ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............ธณิกานต์ ธงชัย.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… DR. TANIKAN THONGCHAI…………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............อาจารย์.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ ...................................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  tanikant@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2556 - 2560 ปริญญาเอก Ph.D. Metallurgy and Materials (Advanced Ceramic for Medical Applications) The University of Birmingham
- 2551 ปริญญาโท วศ.ม. Ceramic Engineering ม.เทคโนโลยีสุรนารี
- 2547 ปริญญาตรี วศ.บ. Ceramic Engineering ม.เทคโนโลยีสุรนารี

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

18 สิงหาคม 2551 - ปัจจุบัน

อาจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
......

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

ปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ

ผลงานวิจัยเผยแพร่

- ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ

1) TANIKAN THONGCHAI (2019) The Properties of 0.5BZT – 0.5BCT Piezoelectric Ceramic from Gel Casting Process by using Ethylene Glycol Diglycidyl Ether (EGDGE) Epoxy Resin as a Gelling Agent. 2019 Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C 2019). BANKGKOK
2) B.Argin, T.Thongchai, T.W.Button, C.Sandy (2019) Fabrication and Characterization of Randomised 1-3 composite for Micro-US Array for Biomedical Imaging.. 7th International Symposium on Integrated Functionalities University Collage Dublin, Ireland . University Collage Dublin, Ireland
3) T.Thongchai, Y. Jiang, C.Meggs, T. W. Button, A. Matousek, H. Hughes (2016) Lead-Free BCZT 1-3 Randomised Composites for High Frequency Ultrasonic Transducer. Electroceramics XV. Limoges, France
4) T.Thongchai, Y. Jiang, C.Meggs, T. W. Button, A. Matousek, H. Hughes (2015) Evaluation of the functional behavior of lead-free BCZT-based randomized composites for medical ultrasonic imaging applications. International Symposium on Piezocomposite Applications. Dresden, German
5) Y. Jiang, T.Thongchai, Y. Bai, C.Meggs, T. W. Button, A. Matousek, P. Tofel, H. Hughes (2014) Lead-Free Piezoelectric Materials and Composites for High Frequency Medical Ultrasound Transducer Applications . 2014 IEEE International Ultrasonics Symposium. Chicago, Illinois, USA
6) T.Thongchai,S.Larpkiattaworn,D.Atong,M.Kitiwan. (2011) COMPARISON OF MICROWAVE AND CONVENTIONAL SINTERING OF AI2O3ZrO2 COMPOSITES. The 18th International Conference On Composite Materials.. Jeju, South Korea
blank
 .................................................................................

 ( ดร.ธณิกานต์ ธงชัย )

 3 เมษายน 2563