ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............โพธิ์งาม สมกุล.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… ASST. PROF. DR. PO-NGARM SOMKUN…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............ผู้ช่วยศาสตราจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ ...................................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  pongarmr@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2554 ปริญญาเอก Ph.D. Logistics and Supply Chain Management Cardiff University
- ปริญญาโท M.Eng. Industrial Engineering AIT
- ปริญญาตรี วศ.บ. Industrial Engineering ม.เชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

1 เมษายน 2540 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
......

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2559 - 2560 การจำลองบนตารางทำการสำหรับการลดอาหารที่ถูกทิ้งในโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร 220,000  
งบประมาณภายนอก
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2562 - 2563 การศึกษาวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาเมืองชายแนดบริเวณจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะที่ 2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า 4,046,846  

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

งบประมาณแผ่นดิน
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2560 - 2560 การประยุกต์ใช้เครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ทำงานแบบกังหันน้ำสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำขนาดจิ๋ว มหาวิทยาลัยนเรศวร 624,000
2559 - 2559 การประยุกต์ใช้เครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ทำงานแบบกังหันน้ำสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำขนาดจิ๋ว มหาวิทยาลัยนเรศวร 750,400
ปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ

ผลงานวิจัยเผยแพร่

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

1. Somkun, P.-N.. 2017. Stochastic Mathematical Model for Food Waste Reduction in a Two-Level Supply Chain for Highly Perishable Products.. International Journal of Supply Chain Management.. 6 1 165-171

- ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

1. Po-ngarm Somkun. 2012. Identifying bullwhip effect in supply chains with correlated market demands.. Naresuan University Engineering Journalใ. 8 1 1-6

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ

1) Po-ngarm Somkun (2016) Stochastic Mathematical Modeling for Food Waste Reduction in Two-Level Supply Chain. The 2nd Asian Supply Chain Academy. Chiang Mai, Thailand

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ

1) ธนัชพร สมใส, สายสัมพันธ์ ซุ้นเจริญ, โพธิ์งาม สมกุล, ศรีสัจจา วิทยศักดิ์, ภูพงษ์ พงษ์เจริญ (2019) ตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อการพิจารณาการขนส่งหลายรูปแบบสำหรับอุตสาหกรรมน้ำตาล Mathematical Models for Multimodal Transportations of Sugar Industry . การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 . ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2) วิรุจน์ ภูกิ่งผา, โพธิ์งาม สมกุล, อภิชัย ฤตวิรุฬห์ (2017) การปรับปรุงโครงข่ายโลจิสติกส์เพื่อรองรับการแปรรูปขยะชุมชนให้เป็นพลังงาน อำเภอเมือง พิษณุโลก. การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2560. นครราชสีมา
blank
 .................................................................................

 ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โพธิ์งาม สมกุล )

 27 มกราคม 2563