, C.. 2010. RETRACTED ARTICLE: Integrated Quality and Food Safety Management model for small food processing industries: The Lower-Northern region of Thailand. ICMEE 2010 - 2010 2nd International Conference on Mechanical and Electronics Engineering, Proceedings. 2 5558418 V2317-V232
5. Thongchattu, C., Buranajarukorn, P.. 2007. An implementation of the AHP method for supplier selection: A case study on Thai auto-part factory. Lecture Notes in Engineering and Computer Science. 2 2198-2201
6. Suwit Saisuthanawit , Dr.Athisarn Wayuparb , Dr.Panu Buranajarukorn. . A confirmatory factor analysis of knowledge management in Electricity Generation Process. Int. Journal of Scientific and Research Publication, . 3 7

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

1. 1.วิเศษ นัจจนาวากุล
2.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม
3.วราวุธ ฤกษ์วรารักษ์
4.ปกรณ์ ประจันบาน
5.ภาณุ บูรณจารุกร. 2015. บทบาทของความยืดหยุ่นเชิงโครงสร้างในการผลิตในฐานะตัวแปรคั่นกลาง ระหว่างความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมกับการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผลการดำเนินงานของบริษัทในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย. วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). 8 1 150-165
2. 1.ฉัตรชนก จรัสวิญญู
2.สุจินดา เจียมศรีพงษ์
3.ภาณุ บูรณจารุกร
4.สุกิจ ขอเชื้อกลาง. 2014. การพัฒนาตัวแบบกระบวนการเพื่อการดำเนินการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ( TQA) . วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร. 9 2 124-137
3. 1.สุวิทย์ สายสุธนาวิชญ์
2.อธิศานต์ วายุภาพ
3.ภานุ บูรณจารุกร. 2013. รูปแบบการจัดการความรู้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า: กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ. วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 4 2 1-10
4. 1.สุวิทย์ สายสุธนาวิชญ์
2.อธิศานต์ วายุภาพ
3.ภาณุ บูรณจารุกร. 2013. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลำดับที่สองของสมรรถนะบุคลากร ระดับหัวหน้างานในกระบวนการผลิตไฟฟ้า. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม. 12 2 77-84
5. 1.จักรทอง ทองจัตุ
2.ภาณุ บูรณจารุกร
3.อัจฉราวดี แก้ววรรณคดี. 2008. สภาพปัญหาของการพัฒนาอุตสาหกรรมกล้วยตากในจังหวัดพิษณุโลก . วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). 2 2 17-27

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ

1) Sarintip Tantanee, Phisut Apichayakul, Panu Buranajarukorn, Liwa Pardthaissong, Chanida Suwanprasit, Arisara Chaeoenpanyanet and Phaothai Sin-Ampol (2017) Disaster Resilience Research and Innovation in Higher Education Institutions in Thailand. ELLTA 2017 4th Internation Conference - Perspectives on Leadership Learning and Social Enterprise in Asia. Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand
2) Kumpon Subsomboon, Boonsong Tantanee, Suchanya Saratai, and Panu Buranajarukorn (2017) 4DCAD in Project Planning and Budgeting of the New Urban Infrastructure for the Phitsanulok Central Park, Thailand. The 3rd Humboldt Kolleg in Indonesia, International Collaboration of ASEAN Researchers: The Rise of ASEAN and Strategic Partnership in Understanding the Complexity and Collective Phenomena in Emergent Societies. Putri Duyung Cottage, Indonesia
3) Panu Buranajarukorn and Chakthong Thongchattu. (2010) Integrated Quality and Food Safety Management Model for Small Food Processing Industries : The Lower-Northern region of Thailand.. The 2010 2nd International conference on Mechanical and Electronics Engineering(ICMEE 2010) . Japan

