ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............เกตุชนา บุญฤทธิ์.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… LECTURER. KETCHANA BOONRIT…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............อาจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ ...................................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  ketchanab@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- ปริญญาโท วศ.ม. Industrial Engineering ม.เกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี วศ.บ. Industrial Engineering สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

26 มิถุนายน 2539 - ปัจจุบัน

อาจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
......

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2558 - 2559 การวิเคราะห์ต้นทุนทางอ้อมเพื่อลดต้นทุนวัสดุคงคลังของธุรกิจการต่อเติมที่พักอาศัย 30,000  

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

ปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ

ผลงานวิจัยเผยแพร่

 .................................................................................

 ( อาจารย์เกตุชนา บุญฤทธิ์ )

 27 มกราคม 2563