ประวัติย่อ

ชื่อ – นามสกุล     (ภาษาไทย) นาย / นาง / นางสาว..............ประเทือง โมราราย.....................
                       (ภาษาอังกฤษ) Mr. / Miss / Mrs. …………… …………
ตำแหน่งปัจจุบัน   .............ช่างเทคนิค.............................
สถานที่ติดต่อ      
                              ที่ทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                             เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์
                             อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
                              โทรศัพท์ ...................................   โทรสาร  ... 0-5596-4000 ...
                              โทรศัพท์เคลื่อนที่  ..................   E – mail  prathungmo@nu.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2540 ปริญญาตรี ว.ท.บ เทคโนโลยี่อุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
- 2536 อาชีวศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ประวัติการทำงาน

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

1 กุมภาพันธ์ 2538 - ปัจจุบัน

ช่างเทคนิค

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 


ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2556 - 2557 การออกแบบและสร้างรถจักรยานอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 90,000  

ประสบการณ์การทำวิจัย (ในตำแหน่งผู้ร่วมวิจัย)

งบประมาณรายได้
ช่วงปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
2562 - 2563 การพัฒนาเตาเผาขยะชีวมวลแบบลดควัน วิจัยสถาบันมหาวิทยาลัยนเรศวร 5,000
2558 - 2559 การวิจัยการสร้างต้นแบบรถเข็นขนของอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 150,000
2556 - 2557 การวิจัยสร้างเครื่องช่วยส่งใบงานแบบกึ่งอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยนเรศวร 75,000
2552 - 2553 การวิจัยและพัฒนารถตัดหญ้าเอนกประสงค์สู่เชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 75,000
ปี ชื่อโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
 .................................................................................

 ( นายประเทือง โมราราย )

 27 มกราคม 2563