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ

1) ภาณุ บูรณจารุกร, อัจฉราวดี แก้ววรรณดี, จักรทอง ทองจัตุ และธนวัฒน์ ยานุ (2018) การประยุกต์ใช้กระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์เพื่อประเมินความสาคัญของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติในโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหาร. การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 18 (เจ้าภาพ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร). ณ โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก 8 – 9 พฤศจิกายน 2561
2) ภาณุ บูรณจารุกร, วิสาข์ เจ่าสกุล, ศิษฎา สิมารักษ์, เกตชุ นา บญุฤทธ์ิ, ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ และธนิษฐา เรืองอินทร์ (2018) การศึกษาเเละปรับปรงุส่วนผสมที่เหมาะสมสำหรับการผลิตปุ๋ยปั้นเม็ด. การประชุมทางวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 14 “University in Disruptive Era”. มหาวิทยาลัยนเรศวร
3) ภาณุ บูรณจารุกร, อนันตชัย อยู่แก้ว, ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี, กำพล ทรัพย์สมบูรณ์, และ พิสุทธิ์ อภิชยกุล (2561). (2018) พื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับการศึกษาในอนาคต,. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ วิศวศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่16),. เซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ต พัทยา ชลบุรี
4) ดร.ภาณุ บูรณาจารุกร (2011) การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกับระบบงานในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนเรศวร. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรม อุตสาหการ ประจำปี 2554. ณ โรงงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
5) ดร.ภาณุ บูรณจารุกร (2010) รูปแบบการลดต้นทุนโลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมเอสเอ็มอีไทย. IE NETWORK CONFERENCE 2010. โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุบลราชธานี
blank

- ผลงานบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน
1 โครงการอบรมเรื่องเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการและการประยุกต์ใช้ เพื่อลดการสูญเสียในโรงงาน ภาณุ บูรณจารุกร 1 มี.ค. 2554 ถึง 
31 ก.ค. 2554
50,000.00
2 โครงการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม รุ่นที่ 8 (TEM 8) ภาณุ บูรณจารุกร 9 ธ.ค. 2552 ถึง 
17 ส.ค. 2553
384,000.00
3 ที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งธุรกิจ ปีงบประมาณ 2553 พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ภาณุ บูรณจารุกร 4 ม.ค. 2553 ถึง 
4 ก.ย. 2553
643,200.00
4 กิจกรรมการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน สำหรับอุตสาหกรรม รุ่นที่ 7 (TEM7) ภาณุ บูรณจารุกร 26 พ.ย. 2551 ถึง 
26 ส.ค. 2552
480,000.00
5 ที่ปรึกษากิจกรรมการพัฒนาบริกรผู้ให้คำแนะนำ (Counselor) ทางธุรกิจ (BDS) รุ่นที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาณุ บูรณจารุกร 5 ม.ค. 2552 ถึง 
31 พ.ค. 2552
330,000.00
6 โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย แพร่ และน่าน ภาณุ บูรณจารุกร 28 มี.ค. 2557 ถึง 
30 ก.ย. 2557
1,410,000.00 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก
7 โครงการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2557 ภาณุ บูรณจารุกร 29 ต.ค. 2557 ถึง 
29 ต.ค. 2557
182,100.00
8 จัดทำคู่มืออบรมหลักสูตรการพัฒนาเเละปรับตัวสุ่สังคมคาร์บอนต่ำฯ ภาณุ บูรณจารุกร 1 ต.ค. 2558 ถึง 
31 ธ.ค. 2558
300,000.00 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
9 การพัฒนาโนเดลเชิงสาเหตุการยอมรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน : กรณีศึกษาไฟฟ้าแม่เมาะ ภาณุ บูรณจารุกร 1 มิ.ย. 2560 ถึง 
30 มิ.ย. 2561
250,000.00 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
10 โครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ภาณุ บูรณจารุกร 8 พ.ย. 2561 ถึง 
9 พ.ย. 2561
329,000.00
รวม       4,358,300.00  
 .................................................................................

 ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาณุ บูรณจารุกร )

 20 มกราคม 2563